ingilizce dersler   

DERS 10

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS

(kaıntıbıl and ankaıntıbıl nauns)

Sayılabilen ve Sayılamıyan İsimler

 

İngilizcede sıvı veya toz halindeki maddeler ve bazı soyut isimler sayılamaz.

 

Countable Nouns                         Uncountable Nouns             

 

Dog (Köpek) (dog)                             Tea (Çay) (ti)  

Cat (Kedi) (ket)                                  Coffee (Kahve) (kafi)                                                

Bottle (şişe) (batıl)                              Salt (Tuz) (solt)

Student (öğrenci) (studınt)               Rice (Pirinç-Pilav) (rays)

Book (kitap) (buk)                              Ice-cream (Dondurma) (ays-krim)

Apple (Elma) (epıl)                           Money (Para) (Mani)

Orange            (Portakal) (orınç)                    Cheese (Peynir) (çiiz)

Family (Aile) (femıli)                          Information (Bilgi) (informeyşın)

Problem (Problem-Sorun) (prablım) Homework (Ev ödevi) (homvörk)

Umbrella (Şemsiye) (ambırella)           Cake (Pasta) (keyk)

Liter (Litre) (litır)                                Water (Su) (votır)

Coin (Bozuk para) (koyin)                    Hair (Saç) (heeyr)

Cup (Fincan) (kap)                              Bread  (Ekmek) (bred)

Plate (Düz Tabak) (pıleyt)                   Coke (Kola) (kok)

Fork (Çatal) (fork)                              Milk (Süt) (miylk)

Bag (Çanta) (beg)                               Air (Hava) (eyır)

Car (Araba) (kar)                                 Weather (Hava Durumu) (vedır)

Boy (Oğlan) (boy)                               Furniture (Mobilya) (Förniçır)

Girl  (Kız) (görl)

Vs                                                        vs.

 

1)      Sayılabilen tekil isimlerin önüne “a” veya “an” gelebilir ve çoğul yapılabilirler.

TEKİL                                                                  ÇOĞUL

a dog (bir köpek) (e dog)

dogs (köpekler) (dogs)

a cat (bir kedi) (e ket)

cats (kediler) (kets)

a bottle (bir şişe) (e batıl)      

bottles (şişeler) (batıls)

a student (bir öğrenci) (e studınt)

students (öğrenciler) (studınts)

a book (bir kitap) (e buk)

books (kitaplar) (buks)

an apple (bir elma) (en epıl)

apples (elmalar) (epıls)

a family (bir aile) (e femili)

families (aileler) (femiliys)

a problem (bir problem) (e pırablım)

problems (problemler) (pırablıms)

an umbrella (bir şemsiye) (en ambırella)

umbrellas (şemsiyeler) (ambırellas)

a liter (bir litre) (e litır)

liters (litreler) (litırs)

a coin (bir bozuk para) (e koin)

coins (bozuk paralar) (koins)

a cup (bir fincan) (e kap)

cups (fincanlar) (kaps)

a plate (bir tabak) (e pıleyt)

plates (düz tabaklar) (pıleyts)

a fork (bir çatal) (e fork)

forks (çatallar) (forks)

a bag (bir çanta) (e bag)

bags (çantalar) (begs)

a car (bir araba) (e kar)

cars (arabalar) (kars)

a boy (bir oğlan) (e boy)

boys (oğlanlar) (boys)

a girl (bir kız) (e görl)

girls (kızlar) (görls) gibi......

She wants an orange. (O,bir portakal istiyor.) (şi vants en orınç.)

She likes oranges. (O,portakallardan hoşlanıyor.) (şi likes orınçıs.)

 

There is a plate on the table. (Masanın üstünde bir düz tabak var.) (der is e pıleyt on dı teybıl.)

There are plates on the table. (Masanın üstünde düz tabaklar var.) (der ar pıleyts on dı teybıl.)

 

This is a book. (Bu,bir kitaptır.) (diz iz e buk.)

They are books. (Onlar,kitaplardır.) (dey ar buks.)

 

I need a fork. (Bir çatala ihtiyacım var.) (ay niid e fork.)

