ingilizce dersler   

DERS 66

COMPARISON WITH ADJECTIVES : as……as;  so…….as to, etc (2)

 

as………as:

as…..as ‘i sıfat veya zarfla , bazı şeylerin veya bazı kimsenin , bazı şeyler veya kimse gibi olduğunu veya bazı durumların ötekiyle aynı olduğunu söylerken kullanırız.

Was the film as scary as the last one? (Film sonuncusu kadar korkunç muydu?) (vaz dı film ez sikeyri ez dı last van?)

Aylin came round to my flat as quick as she could.  (Aylin benim apartman dairemin oraya elinden geldiğince hızlı geldi.) (Aylin keym eraund tu may filet ez kuik ez şi kuld.)

 

Olumsuz cümle yapısında not as veya not so kullanılır:

The gap between the walls is not as wide as it was. (Duvarlar arasındaki boşluk eskisi kadar geniş değil.) (dı gep bitviin dı vols iz nat ez vayd ez it vaz.)

The ants are plentiful, but not so common as last summer. (veya ……but less common than last summer.)

(Karıncalar fazla miktarda fakat geçen yaz ki kadar yaygın değil.) veya (…..fakat geçen yazdan daha az yaygın.) (dı ants ar pilentiful bat nat so kamın ez last samır.) veya (…..bat les kamın den last samır.)

 

“Not so” ; “not as”’den daha çok kullanılır.

I’m not so sure. (Çok emin değilim.) (aym nat so şur.)

It’s not so bad. (O kadar kötü değil.) (itz nat so bed.)

She’s not so good. (O kadar iyi değil.) (şiiz nat so gud.)

 

Eğer ikinci as ile sıfat arasına sayılabilen bir isim koyarsanız;  ismin önüne a/an koymalısınız: (eğer isim tekil ise)

He was as patient a teacher as anyone could have had. (O herkesin sahip olabileceği kadar sabra sahip bir öğretmendi.) (hi vaz ez peyşınt ez enivan kuld hev hed.)

 

Negatif cümle yapısında not as veya bazen not such kullanılır:

Tom’s not as good a player as he used to be.  Veya  Tom’s not such a good player as he used to be.

(Tom eskiden olduğu kadar iyi bir oyuncu değil.) veya (Tom eskiden olduğu gibi iyi bir oyuncu değil.)

(Tom iz nat ez gud e pileyır ez he yuuzd tu bi.) veya (Tom iz nat saç e gud  pileyır ez he yuuzd tu bi.)

They’re not such terrible children as she’d expected. (çoğul isimlerle not as kullanılmaz!!!!)

(Onun beklediği kadar korkunç çocuklar değildiler.) (deyır nat saç teribıl çıldırın ez şi hed ekspektıd.)

 

How, so, too bir sıfatı takiben aynı şekilde kullanılabilir:

How significant a role did she play in your life? (O senin hayatında nasıl önemli bir rol oynadı?) (hav signifıkınt e rol did şi piley in yor layf?)

How small a piece do you want? (Ne kadar küçük bir parça istiyorsun?) (hav sımol e piis du yu vant?)

“ Liar” is perhaps too strong a word. (“Yalancı” belki çok ağır bir kelime.) (“layır” iz pörhaps tu sıtrong e vörd.)

It’s not quite so difficult a problem as it might at first seem. (İlk bakışta göründüğü gibi oldukça zor bir sorun değil gibi gözüküyor.) (itz nat kuayt so difikult e pırablım ez it mayt et först siim.)

 

As…….as aynı zamanda cümle içinde much veya more ile birlikte miktarlar hakkında konuşmak için kullanılır:

He earns at least as much as Dora. (O en azından Dora kadar kazanıyor.) (hi örns et liist ez maç ez Dora.)

Istanbul has twice as many shopping mall as the rest of country. (İstanbul ülkenin geri kalanının 2 katı kadar alışveriş merkezine sahiptir.) (Istanbul hez tıvays ez meni şaping mol ez dı rest ov kantıri.)

