ingilizce dersler   

DERS 8

There is…../There  are…..

(Var,Vardır)

(Der iz……/der are……)

There is …./There are….Türkçe’de “var” , “vardır” anlamına gelmektedir.

Tekiller ve sayılamayan nesneler (su,toz şeker,tuz,para….vs.) için = There is (der iz)

Çoğul nesneler için=There are  (der ar) kullanılmaktadır.

 

1)Singular (Tekil) (singilır) ve sayılamayan nesneler için:

There is……(There’s) (Olumlu cümle şekli)

Is there……….? (Soru şekli)

There is not……(There isn’t)  olumsuz cümle yapılarını birlikte inceleyelim.

 

Olumlu cümle şekli:

There is a big dog in the garden. (Bahçede büyük bir köpek var.) (der iz e big dog in dı gardın.)

There is a table in this room.(Bu odada bir masa var.) (der iz e teybıl in diz rum.)

There is an elephant in the zoo. (Hayvanat bahçesinde bir fil var.) (der iz en ilefınt in dı zu.)

There is a lot of water for the fish. (Balık için çok su var.) (der iz e lat of wotır for dı fiş.)

There is some water in the lake near the zebras.(Zebraların yanındaki gölde biraz su var.) (der iz sam wotır in dı leyk niyır dı zibrıs.)

There is some sugar in the bowl. (Kasenin içinde biraz şeker var.) (der iz sam şugır in dı bovıl.)

 

Yukarıdaki örneklerde köpek,masa, fil gibi nesneler sayılabilen nesnelerdir. Fakat su,toz şeker gibi nesneleri tek tek sayamayız. Daha sonraki derslerimizde sayılan sayılamıyan nesneleri ve a lot of, some vs. konularını ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Burada şu an için bilmeniz gereken sayılabilen nesneler için

There is ‘den sonra a veya an aldıklarına (tekil nesnelerden bahsediyoruz dikkat edin) dikkat ediniz.

Sayılamıyan nesneler içinde “a lot of” veya “some” kalıbının kullanıldığına dikkat ediniz.

A lot of- (e lat of) çok  anlamındadır.

Some- (sam) biraz anlamındadır.(Sayılamıyan nesneler için)

There is

a

an

pen on the table.

apple in the box.

There is

a lot of

some

water in the lake.

ice in the glass.

 

There is a pen on the table.(Masanın üstünde bir tükenmez kalem var.) (der iz e pen on dı teybıl.)

There is an apple in the box. (Kutunun içinde bir elma var.) (der iz en epıl in dı baks.)

(a/an nerelerde kullanılır  hatırladınız mı? ???) Hatırlamadım diyorsanız apple sesli harfle başladığı için “an” alır. Aklınıza ilk anda neden böyle olduğu gelmediyse lütfen başa dönüp tekrar ediniz.)

 

There is a lot of water in the lake. (Gölde çok su var.) (deriz e lat of votır in dı leyk.)

There is some ice in the glass. (Bardakta biraz buz var.) (der iz sam ays in dı gılas.)

 

Is there…..?  (Soru şekli)

Soru şeklinde tekil veya sayılamayan nesneler için Is there…….? kalıbıyla sorulur

cevap verme şeklimiz ise : 

Olumluysa : Yes,there is.

Olumsuzsa: No,there isn’t . biçiminde olacaktır.

 

Is there a cat in the garden? (Yes) (Bahçede bir kedi var mı?) (Evet) (iz der e ket in dı gardın.)

-Yes,there is. (Evet,var.) (yes,der iz.)

 

Is there any money in your pocket? (No)  (Cebinde hiç para var mı?) (Hayır) (iz der eni mani in yor pokıt?)

-No,there isn’t. (Hayır,yok.) (No,der izınt.)

 

NOT: Şimdilik bir dip not olarak bilmeniz için söylüyoruz fakat “Some/any” konusunda ayrıntılı olarak işleyeceğimize rağmen:

Sayılamıyan nesneler sorulurken :  soru cümlesinde “any” kalıbı daima  kullanılır.

Any=(eni) Hiç anlamına gelmektedir. Yani Çorbamda hiç tuz var mı? Cüzdanında hiç para var mı? gibi…

Is there a chair in this room?(No) (Bu odada bir sandalye var mı?) (iz der e çeyır in diz rum?)

-No,there isn’t. (Hayır,yok.) (no,der izınt.)

Is there any salt in the soup? (Yes) (Çorbada hiç tuz var mı?) (iz der eni solt in dı sup?)

-Yes,there is. (Evet,var.) (yes,der iz.)

Is there

 

Is there

a

 

an

table in the room?

 

orange on the table?

Yes,there is./No,there isn’t

Yes,there is./No,there

isn’t.

