ingilizce dersler   

DERS 1

İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI VE DİLBİLGİSİ

İngilizce öğrenmeye başlarken ilk öncelikle öğrenmeniz gereken dilbilgisi ile cümle yapılarıdır.

İngilizce’de cümle kuruluşları Tükçe’deki cümle kuruluşundan farklıdır. Basit olarak;

Özne + (-to be/am, is, are ) + Nesne (İsim Cümlesi)

(Subject) + (-to be/am, is, are)+ (Object)

Veya

Özne +Yüklem + Nesne (Fiil Cümlesi) şeklindedir.

(Subject) + (Verb)+ (Object)

 

İlerideki derslerimizde zarfların, edatların, sıfatların vs. cümle içinde ne şekilde kullanılacağını ve cümle yapılarını öğreneceğiz.

Temel cümle yapısında “Özne” en başta yer aldığı için ilk dersimizde şahıs zamirlerini (personal pronouns) anlatıp örneklerle pekiştireceğiz.

I

(ay)

Ben

Tekil (Singular)

You

(yu)

Sen

Tekil (Singular)

He

(hi)

O (Erkekler için)

Tekil (Singular)

She

(şi)

O (Kadınlar için)

Tekil (Singular)

It

(it)

O (Hayvanlar ve cansız nesneler için)

Tekil (Singular)

We

(vi)

Biz

Çoğul (Plural)

You

(yu)

Siz

Çoğul (Plural)

They

(dey)

Onlar

Çoğul (Plural)

 

Cümle kurarken öznenin ardından (-to be/olmak) fiilini ekleyerek (olmak fiili am, is, are’dır) örneklerle şahıs zamirlerini pekiştirmeye çalışalım.

(Not: Verb to be zamanlara göre was, were şeklini almaktadır ki bunlara ileride zamanlar konusunda değineceğiz. O yüzden şimdilik sadece; konu yalın şekilde anlatılmıştır.)

 

I

am

(em)

You

 

We

        are

(ar)

They

 

 

He

 

She

       is

(iz)

It

 

 

 

“We” den bahsederken hakkında konuştuğunuz topluluğun içinde mutlaka sizinde olmanız gerekiyor.

Örneğin Siz ve kız kardeşiniz ile ilgili bir olaydan bahsederken (Me and my sister are playing cards.) Burada “me” (ben anlamında) ve sizin kız kardeşinizden biz olarak bahsedeceğiniz için cümle “are” ile kurulmak durumundadır. (zaman geçmiş zaman değil ise)

 

Yukarıdaki tabloda Verb –to be fiilinin şahıs zamirleriyle nasıl kullanıldığını görmektesiniz. Daha iyi anlamanız için aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz.

EXAMPLES : (ekzampıls)/ÖRNEKLER

-I am a student.    (I’m a student) (Ben bir öğrenciyim.) (ay em e sütudınt)

Not: (I am-I’m) Diğer bir yazılış şekli. En çok bu formatta rastlarsınız.

-You are a teacher.    (You’re a teacher) (Sen/siz bir öğretmensin/öğretmensiniz.) (yu ar e tiçır)

Not: “are” in kısaltılmış şekli. Bu kısaltmayı “we” ve “they “ içinde kullanıyorsunuz.

-We are going to school.(Biz okula gidiyoruz) (vi ar going tu skul)

-They are studying.(Onlar ders çalışıyorlar.) (dey ar stadiying)

-He is a manager. (He’s a manager.) (O erkek bir müdürdür.) (hi iz e menecır)

Not: Aynı şekilde “is” in kısaltılmış şekli. Bu kısaltmayı “she” ve “it” içinde kullanıyorsunuz.

-She is a model.(O kız/kadın bir modeldir.) (şi iz e madıl)

-It is a cat. (O bir kedidir.) (it iz e ket)

 

 

 

Verb (-To be )’nin Kullanım Yerleri

A)Subject + Verb (- to be) + Adjective

Özne + Olmak Fiili + Sıfat

(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) + Ejektif)

Sıfatlarla birlikte kullandığımızda bir betimleme durumu ortaya çıkar. Hakkında konuşulan birey veya nesnenin betimlenmesine yarar.

I am old. (Ben yaşlıyım) (ay em old.)

She is tall. (O kız/kadın uzun boyludur.) (şi iz tool)

They are expensive. (Onlar pahalılar.) (dey ar ekspensiv)

He is very funny. (O erkek çok komik) (hi iz veri fani)

We are young. (Biz genciz.) (vi ar yang)

It is small. (O küçüktür.) (it iz smol)

B)Subject + Verb (-to be) + Noun

Özne + Olmak Fiili + İsim

(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) + Naun)

Noun/İsimlerle birlikte kullanıldığında bizim kim olduğumuz, neyle uğraştığımız hakkında bilgi vermemize yardımcı olur.

She is a dentist. (O kadın/kız bir dişçidir.) (şi iz e dentist)

They are pilots.(Onlar pilottur.) (dey ar paylıts)

I am not a house-wife.I am a teacher. (Ben bir ev kadını değilim.Ben bir öğretmenim.) ( ay em nat e haus-vayf.Ay em e tiçır.)