 

Ayrıca as much/many as veya as little/few as ‘i beklediğimizden daha büyük veya küçük miktar ve nicelikler için kullanırız.

Many ve few rakamlardan önce kullanılır, much ve little miktarlardan önce kullanılır ($20 veya 40% gibi veya uzaklık bildiriminden 100 meters gibi…..)

There is a small number involved, possibly as few as a hundred. (Çok küçük bir sayı içeriyor, muhtemelen yüz kadardan azdır.) (der iz e sımol nambır involvd , pasıbli ez fiv ez e handırıd.)

Prices have increased by as much as 200 percent. (Fiyatlar yüzde ikiyüz kadar artmıştır.) (pıraysız hev inkıriyzd bay ez maç ez tuhandırıd pörsınt.)

 

 

So …….that; so ……..as to

So ‘yu bir sıfatı veya bir zarfı ve bir that-clause ‘ı takiben kullanırız.

The receipe was so simple that even she could cook it. (Tarif o kadar kolaydı ki o bile pişirebilirdi.) (dı resipi vaz so simpıl det ivın şi kuld kuk it.)

She was walking so slowly that he could catch her up. (O kadar yavaş yürüyordu ki, onu yakalayabilirdi.)  (şi vaz volking so sılovli det he kuld keç hör ap.)

 

 

Aşağıda parantez içinde verilen kelimeleri kullanarak as…..as veya not as/such as ile birlikte boşlukları tamamlayınız. Bazen 2 çeşit yanıt mümkün olabilmektedir. Eğer gerekli olan başka bir kelime varsa eklemeyi unutmayınız.

1)      Since his accident , John has tried to lead……………………………possible. (normal/life)

2)      It’s ………………….I’d imagined. (not/beautiful/flat)

3)      They’re……………………..in the last kindergarten I worked at.(not/well-behaved/children)

4)      Mr.Jackson is …………………his predecessor was.(not/popular/president)

 

ANSWERS: 1) as normal a life as 2) not as beautiful a flat as  veya not such a beautiful flat as

3) not such well-behaved children as  4) not as a popular a president as  veya not such a popular president as

 

Aşağıdaki cümleleri as much as, as many as, as little as veya as few as ile tamamlayınız.

1)      I used to drink..................10 cups of coffee a day.

2)      My father doesn’t play golf now………………..he used to.

3)      It was disappointing that…….20 guests came to the party.

4)      It’s not possible to pay…….10 TL for a good meal at some resaurants in the city.

5)      I sometimes have to spend …………..10$ a day on rail fares.

 

ANSWERS:  1) as many as 2) as much as 3) as few as  4) as little as   5)as many as

 

Bugün Ne Öğrendik?

 Scary:  Korkunç, korkutucu, ürkütücü (sikeyri)

Gap:  Boşluk, aralık (gep)

Wide: Geniş, engin (vayd)

Plentiful: Bol, bereketli (pilentiful)

Common: (sıfat) : ortak, genel, sıradan, yaygın, bilinen, bayağı, toplumsal, kamusal,adi ;  (isim) : halka açık yeşil alan, park (kamın)

Patient: (sıfat):  sabırlı ; (isim): hasta (peyşınt)

Terrible: Korkunç, rezil, berbat (teribıl)

Significant:  Önemli, anlamlı, değerli (signifıkınt)

Role: rol (rol)

Liar: Yalancı (layır)

Perhaps: Belki (pörhaps)

Increase:  Artırmak, çoğaltmak, artmak, çoğalmak (inkıriz)

Percent:  Yüzde (pörsınt)

Lead: Götürmek, rehberlik etmek, inandırmak, yönetmek , önde olmak (lid)

Kindergarten:  Anaokulu (kindırgartın)

Well-behaved: Terbiyeli (vel-biheyvd)

Predecessor: Öncel, selef, birinden önce gelen kimse, ata, cet (predisesır)

Rail : Demir yolu (reil)

Fare:  yol parası (fer)

Rail fare: Tren ücreti

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.