Is there

any

salt in the soup?

Yes,there is./No,there isn’t.

 

 

Olumsuz cümle şekli:

There isn’t any money in my pocket. (Cebimde hiç para yok.) (der izınt eni mani in may pokıt.)

There isn’t a chair in this room.(Bu odada bir sandalye yok.) (der izınt e çeyır in diz rum.)

There isn’t a pen in my bag.(Çantamda bir tükenmez kalem yok.) (der izınt e pen in may beg.)

There isn’t any sugar in my coffee. (Kahvemde hiç şeker yok.) (der izınt eni şugır in may kafi.)

(Sayılamıyan  nesnelerde olumsuz cümle kalıbında her zaman “any”-(Hiç) kullanılır.Bu bir kuraldır.

Çantamda hiç para yok.Salatada hiç tuz yok ……gibi…….) (Sayılabilen nesnelerde ise herhangi bir rakam belirtilmiyorsa, olumsuz cümlelerde kural olarak yine “any” kullanılır. (Odada hiç sandalye yok.Okulda hiç öğrenci yok……gibi……)

There isn’t

a

an

chair in this room.

elephant in the zoo.

There isn’t

any

water in the glass.

 

 

 

 

 

2) PLURAL-(Çoğul) (Pulırıl) nesneler için:

There are…….. (Olumlu cümle şekli)

Are there………? (soru şekli)

There are not………..(There aren’t……) (Olumsuz cümle şekli)

 

Olumlu Cümle şekli:

There are some big trees in the garden. (Bahçede birkaç büyük ağaç var.) (der ar sam big tı-riz in dı gardın.)

There are a lot of people in the street.(Sokakta bir sürü insan var.) (der ar e lat of pipıl in dı sıtrit.)

There are three tables in this office. (Bu ofiste üç tane masa var.) (der ar tıri teybıls in diz offis.)

There are six workers in this factory. (Bu fabrikada 6 tane işçi var.) (der ar siks vörkırs in diz faktori.)

There are many children in the garden. (Bahçede bir çok çocuk var.) (der ar meni çıldırın in dı gardın.)

“Some” =Biraz,bazı,birkaç anlamındadır. (sam) (Sayılabilen nesneler için)

“Many”-(meni) “bir çok” anlamındadır. Sayılabilen nesnelerde;çok miktarda o nesneden bulunduğunu ifade etmek içindir.

“A lot of” yine bir sürü-çok anlamındadır.Sayılabilen nesnelerlede birlikte kullanılır.A lot of kelimesini kullanırken;

Bu kelimeden sonra gelen nesnenin tekil veya çoğul oluşuna göre kendinden önce is veya are alır.Yani

Çok su var diyorsak: There is a lot of water

Çok insan var diyorsak: There are a lot of people diye cümlemize başlarız.

There are

six

three

apples in the basket.

tables in the office.

There are

many

a lot of

children in the garden.

people in the street.

 

“Many” ve “a lot of” un “children” ve “people” gibi zaten çoğul anlamda olan kelimelerle kullanıldığına dikkat ediniz. İleriki derslerimizde ayrıntısı ile inceleyip öğreneceğiz. Şimdilik bir dip not olarak hafızanıza kaydediniz.

 

Soru cümlesi şekli:

Are there any books on the table? (Masanın üstünde hiç kitap var mı?) (ar der eni buks on dı teybıl?)

Cevabınız Olumluysa: Yes,there are.(Evet,var.) (yes,der ar.)

Olumsuzsa:No,there aren’t. (Hayır,yok.) (No,der arınt.)

 

Are there three tables in this office? (Yes) (Bu ofiste üç tane masa var mı?) (Evet) (ar der tıri teybıls in diz offis?)

-Yes,there are.(Evet,var.) (yes,der ar.)

 

Are there ten workers in this factory? (No) (Bu fabrikada on tane işçi var mı?) (ar der ten vörkırs in diz faktori?)

-No,there aren’t. (Hayır,yok.) (No,der arınt.)

 

Are there any oranges in the basket? (Yes) (Sepetiniçinde hiç portakal var mı?) (ar der eni orınçıs in dı baskıt?)

-Yes,there are. (Evet,var.) (yes,der ar.)

Are there

three

six

tables in this office?

workers in this factory?

Yes,there are./No,there aren’t.

Yes,there are./No,there aren’t.

Are there

any

any

oranges in the basket?

kids in the garden?

Yes,there are./No,there aren’t.

Yes,there are./No,there aren’t.

 

 

 

Olumsuz cümle şekli:

There aren’t any students in the classroom.(Sınıfta hiç öğrenci yok.) (der arınt eni sütudınts in dı kılasrum.)