He is a fireman. ( O erkek bir itfaiyecidir.) ( hi iz e fayırmın.)

C) Subject + Verb (-to be) + Adjective + Noun

Özne + Olmak Fiili + Sıfat + İsim

(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) +Ejektif + Naun)

Verb to be’ Sıfat ve isimlerle kullanıldığı takdirde bireyin veya nesnenin nasıl birer kişi veya nesne olduğunu betimlememize yarar.

Örneğin ;

Yukarıda sadece adjective’lerle  kullanıldığında ;

“She is tall” derken “O kız uzun boylu” diyorduk.

Burada adjective+noun kullanımında ;

“She is a tall girl”.( şi iz e tol girl.)O uzun boylu bir kızdır diyoruz. Arada betimlemenin şöyleniş  farkı bulunmaktadır.O kız uzun derken, kullanış şeklimiz O uzun boylu bir kızdır’ a dönüşüyor.Kategorileştirme yoluna gitmiş oluyoruz.

He is a crazy boy. ( O erkek çılgın bir çocuktur.) ( hi iz e kreyzi boy.)

You are an old woman. ( Sen yaşlı bir kadınsın.) ( yu ar en old vumın.)

We are not lazy students. (Biz tembel öğrenciler değiliz.) ( vi ar nat leyzi sütudınts.)

It is a fat cat. ( O şişman bir kedidir.) ( it iz e fet ket.)

D) Subject + Verb (-to be) + Place

Özne + Olmak Fiili + Yer

(Sabjekt+ Vörb(-tu bi) +pileys)

Verb To be yer bildirimleri ile kullanıldığında o an için nerede bulunduğumuzu veya kişi veya nesnelerin nerede bulunduklarını ifade eder.

I am in the kitchen. (Ben mutfaktayım) ( ay em in dı kitçın.)

She is at work now.( O kız/kadın şimdi iş yerindedir.) ( şi iz et vörk nav)

The nurses aren’t in the hospital now.( Hemşireler şu an hastanede değillerdir.)( dı nörsız arınt in dı haspitıl nav.)

The book is on the table.( O kitap masanın üzerindedir.) ( dı buk iz on dı teybıl.)

He is in the cinema now.( O erkek şimdi sinemadadır.) ( hi iz in dı sinema nav.)

 

Şimdi lütfen aşağıdaki örnekleri siz çözünüz.

1)      Merve …….. a hair-dresser.(Merve bir kuafördür.) (Merve iz e heyır-dıresır)

2)      Lassie …….a dog.(Lassie bir köpektir.) (Lasi iz e dog)

3)      Ayşe and Ahmet   …….going to cinema.(Ayşe ve Ahmet sinemaya gidiyorlar.) (Ayşe end Ahmet ar going tu sinema)

4)      The world ……..round.(Dünya yuvarlaktır.)(dı vörld iz raund.)

5)      They ……… soldiers.(Onlar askerdir.) (dey ar solcırs.)

6)      Me and my mother ………watching a movie.(Ben ve annem bir film izliyoruz.) (mi end may madır ar voçing e muvi.)

7)      Arda…….listening to music.(Arda müzik dinliyor.) (Arda iz lisening tu müzik.)

8)      I ……..talking on the phone. (Telefonda konuşuyorum.) (ay em tolkin on dı fon.)

 

 

 

Cevap anahtarı: 1) is 2) is 3) are 4) is 5) are 6) are 7) is 8) am

 

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI

Olumsuz cümle yapısında olumsuzluk eki olan “not” kelimesini kullanıyoruz.

-I am not going to school. (Ben okula gitmiyorum.) (ay em nat going tu skul)

(I’m not going to school.)

-She is not a nurse.  (She isn’t a nurse.)  ( O kız/kadın bir hemşire değildir.) (şi iznt e nörs)

- He is not late. (He isn’t late.) (O erkek geç kalmadı) (hi iznt leyt)

-They are not an engineer. (They aren’t an engineer.) (Onlar mühendis değildir.) (dey arınt en enciniyır)

-We are not busy. (We aren’t busy.)(Biz meşgul değiliz.) (vi arınt bizi)

-It is not a bird. (It isn’t a bird.) (O bir kuş değildir.) (it iznt e börd)

- You are not my sister. ( You aren’t my sister.) (Sen/siz benim kız kardeşim değilsin/değilsiniz) (yu arınt may sistır.)

Lütfen parantez içinde verilen kısaltılmış şekilde yazılışlarına dikkat ediniz.Karşınıza en çok bu şekillerde çıkacaklarını unutmayınız.

Şimdi sıra sizde

1)      I ……………….going to school today.( olumsuz)

2)      She …………a teacher.(olumsuz)

3)      Mehmet ……… my friend. (olumsuz)

4)      It ………… a chair. (olumsuz)

5)      Ricky and Claire …………..washing the dishes. (olumsuz)

6)      You ………….. a policeman.

