ingilizce dersler   

DERS 44

PAST PERFECT TENSE
(past pörfect tens)

-mişli geçmiş zaman

a) Geçmişte zamanda yapılmış eylemlerden daha önce yapılmış olan olayları anlatmak için

b) Geçmişte belli bir ana kadar süren işleri anlatır.

Olumlu Cümle Yapısı:

Subject + had +verb3

When I had bought some apples I went to the park. (Biraz elma aldıktan sonra parka gittim.) (ven ay bout sam epıls ay vent tu dı park.)

When I arrived they had left. (Ben vardığımda onlar gitmişti.) (ven ay erayvd dey hed left.)

I discovered that he had lied to me. (Onun bana yalan söylemiş olduğunu keşfettim.) (ay dikavırd det hi hed layd tu mi.)

We had had that car for 15 years before it broke down. (O bozulmadan önce biz o arabaya 15 yıldır  sahip olmuştuk.) (vi hed hed det kar for fiftiin yiirz bifor it bırok davn.)

They thanked me what I have done. (Yaptıklarım için bana teşekkür ettiler.) (dey tenkd mi vat ay hev dan.)

 

Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + had not (hadın’t) +verb3

I hadn’t gone to bed when they were here. (Onlar buradayken yatağa gitmemiştim.) (ay hedınt gan tu bed ven dey vör hiyır.)

She hadn’t wanted to visit the gallery before she left the city. (Şehri terk etmeden önce O,galeriyi ziyaret etmek istememişti.) (şi hedınt vantıd tu vizit dı galeri bifor şi left dı citi.)

I hadn’t known any English before I started to learn it. (Onu öğrenmeye başlamadan önce hiç İngilizce bilmiyordum.) (ay hedınt novn eni ingliş bifor ay sıtartıd tu lörn it.)

He hadn’t worked in the office before the manager came. (Müdür gelmeden önce çalışmamıştı.) (hi hedınt vörkd in dı ofis bifor dı menicır kam.)

Soru Cümlesi Yapısı

Had+ subject +verb3?

Had it eaten anything? (Herhangi bir şey yememiş miydi?) (hed it itin eniting?)

Had you ever visited the USA before you lived there? (Orada yaşamadan önce Amerika’yı hiç ziyaret etmiş miydiniz? ) (hed yu evır vizitıd dı yu-es-ey bifor yu livd der?)

 

After, before, when , by the time bağlaçları ile kullanılır:

After:  sonra (aftır)

Before : önce (bifor)

When : -dığı zaman , iken  (ven)

By the time: - dığı zaman , -meden önce (bay dı taym)

After the meeting had finished everybody went to pub. (Toplantı bittikten sonra herkes puba gitti.) (aftır dı miting hed finişd evribadi vent tu pab.)

Joe had left before I got to school. (Okula varmadan önce Joe ayrılmıştı.) (co hed left bifor ay gat tu sukul.)

After the old woman died her relatives had came. (Yaşlı kadın öldükten sonra akrabaları gelmişti.) (aftır dı old vumın dayd hör relativs hed kam.)

Before I went to bed I had taken some medicines.(Yatağa gitmeden önce bazı ilaçlar almıştım.)(bifor ay vent tu bed ay hed tekın sam medisins.)

After she had finished reading she put out the light.(Okumayı bitirdikten sonra ışıkları söndürdü.)(aftır şi hed finişd riiding şi put aut dı layt.)

By the time I arrived, they all had gone. (Vardığım zaman, hepsi gitmişlerdi.) (bay dı taym ay erayvd, dey ol hed gan.)

 

Fill in the blanks :

1)      He told me her name after she……………………… .(leave)

2)      I felt much safer after ………………………the police.(call)

3)      She didn’t have any money because she ………….. her bag.(to lose)

4)      I ……. never …….. to London before last night. (be)

5)      The film …………already …………….by the time when we got to the cinema. (begin)

6)      He………just ………..to his home when the telephone rang. (arrive)

7)      I …………………all my work, so I had very little to do. (finish)

8)      Mark …………………..enough money to buy the car he wanted. (save)

9)      I ……….always …………..that it would be easy to get a job. (believe)

10)   She………..about flying to Ankara, but all the flights were booked up. (think)

 

ANSWERS : 1) had left 2) had called 3) had lost 4) had/been 5) had begun 6) had/arrived 7) had finished 8) had saved 9) had believed 10) had thought

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

Break down:/broke down (in past): parçalanmak,bozulmak (bırek davn)/(bırok davn)

 Gallery: galeri (galeri)

After:  sonra (aftır)

Before : önce (bifor)

When : -dığı zaman , iken  (ven)

By the time: - dığı zaman , -meden önce (bay dı taym)

 Pub: Pub (pab)

Relative: akraba (relativ)

Put out: söndürmek (put aut)

Book up:/booked up (in past) : ayırmak,tutmak,rezerve etmek (buk ap)/(bukd ap)

 Medicine :İlaç (medisın)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.