ingilizce dersler   

DERS 68

FOCUSING: it-clauses and what-clauses

it clauses:

Kesin olan bilgilere odaklanmak için kullanırız.

“Sarah bought the car from Richard.” “No,it was Richard that bought the car from Sarah.”

(Sarah arabasını Richard’dan satın aldı. “ Hayır, arabayı Sarah’dan satın alan kişi Richard’dı.)

(sera bouht dı kar fırom riçırd. “no,it vaz riçırd det bouht dı kar fırom sera.)

 

“Sarah bought her car last year.” “No, it was three years ago that Sarah bought the car.”

(Sarah arabasını geçen yıl satın aldı. “Hayır, Sarah arabasını 3 yıl önce satın almıştı.)

(sera bouht hör kar last yiir. No, it vaz tıri yiirz ego det sera bouht dı kar.)

 

“Sarah bought her car from Jack.” “No, it was Richard that Sarah bought the car from.”

(Sarah abrasını Jack’ten satın aldı. Hayır, Sarah’nın arabasını satın aldığı kişi Richard’tı.)

(sera bouht hör kar fırom cek. No, it vaz Riçırd det sera bouht dı kar fırom.)

 

Bazen which veya who’yu that yerine kullanırız.Fakat how ve why that yerine kullanılmaz.

 

Her parents were always there to help, it was to them that/who she now turned for support.

(Onun ailesi yardım için her zaman oradaydı, şimdi onlara destek olmaya başlayan odur.)

(hör perınts vör olveys der tu help, it vaz tu dem det/hu şi nav törnd for sıport.)

 

Susan’s just arrived. That’s odd. It’s usually on Friday that/when she visits.

(Susan anca geldi.Bu tuhaf.Onun ziyaret ettiği zamanlar genelde Cumalarıdır.)

(suzın hez cast erayvd. Dets ad. Itz yujıli on firaydey det/ven şi vizits.)

 

 

What clauses:

Aşağıdaki cümleleri karşılaştırınız:

We gave them some home-made bread. (Biz onlara biraz ev yapımı ekmek verdik.) (vi gev dem sam hom-meyd bıred.)

What we gave them was some home-made bread. (Bizim onlara verdiğimiz şey biraz ev yapımı ekmekti.)  (vat vi gev dem vaz sam hom-meyd bıred.)

 

Altı çizili sözcükler odaklanması gerekilen bilgilerdir:

What I’d like you to work on is exercise three on page 30. (Çalışmanı isteğim şey sayfa 30 daki 3. alıştırmadır.) (vat i vud layk yu tu vörk iz ekzersayz tıri on peyc törti.)

James arrived two hours late: what had happened was that his bicycle chain had broken. 

(James 2 saat geç geldi: olan şey ise onu bisikletinin zincirinin kırılmasıydı.) (ceyms erayvd tu haurs leyt: vat hed hepınd vaz det hiz baysıkıl çeyn hed bırokın.)

What clause’ı cümlenin başında veya sonunda kullanabiliriz.

What upset me most was her rudeness.  (Beni en çok üzen şey onun kabalığıydı.) (vat apset mi most vaz hör rudnıs.)

Her rudeness was what upset me most. (Onun kabalığı beni en çok üzen şeydi.) (hör rudnısvaz vat apset mi most.)

 

Biri tarafından yapılan bir hareketin üstünde durmak için what…….do……kullanılır.

Jane lost her job and was short of money, so what she did was (to) sell her house and move in with her sister.

(Jane işini kaybetti ve paraya sıkışmıştı, bu yüzden onun yaptığı şey ise evini satıp kardeşine taşınmaktı.)

(ceyn lost hör jab end vaz şort ov mani, so vat şi did vaz (tu) sel hör haus end muv in vit hör sistır.)

 

Aşağıdaki cümlelere “ No, what….” ile başlayan cevaplar veriniz. Ve parantez içinde verilen kelimeleri kullanınız:

1)      Did you say that you wanted met o move these crates? (wanted you/ fill crates/ these books)

2)      Did you mean that you will give me the money? (lend/ Money until end of the month)

3)      Did you think that I would take Jane to piano practice? (going/her own)

Aynı şekilde aşağıdakiler içinde “what……do……” kullanınız.

4)      Did you go to their door and complain about the noise? (call/police)

5)      Did you buy a new dishwasher? (repair / old one)

6)      Did you stay with Karen for the New Year?  (invite her/ my house instead)

ANSWERS:

1)      No, what I said was that I wanted you to fill the crates with these books.

2)      No,  what I meant was that I will/would lend you the money until end of month.

3)      No, what I thought was that she was going on her own. (veya would be going )

4)      No, what I did was (to) call the police.

5)      No,what I did was (to) repair the old one. (veya (to) get the old one repaired.)

6)      No, what I did was (to) invite her to my house instead.

 

Bugün Ne Öğrendik?

Home-made: Ev yapımı (hom-meyd)

Chain : Zincir (çeyn)

Rudeness: Kabalık, terbiyesizlik, sertlik (rudnıs)

 Dishwasher: Bulaşık Makinası (dişvoşır)

Odd: Acayip, tuhaf, garip (ad)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.