ingilizce dersler   

DERS 43

THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

(dı pırzınt pörfekt kontinyus tens)

 

OLUMLU CÜMLE YAPISI

Subject+ have(has) been+ verb –ing

I’ve been waiting for a whole hour! (Tam bir saattir beklemekteyim.) (ayv biin veyting for e hol aur.)

She has been doing her homework. (O,ödevini yapmaktadır.) (şi hez biin doing hör homvörk.)

Those carrots have been boiling since 2 o’clock. (O,havuçlar saat 2’den beri kaynamaktadırı.) (doz kerrıt hev biin boyling sins tu okılok.)

He has been trying to find a job. (O,iş bulmaya çalışmaktadır.) (hi hez biin tıraying tu find e cab.)

 

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI

Subject+ haven’t(hasn’t) been+ verb –ing

I haven’t been  cleaning  the room. (Odayı  temizlememekteyim.) (ay hevınt biin kıliningdı rum)

She hasn’t been driving car fast. (Arabayı hızlı sürmemektedir.) (şi hezınt biin dırayving kar fest.)

They haven’t been studying very well. (Onlar derslerini çok iyi çalışmamaktalar.) (dey hevınt biin sıtadiying veri vel.)

 

SORU CÜMLESİ YAPISI

Have (has)  +subject+ been + verb –ing?

Have you been reading that book for a long time? (O kitabı uzun bir zamandan beri mi okumaktaydın?) (hev yu biin riiding det buk for e long taym?)

-Yes,I have been reading this book for a9 long time. (Evet,uzun zamandan beri okumaktayım.) (yes,ay hev biin riiding diz buk for e long taym.

 

Has she been crying? (O,ağlamakta mıydı?) (hez şi biin kıraying?)

-No,she hasn’t been crying. (Hayır,o ağlamamaktaydı.) (no,şi hezınt biin kıraying.)

 

Have they been arriving since about 6 o’clock? (Onlar saat 6 civarından beri mi gelmekteler?) (hev dey biin erayving sins ebaut siks okılok?)

-Yes,they have been arriving since about 6 o’clock. (Evet,onlar saat 6 civarından beri gelmekteler.) (yes,dey hev biin erayving sins ebaut siks okılok.)

 

 

KULLANIM YERLERİ

a)      Geçmişte başlamış , şu ana kadar devam etmiş ve halen devam etmekte olan eylemleri anlatır.

I have been studying English for 3 years. (ben 3 yıldır İngilizce çalışmaktayım.) (ay hev biin sıtadiying ingliş for tıri yiirz.)

She has been living in Rome for over a year now. (O,şu an 1 yılı aşkın süredir Roma’da bulunmaktadır.) (şi hez biin living in rom for over e yiir nav.)

People have been saying that for ages that old building should be pulled down. (Uzun zamandan beri insanlar o eski binanın yıkılması gerektiğini söylemekteydiler.) (pipıl hev biin seying det for eycıs det old building şuld bi pulld davn.)

b)      Son zamanlarda devam eden veya gelişme içinde olan genel faaliyetleri ve düşünceleri anlatmakta kullanılmaktadır.

I’ve been playing squash to lose weight. (Squash’ı kilo kaybetmek için oynamaktayım.) (ayv biinpileying sıkuaş tu luz veyt.)

He has been buying the empty lots around the hills. (O,tepelerin çevresindeki boş arazileri satın almaktadır.) (hi hez biin baying dı empti lots eraund dı hills.)

c)       Tamamlanmamış veya yarım kalmış işlerin devam ettiğini anlatır.

We have been discusing about that subject for a number of months. (O konu üzerinden birkaç aydır tartışmaktayız.) (vi hev biin diskasing ebaut det sabcekt for e nambır ov mants.)

He has been painting that wall for 6 hours. (O,o duvarı 6 saatten beri boyamaktadır.) (hi hez biin peyinting det vol for siks aurs.)

It has been raining heavily since morning. (Yağmur bu sabahtan beri ağır bir biçimde yağmaktadır.) (it hez biin reyning hevili sins morning.)

 

How long ………? Sorusunu Present Perfect Continuous tense ile sık sık kullanırız:

How long have you been waiting for me? (Benim için ne kadar zamandan beri beklemektesiniz?) (hav long hev yu biin veyting for mi?)

How long has he been living next door to you? (O ne zamandan beri senin yanındaki evde yaşamaktadır? ) (hav long hez hi biin living neks dor tu yu?)

Please fill in the blanks according to Present Perfect Continuous Tense.

1)      I…………………………………….for a reply for several week. (wait)

2)      She ………………………………for several companies on a temporary basis. (work)

3)      He………………………………..with a first-class degree. (graduate)

4)      Those potatoes……………………………….for an hour. (boil)

5)      I……………………………… “God Father”.(read)

6)      I………………………………to phone John since I heard he was back in town. (mean)

7)      Look!. It……………………………………. .(snow)

8)      He…………………………………..to get permission. (try)

9)      She………………………………….nerveous.(look)

10)   Jack………………………..a football against the wall all afternoon. (kick)

 

ANSWERS: 1) have been waiting 2) has been working 3) has been graduating 4) have been boiling 5) have been reading 6) have been meaning 7) has been snowing 8) he has been trying 9) has been looking 10) has been kicking

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

Whole:tüm,bütün,tam (hol)

Carrot : Havuç (kerıt)

 Building :Bina (building)

Pull down : Yıkmak ,yok etmek (pul davn)

Lot: Arazi  parçası (lat)

 Hill :Tepe (hil)

Lose :kaybetmek,yitirmek (luz)

Weight: Ağırlık (burada kilo anlamında) (veyt)

Heavily : ağır bir biçimde (hevili)

Temporary :Geçici (tempırari)

Temporary basis: Geçici olarak (tempırari beyziz)

First-class: Birinci sınıf (först kılas)

Mean: istemek,niyet etmek (min)

Permission : İzin (permıyşın)

Nerveous: Sinirli (nörvıs)

Against :- karşı (ıgenst)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.