I need a lot of forks. (Çok miktarda çatala ihtiyacım var.) (ay niid e lat ov forks.) (İngilizcede forks olarak çoğul yazsak bile Türkçede ; “a lot of” un anlamı  zaten çok miktarda olduğu için düzgün çeviri şekliyle çok miktarda çatala ihtiyacımız var demektir.)

 

I will buy a liter of milk. (Bir litre süt alacağım.) (ay vil bay e litır of miylk.)

I will buy 5 liters of milk. (5 litre süt alacağım.) (ay vill bay fayf litırs ov miylk.) (Yukarıda anlattığımız gibi 5 derken biz zaten onu cuğul yaptık.5 litreler süt alacağız demeyiz.)

 

A fish is an animal. (Balık bir hayvandır.) (e fish iz en enimıl.)

 

2)      Sayılamıyan isimlerin önüne “a” veya “an” getirilmez ve çoğul yapılamazlar.

Özne olarak kullanıldıklarında, sayılamayan bu isimlerden sonra fiiller tekil isim gibi işlem görürler.

“some”, “any”, “a few”, (birkaç=e fiv)“many” (çok fazla,fazla) (meni) gibi miktar belirten kelimlerle kullanılılar.

 

There is some money on the table. (Masanın üzerinde biraz para var.) (der iz sam mani on dı teybıl.)

I have got some money. (Benim biraz param var.) (ay hev gat sam mani.)

Have you got any money? (Hiç paran var mı?) (hev yu gat eni mani?)

I haven’t got many pencils. (Çok fazla kurşun kalemim yok.) (ay hevınt gat meni pensıls.)

I have got a few dollars. (Benim birkaç dolarım var.) (ay hev gat e fiyuv dallırs.)

 

 

I love ice-cream.( Dondurmaya bayılırım.) (ay lav ays-kırim.)

I eat rice everyday. (Ben,hergün pilav yerim.) (ay iit rays evridey.)

The air is clean.(Hava temiz.) (dı eyır iz kılin.)

 

 

NOT: “PEOPLE”(insanlar) (pipıl) kelimesi sayılabilir bir kelimedir. PERSON (kişi) (pörsın) sözcüğünün çoğuludur.

 

3) Sayılamıyan isimler a something of  (bir şey.........)şeklindeki yapıyla kullanılırlar.

 

Would you like to have a piece of cake? (Bir parça kek istermisiniz?) (vuç yu layk tu hev a piis ov keek?)

Can you buy a bottle of milk, please? (Bir şişe süt alabilir misin, lütfen?) (ken yu bay a batıl ov miylk,pilis?)

 

4)      Sayılabilen çoğul isimler ve sayılamıyan isimlerle “some” ve “any” kullanılabilir.

 

Do you need some sugar? (Biraz şekere ihtiyacın var mı?) (du yu niid sam şugır?)

Are there any students in the classroom?(Sınıfta hiç öğrenci var mı?) (ar der eni studınts in dı kılasrum?)

I have some books. (Birkaç tane kitabım var.) (ay hev sam buks.)

We need some fresh air. (Bizim biraz temiz havaya ihtiyacımız var.) (vi niid sam fıreş eyır.)

 

5)      Hem sayılan hem sayılamıyan isimler

Saç (Hair),Işık (light), Gürültü-ses (noise), Kağıt(gazete,yazı) (paper), Oda-yer (room) , iş (work) gibi bazı isimler hem sayılabilir hemde sayılamazlar.

Bu isimlerin  cümle içinde kullanım biçimlerinden sayılabilen veya sayılamıyan isim mi olduklarını anlarız.

 

Countable Nouns

Uncountable Nouns

Hair (Saç) (heyır)

There is a hair in my soup. (Benim çorbamda bir saç var.) (der iz e heyır in may sup.)

Hair

I don’t have much hair. (Benim çok fazla saçım yok.) (ay dont hev maç heyır.)

Light (Işık) (Layt)

There are two lights in my bedroom. (Yatak odamda 2 tane ışık var.) (der ar tu layts in may bedrum.)

Light

There is too much light. (Burada çok fazla ışık var.) (der iz tu maç layt.)

Noise (Ses-Gürültü) (noyz)

I heard a noise. (Bir ses duydum.) (ay hörd e noyz.)

