ingilizce dersler   

DERS 65

COMPARISION WITH ADJECTIVES : -er/more…..: enough, sufficiently, too…..etc (1)

 

-er/more…….: -est/most……:

Genelde tek heceli sıfatların sonuna” comperative forms” (üstünlük derecesi) yapmak için –er , “superlative forms” (en üstünlük derecesi)  yapmak için –est  eklenir.

3 veya daha fazla heceli sıfatlar için genelde more/less ve most/least eklenir.

Bazı 2 heceli sıfatlar sadece veya en fazla kullanılan şekliyle more/less ve most/least ile birlikte, participle adjectives’lerle (pleased, worried, boring……gibi) , -ful ve –less ile biten sıfatlarla (careful, careless gibi….), afraid, alike, alert, ashamed, alone, aware ve cautions, certain, complex, confident, eager, exact, formal, frequent, modern, recent gibi zarflarla kullanılırlar.

Bazı sıfatlar üstünlük ve en üstünlük derecesine sahiptirler bu yüzden bunlar nadiren –er/-est veya more/less, most/least ile kullanılırlar: complete, equal, favourite, ideal, unique.

 

Enough, sufficiently, too:

Enough’ı isimlerden önce ve sıfat ve zarflardan sonra  kullanırız: 

Is there enough cake? (Orada yeterli kek var mı? ) (iz der inaf keyk?)

The flat was comfortable enough but not luxurious. (Apartman dairesi yeterince konforluydu fakat lüks değildi.) (dı flet vaz kamfırtıbıl inaf but nat lakşırıyız.)

They are not in a strong enough financial position to pay the bills. (Faturaları ödemek için yeterince güçlü finansal pozisyonda değiller.) (dey ar nat in e sıtrong inaf faynenşıl poziyşın tu pey dı bills.)

 

Sufficient’i sıfatlardan önce enough’a benzer anlamda kullanırız.

The policies of the parties were not sufficiently different. (Partilerin politikaları yeterince farklı değildi.) (dı polisiyız ov dı partiyz vör nat safişıntli difrınt.)

That would be easier if we only had a sufficiently simple system.  (Eğer biz sadece yeterince basit bir sisteme sahip olsaydık, daha kolay olurdu.) (det vud bi iziyır if vi onli hed e safişıntli simpıl sistım.)

Adjective + noun  ,  too+ adjectives:

I was too shamed to admit my mistake. (Hatamı kabul etmeye çok utanıyordum.) (ay vaz tu şeymd tu edmit may misteyk.)

The garage was too small for two cars to fit in. (Garaj 2 arabayı içine alması için çok küçüktü.) (dı gıraj vaz tu sımol for tu kars tu fit in.)

 

 

 

the sooner, the better

Bir şey değiştiğinde ve öteki şeyde değişiyorsa bunu söylemek için:

The longer he stays in Moscow, the less likely he will ever get back to Ireland. (O, Moskova’da daha uzun kalırsa, Irlanda’ya geri dönme olasılığı o kadar azdır.) (dı longır hi siteys in moskov , dı les laykli h ivil evır get bek tu ayırlınd.)

It always seems that the more expensive the wedding, the shorter the marriage. (Daha pahalı düğünler her zaman daha kısa evlilik olarak görünür.) (it olveys siims det dı mor ekspensiv dı veding, dı şortır dı meriyıç.)

 

Aşağıdaki cümleleri uygun comparative veya superlative adjectives’lerle tamamlayınız. (-er/-est veya more/most formlarını kullanarak.)

Relax                    simple                    hot                    confident                     like

1)      I feel much………now that the exhibititon is over.

2)      It’s been the………day in Dublin for 20 years.

3)      This exercise is too difficult. I think you should make it………………………  .

4)      Throught out the match, Liverpool looked the…………winners.

5)      The last questions were quite easy and I began to feel……..about my result.

 

 

ANSWERS:  1) more relaxed  2) hottest  3) more simple/ simpler 4) likelier/ more likely 5) more confident

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

Alert : Dikkatli, uyanık (ılırt)

Caution : Uyarı, ihtar, dikkat, sakınma (koşın)

Confident: kendinden emin (kanfidınt)

Certain : Kesin, muhakkak, kuşkusuz, bazı, kimi (sörtın)

Complex: Çok parçalı, karmaşık, karışık (kompleks)

Eager: İstekli, hevesli, arzulu, gayretli, can atan, sabırlı (igır)

Unique: Yegane, biricik, tek, eşsiz (yünyık)

Equal: Eşit, eş, denk (ikvıl)

Sufficiently:  Yeterince (safişıntli)

Sufficient: Yeterli (safişınt)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.