There aren’t ten workers in this factory. (Bu fabrikada on tane işçi yok.) (der arınt ten vörkırs in diz faktori.)

There aren’t six tables in this room. (Bu odada altı tane masa yok.) (der arınt siks teybıls in diz rum.)

There aren’t any kids in the garden. (Bahçede hiç çocuk yok.) (der arınt eni kids in dı gardın.)

“s” bir çoğul ekidir.(Çoğul eklerini ilerleyen konularda işleyeceğiz.)

An apple-apples (en epıl)-(epıls) (bir elma-elmalar)

A worker-workers (e vörkır)-(vörkırs) (bir işçi-işçiler)

A table-tables (e teybıl)-(teybıls) (bir masa-masalar)

A kid-kids (e kid)-(kids) (bir çocuk-çocuklar)

 

There aren’t

six

apples on the table.

There aren’t

any

apples on the table.

 

Lütfen aşağıdaki örnekleri uygun şekillerde cevaplayınız:

1)      …………..a glass on the table. (…………….e gılas on dı teybıl.)

2)      ……………… some ice in the bowl. (……………..sam ays in dı bovıl.)

3)      ………………….a factory near here? (……………………e faktori niyır hiyır?) (Yakınlarda bir fabrika var mı?=Cümle tamamlandığındaki anlamı)

4)      ……….. there…………….money in your vallet? (…..der……mani in yor volıt?) vallet=cüzdan(Volıt)

5)      ……………………any sugar in my tea? (………….eni şugır in may ti?) tea=çay (ti)

6)      There……….. a zebra in the zoo. (der …….e zibrı in the zu.) zoo=hayvanat bahçesi (zu)

7)      There……………a lot of books on the table. (der……e lat of buks on the teybıl.)

8)      There……………some money in my pocket. (der ………..sam mani in may pokıt.)

9)      There……………any cars on the street.(Olumsuz) (der……….eni kars on dı sıtrit.) car=araba (kar)

10)   Is there a cat in the room? (No) (iz der e ket in dır um?)

-

     11) Are there any books in the box? (Yes) (ar der eni buks in dı baks?)

          -

    12) There…….any sugar in my coffee.(Olumsuz) (der……eni şugır in may kafi.)

    13) There are……….people in the zoo. (der ar ……people in dı zu.)

    14) …………six pens in the box. (…….siks pens in dı baks.)

    15) There is…………salt in my soup. (der iz ……..solt in may sup.)

Answers: 1) There is 2) There is  3) Is there  4) Is/any 5) Is there  6) is 7) are 8) is 9) aren’t 10) No,there isn’t.

11)   Yes,there are. 12) isn’t 13) many 14) There are 15) some

 

 

BUGUN NE ÖĞRENDİK:

 

There is…../There are

Is there…..?

Yes, there is

No,there isn’t.

 

Are there…..

Yes, there are.

No,there aren’t.

 

Some: Sayılamıyan nesneler için :Biraz

            Sayılan nesneler için: biraz,birkaç,bazı

 

Any:Hiç

A lot of :Bir çok ,bir sürü

 

 

                       

        BASKET                                      CHAIR                   VALLET                             SALT

        (Baskıt)                                      (çeyır)                   (volıt)                               (solt)

         Sepet                                        Sandalye               Cüzdan                            Tuz

 

    

                                                 

ELEPHANT                                                           ZEBRA                                                                   BOWL

(ilefınt)                                                                 (zibrı)                                                                    (bovıl)

Fil                                                                            Zebra                                                                    Kase

 

                                            

FISH                                                                       MONEY                                                                SOUP

(fiş)                                                                        (Mani)                                                  (Sup)

Balık                                                                       Para                                                       Çorba

 

                                                              

            WORKER                                                  FACTORY                                                        OFFICE

            (Vörkır)                                                    (Faktori)                                                           (Offis)

             İşçi                                                             Fabrika                                                                 Ofis

 

 

 

                                                  

STREET                                                                      PEOPLE                                                             TEA

(sıtrit)                                                                        (pipıl)                                                                (ti)

Sokak                                                                        İnsanlar                                                            Çay

 

 

                                                               

COFFEE                                                 SUGAR                                                                 LAKE

(Kafi)                                                     (şugır)                                                                   (Leyk)

Kahve                                                   Şeker                                                                    Göl

 

                                        

GARDEN                                              ROOM                                                                  ZOO

(Gardın)                                               (Rum)                                                                   (Zu)

Bahçe                                                    Oda                                                                        Hayvanat Bahçesi

 

 

 

                                  

 BOX                                             WATER                                                     ICE                                               GLASS

(Baks)                                         (votır)                                                     (ays)                                     (gılas)

Kutu                                             Su                                                                Buz                                             Bardak

 

 

CAR

(Kar)

Araba

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.