Noise

There is too much noise. (Burada çok fazla ses(-gürültü) var.) (der iz tu maç noyz.)

Paper (Kağıt) (peypır)

Do you have a paper to read? (Okunacak bir kağıdın var mı?) (du yu hev e peypır tu riid?)

 

Paper

I want to draw a picture. Have you got a paper? (Bir resim çizmek istiyorum. Bir kağıdın var mı? ) (ay vant tu dırov e pikçır.hev yu gat e peypır?)

Room (Oda,yer) (rum)

My house has three rooms. (Benim evim 3 odalı.) (may haus hes tıri rums.)

 

Room

Is there a room for me to sit here? (Burada oturabilmem için bir yer var mı?

(iz der e rum for mi tu sit hiyır?)

Time (Zaman-Vakit) (taym)

We had a great time. (Biz çok iyi vakit geçirdik.) (vi had e gıret taym.)

Time

Have you got time for a cup of tea? (Bir fincan çay için zamanınız var mı? (hev yu gat taym for e kap ov ti?)

Work (iş) (vörk)

“Unutmamalı” is one of Tarkan’s greatest work. (Unutmamalı Tarkan’ın en iyi işlerinden biri.) (Unutmamalı iz van ov Tarkans gıreytıst vörk.)

Work

I have no money. I need work! (Hiç param yok.İşe ihtiyacım var.) (ay hev no mani. Ay niid vörk.)

 

 

 

 

Questions:

 

(Lütfen yukarıda yaptığımız alıştırmaları hatırlayarak aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.)

1)      I have .......big problem. (ay hev.....big pırablım.)

2)      I need to do.....homework. (ay niid tu du .......homvörk.)

3)      Do you need ........salt? (du yu niid......solt

4)      I have .......family. (ay hev ......femili.)

5)      I want ......help. (ay vant ........help.)

6)      I would like to have ......cup of coffee. (ay vuld layk tu hev .......kap ov kafi.)

7)      Do you want ........cheese? (du yu vant .......çiiz?)

8)      I want to have .......piece of cake. (ay vant to hev .......piis ov keek.)

9)      I want to eat ........orange. (ay vant to iit .....orınç.)

10)  I need .......information. (ay niid ......informeyşın.)

11)  There .......any cars in the street. (der ..... eni kars in dı sitrit.)

12)  A dog is .....animal. (e dog iz.......enimıl.)

13)  I had ......great time. (ay hed ......gıret taym.)

14)  I don’t have.......money. (ay dont hev .......mani.)

15)  Is there any.........for me to sit down? (yer) (Orada benim oturmam için bir yer var mı?) (iz der eni .......for mi tu sit davn?)

 

Answers:

1)      a 2) some 3) some 4) a 5) some 6) a 7) some 8) a 9) an 10) some 11) aren’t 12) an 13) a 14) any 15) room

 

 

Bugün ne öğrendik :

 

Countable (kaıntıbıl) (Sayılabilen)

Uncountable (ankaıntıbıl) (Sayılamıyan)

a few (e fiv) (birkaç)

many (meni) (çok,bir çok)

everyday (evridey) (hergün)

clean (kılin) (temiz)

people (pipıl) insanlar

person (pörsın) kişi

 

 

                                     

BOTTLE                     FAMILY                                COIN                          PLATE

(batıl)                           (femili)                                    (koin)                           (pıleyt)

Şişe                              Aile                                         Bozuk Para                  Düz Tabak

         

 

FORK                                     CAKE                         COKE                         FURNITURE

(fork)                                       (keek)                          (kok)                            (förniçır)

Çatal                                        Pasta                            Kola                            Mobilya

 

                                                                                   

 

 

 

                                              

 

A PIECE OF CAKE             A BOTTLE OF MILK                     BEDROOM

(e piis ov keek)                        (e batıl ov miylk)                  (bedrum)

Bir parça pasta                        Bir şişe süt                            Yatak Odası

 

 

                 

    

PICTURE        A CUP OF TEA                 CLASSROOM           PAPER

(pikçır)              (a kap ov ti)                         (kılasrum)                    (peypır)

Resim               Bir fincan çay                      Sınıf                            Kağıt


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.