7)      Me and my boyfriend………………. going to join you.

Cevap Anahtarı: 1) am not 2) isn’t 3) isn’t 4) isn’t 5) aren’t 6) aren’t 7) aren’t

SORU CÜMLESİ YAPISI

Soru cümlesi yaparken –to be fiili başa geçer ve ardından şahıs zamirleri ile cümleye devam ederiz.

Am

I

you

Are

we

 

they

he

Is

she

 

it

 

-Am I late? (Geç miyim? ) (em ay leyt?)

-Are you OK? (İyi misin?/İyi misiniz?) (ar yu okey?)

-Are we ready?(Hazır mıyız? ) (ar vi redi?)

-Are they busy? (ar dey bizi?)

-Is she old? (O kadın/kız yaşlı mı?) (iz şi old?)

-Is he there? (O erkek orada mı? ) (iz hi der?)

-Is this a cat ? ( O bir kedi mi? ) ( is dis e ket?)

 

Bu soruları cevaplandırırken yanıtımızın olumlu veya olumsuz olmasına göre:

-Am I late? ( Geçmiyim? ) (em ay leyt?)

- Yes, you’re. (Evet, öylesin.) (yes, yu ar.)

-No, you aren’t.(Hayır, değilsin.) (no, yu arınt.)

 

- Is she a nurse? (Yes) ( O kız bir hemşire midir? -(Evet)) ( iz şi e nörs?)

- Yes, she is.(Evet, öyledir.) (yes, şi iz.) 

 Olumsuz olsaydı: No,she isn’t .(No, şi iznt)

 

 

-Is he a fireman? (No) ( O erkek bir itfaiyeci midir?-(Hayır)) ( iz hi e fayırmın)

-No, he isn’t.(Hayır, değildir.) (no, hi iznt)

Olumlu olsaydı: Yes, he is.(yes, hi iz.)

 

-Is this a kitten? (Yes) (O bir bebek kedi midir? (Evet) (iz diz e kittın)

-Yes, it is.(Evet, öyledir.) ( yes, it iz.)

Olumsuz olsaydı: No, it isn’t.(no, it iznt)

 

-Are they tall? (No) ( Onlar uzun mudur? ) (Hayır) ( ar dey tool?)

-No, they aren’t.(Hayır, değildirler.)(no, dey arınt.)

Olumlu olsaydı: Yes, they are. (Yes, dey ar.)

-Are you hungry? ( Yes) ( Aç mısın?) (Evet) ( ar yu hangri)

-Yes, I am.( Evet, öyleyim.) (yes, ay em.)

Olumsuz olsaydı: No, I am not.(Hayır, değilim.) (No, ay em nat.)

Burada bu soruyu çoğul kişi olarak sizlere de sormuş olabilirdi..Demek istediğimiz “you”hem sen hemde siz manasına geliyor biliyorsunuz ki.Eğer soru sizlere sorulmuş olsaydı cevap şekliniz.”Yes, we are. “ ( yes, vi ar) şeklinde olmalıydı. Olumsuz cevabınızda ise: No, we aren’t.(No,vi arınt.)

Lütfen diğerlerini siz cevaplandırınız.(Önce olumlu ve sonra olumsuz  şekilde.)

1-Are you OK?

-

-

 

2-Are we ready?

-

-

3-Are they busy?

-

-

4-Is she old?

-

-

5-Is he there?

-

-

6-Is this a cat ?

-

-

Cevap Anahtarı:

1)      Yes, I’m.

No, I’m not.

2)      Yes, we are.

No, we aren’t.

3)      Yes, they are.

No, they aren’t.

4)      Yes, she is.

No, she isn’t.

5)      Yes, he  is.

No, he isn’t.

6)      Yes, it is.

No, it isn’t.

 

 

 

 

VOCABULARY- SÖZCÜK DAĞARCIĞI

(vokabulari)

   Bu gün öğrendiğimiz kelimelerle ilgili olarak:

                        

STUDENT                                    TEACHER                         SCHOOL                     CAT

(sütudınt)                                   (tiçır)                               (sukul)                        (ket)

Öğrenci                                       Öğretmen                       Okul                            Kedi

 

 

 

            

DOG                                 HAIR-DRESSER              WORLD                             SOLDIER

(dog)                                (heyır-dıresır)                (vörld)                              (solçır)

Köpek                              Kuaför                            Dünya                                Asker

 

 

 

                                                   

NURSE                                             ENGINEER                                              BIRD

(nörs)                                               (enciniyır)                                              (birt)

Hemşire                                          Mühendis                                               Kuş

 

                                                   

KITTEN                                                          HOSPITAL                                              BOOK

(kittın)                                                          (Haspitıl)                                                (buk)

Kedi Yavrusu                                                Hastane                                                Kitap

 

 

                                                          

KITCHEN                                                           HOUSE-WIFE                                    FIREMAN

(kitçın)                                                              (haus-vayf)                                      (fayırmın)

Mutfak                                                              Ev Kadını                                          İtfaiyeci

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.