ingilizce dersler   

DERS 29

SUBJECT&OBJECT PRONOUNS

(sabjek&objek pıronauns)

Özne ve Nesne Zamirleri

Tekil ve çoğul Öznelere göre nasıl değiştiklerini aşağıdaki tablodan inceleyiniz.

 

SUBJECT

(Özne)

OBJECT

(Nesne)

I

Ben

me (mi)

(beni,bana)

 

You

Sen

you (yu)

(seni,sana)

SINGULAR

He

O

him (him)

(onu,ona)

 

She

O

her (hör)

(onu,ona)

 

It

O

it  (it)

(onu,ona)

We

Biz

us  (as)

(bizi,bize)

PLURAL

You

Siz

you (yu)

(sizi,size)

 

They

Onlar

them (dem)

(onları,onlara)

 

SUBJECT

OBJECT

I bought so many things. (Bir çok şey satın aldım.) (ay bout so meni tings.)

Susan brought them to me. (Susan,onları bana getirdi.) (suzın bırout dem tu mi.)

You like studying English.(Sen İngilizce çalışmaktan hoşlanıyorsun.) (yu layk sıtadiying ingliş.)

James wants to talk to you. (John senle konuşmak istiyor.) (con vants tu tolk tu yu.)

He likes grapes. (O üzümden hoşlanır.) (hi layks gıreyps.)

She doesn’t like him. (O,ondan (o erkekten) hoşlanmıyor.) (şi dazınt layk him.)

She wants to go home. (O eve gitmek istiyor.) (şi vants tu go hom.)

I didn’t tell her. (Ben,ona söylemedim.) (ay didınt tel hör.)

It bit Tom. (O Tom’u ısırdı.) (it bayt Tom.)

Tom kicked it. (Tom onu tekmeledi) (tom kikt it.)

We love shopping. (Biz alışveriş yapmayı seviyoruz.) (vi lav şaping.)

My brother came to us. (Benim erkek kardeşim, bize geldi.) (may bıradır keym tu as.)

You are making noise. (Siz gürültü yapıyorsunuz.) (yu ar meyking noiz.)

I didn’t phone you. (Ben,sizi telefonla aramadım.) (at didınt fon yu.)

They are going to cinema.(Onlar sinemaya gidiyorlar.) (dey ar going tu sinema.)

She didn’t invite them. (O,onları davet etmedi.) (şi didınt invayt dem.)

 

I didn’t see  him. (Ben,onu görmedim.) (ay didınt si him.)

Nobody told us. (Kimse bize söylemedi.) (nobadi told as.)

I like cofee. (Ben kahveden hoşlanırım.) (ay layk kafi.)

-Where did Mary go? (Mary nereye gitti?) (ver did meri go?)

-She went to her brother. (O, kendi erkek kardeşine gitti.) (Buradaki her;kendi anlamındadır. Erkek kardeş anlamındadır.) (şi vent to hör bıradır.)

 

Ahmet and Mehmet are playing football in the garden. Please tell them to come in. (Ahmet ve Mehmet bahçede futbol oynuyorlar.Lütfen onlara içeri gelmelerini söyleyin.) (Ahmet end Mehmet ar pileying futbol in dı gardın. Pilis tel dem tu cam in.)

You and I are cleaning the house. We have to finish this before noon. (Sen ve ben evi temizliyoruz. Biz bunu öğleden önce bitirmek zorundayız.) (yu end ay ar kılining dı haus. Vi hev tu finiş diz bifor nuun.)

Tom wants to buy a motorbike. He will buy that soon.(Tom bir motorsiklet almak istiyor. O,onu çok yakında alacak.) (Tom vants tu bay e motorbayk. Hi vil bay det sun.)

Mary loves John. John loves her too. (Mary John’u seviyor. John’da onu seviyor.) (meri lavs con. Con lavs hör tu.)

 

Please choose the correct pronoun: (Lütfen doğru zamiri seçiniz.)

1)      We saw………………..(they/them) .

2)      She kissed……………..(he/him).

3)      He brought …………(they/them).

4)      My brother runs faster than………(I/me) do.

5)      My mother and …….(I/we) went to grocer.

6)      He bought that for………(I/me).

7)      I met you and ……..(him/he) there.

8)      (We/us) arrived there at 9 o’clock.

 

ANSWERS: 1) them 2) him 3) them 4)I 5)I 6) me 7) him 8) we

 

It zamirini eşya, zaman, gün, hava, tarih, uzunluk ve hayvanlar için kullanırız. (things, time, days, weather, dates, distances and animals)

It’s cold today. (O,bugün soğuk.) (Hava anlamındadır.) (itz kold tudey.)

It’s Monday. (Pazartesi’dir.)(Günlerden Pazartesi anlamındadır.) (itz mandey.)

It’s 120 kms to Ankara.(O,Ankara’ya 120 km.dir.) (Ankara’ya 120 km uzaklıkta anlamındadır.) (itz onehandırıdtüveni kilometırs tu Ankara.)

Look at this monkey. It’s eating a banana. (Bu maymuna bakın.O,bir muz yiyor.) (Burada “it” maymun anlamındadır.) (luk et diz mankiy.itz iting e banana.)

I studied Economics. It’s very complicated subject. (Ben ekonomi okudum. O,çok karmaşık bir konudur.) (“it”burada ekonomi anlamındadır.) (i sıtadiid ikonomiks. İtz veri komplikeytıd sabjek.)

 

 

 

Bugün Ne Öğrendik:

grapes =Üzüm  (gıreyps)

  kiss= Öpücük,öpmek (kis)

     grocer=Manav  (gırosır) 

     weather=Hava (vedır)

   animal=Hayvan  (enimıl)

animals=Hayvanlar (enimıls)

distance=Uzaklık,mesafe (distıns)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.