ingilizce dersler   

DERS 5

What is your name?

(vat iz yor neym?)

Adınız nedir?

 

Bu dersimizde isim sorma ile ilgili yapıları ve sahiplik sıfatlarını öğreneceğiz.

 

What is your name? (Adınız nedir?) (vat iz yor neym?)

-My name is Mehmet. (I’m Mehmet. (Ben Mehmet.) (Ayem Mehmet.)  olarak ta cevap verebilirsiniz.)(Benim adım Mehmet.) (may neym is Mehmet.)

 

Are you David? (Siz David misiniz?) (ar yu deyvid?)

-Yes,I am. (Eğer David iseniz =Evet,ben David’im.)

-No,I’m not. (David değil iseniz= Hayır,ben David değilim.)

 

Is your name Susan? (Sizin adınız Susan mı?) (iz yor neym suzın?)

-Yes,it is. (Eğer adınız Susan ise= Evet,öyledir.)

-No,it isn’t.(Eğer adınız Susan değil ise=Hayır, değildir.)

 

Başkalarının ismini sorarken POSSESIVE ADJECTIVES (Sahiplik Sıfatları) (Possesif ejectivs) leri öğrenmemiz gerekmektedir. Bunlar my, her, his, its, their, our, your olup Türkçe’de benim, onun , onların, bizim, sizin anlamına gelen sıfatlardır.

İngilizce’de şahıs zamirlerini hatırladınız mı? (Hatırlayıp sayamadıysanız lütfen ilgili dersimize geri dönüp bir hatırlama çalışması yapınız:DERS 1)

ŞAHIS ZAMİRLERİ(Personal Pronouns)

SAHİPLİK SIFATLARI (Possesive Adjectives)

I              BEN

my  (may)      BENİM

You        SEN

Your  (yor)     SENİN

He           O (Erkek için)

his   (hiz)        ONUN (Erkek için)

She         O  (Kadın için)

her   (hör)      ONUN (Kadın için)

It             O  (Hayvanlar ve cansızlar için)

its   (itz)          ONUN (Hayvanlar ve cansızlar için)

We         BİZ

our  (aur)       BİZİM

You        SİZ

your  (yor)     SİZİN

They      ONLAR

their  (deyır) ONLARIN

 

What is your name? (Adınız nedir?) (vat is yor neym?)

-My name is Esra. (Benim adım Esra.) (may neym iz Esra.)

 

What is her name? (O onun(kızın/kadının) adı nedir?) (vat iz hör neym?)

-Her name is Emine. (Onun adı Emine’dir.) (hör neym iz Emine.)

 

What is his name? (Onun (erkeğin) adı nedir?) (vat iz hiz neym?)

-His name is Stephen. (Onun adı Stephen’dir.) (Hiz neym iz sıtivın.)

 

What is its name? (Onun adı nedir?) (vat iz itz neym?)

-Its name is Vinnie.(Onun adı Vinnie’dir.) (itz neym iz Vini.)

 

What are their names? (Onların adları nedir?) (vat ar deyır neyms?)

-Their names are Mark and Tom.(Onların adı Mark ve Tom’dur.) (deyır neyms ar Mark end Tom)

 

QUESTIONS and ANSWERS: (SORULAR ve CEVAPLAR): (kuesçıns end ansırs):

 (Tekil olurlarsa Question:Soru: ( kuesçın)   Answer:Cevap (ansır)

Boşlukları uygun cevaplarla doldurunuz.

Question: (Q):What …………. name? (Sizin adınız nedir? )

Answer: (A): What is your name? (vat iz yor neym?)

 

Q: ……..is his name? (Andrew) (Andrew:endruv)

A: What is his name? (vat iz hiz neym?)

 

Q: What is ………name? (Sharon)

A:………name……… Sharon.

ANSWER: Q:What is her name? (Sharon)

                   A: Her name is Sharon.

 

Q: What is…………….name? (Minnoş)

A: Its ………………Minnoş.

ANSWER: Q:What is its name? (Minnoş)

                  A: Its name is Minnoş.

 

 

(NOT: Aynı şekilde cevapları “it” ile verebiliriz. It kelimesi burada “name” kelimesini temsil eder. Sadece tekil şahıslarda “it”i kullanabiliriz.Lütfen unutmayınız.)

What is your name? (vat iz yor neym?)

-It’s Esra. (itiz Esra.)

What is her name? (vat iz hör neym?)

-It’s Emine. (itiz Emine.)

What is his name? (vat iz hiz neym?)

-It’s Stephen.(itiz sıtivın)

What is its name? (vat iz itz neym?)

-It’s Vinnie.(itiz Vini)

 

Bir kişinin adından emin değilseniz emin olmak için isim soruş şeklimiz aşağıdaki şekildedir:

 

Are you John? (Siz John musunuz?) (ar yu Con?)

-Yes,I am. (Yanıtınız olumlu ise= Evet,benim.) (Yes, ayem.)

-No,I’m not.(Yanıtınız olumsuz ise yani siz John değilseniz=Hayır ben değilim.) (No,ayem nat.)

 

Is she Cathy? (O Cathy midir?) (iz şi keti?)

-Yes,she is. (Evet, odur.) (Yes, şi iz.)

-No,she isn’t.(Hayır, değildir.) (No,şi izint.)

 

Is he Mark? (O Mark mıdır?) (iz hi Mark?)

-Yes,he is. (Evet, odur.) (Yes, hi iz.)

-No,he isn’t. (Hayır, değildir.) (No,hi izint.)

 

Lütfen şimdi siz yanıtlayınız:

1) Are you Isabel? (Yes) (ar yu izabel?)

  -

Answer: Yes, I am. (yes,ay em)

2) Is she Susan? (No) (iz şi suzın?)

-

Answer: No,she isn’t. (no,şi izint.)

3) Is he Gary? (Yes) (iz he Geri?)

-

Answer: Yes, he is. (yes, hi iz.)

4) Is it Boncuk? (Yes) (iz it Boncuk?)

-

Answer:Yes,it is. (yes,it iz.)

 

Questions and Answers:

 

Q: Is ………….Nora?

Answer: Is she Nora?   (iz şi Nora?)

 

Q: Is …………….Tom? (Yes)

A: Yes,……….is.

Answer: Q: Is he Tom?(Yes)

                A: Yes, he is.

 

Q: Are…………Mark and John? (No)

A: No,…………………….

Answer: Q: Are they Mark and John? (No) (ar dey Mark end Con?)

                A: No, they aren’t. (no,dey arınt.)

Exercises:

Lütfen aşağıdaki soruları uygun biçimde yanıtlayınız. Boşluk doldurma sorularında boşluklara soru kalıplarıyla ve kimin veya kimlerin adı sorulduğuna dikkat ederek cevap veriniz.

1)      What is your name?

-

       2)    Are you Richard? (No)

              -

       3)   What is his name? (Paul)

              -

       4)   Is he Cemal? (Yes)

              -

       5)  Is your name Mehmet? (No)

             -

       6)  What is …………….name? (Caroline)

       7)  Are …….Şule?

       8) What is …………………….name? (Pamuk)

       9) Is……….Mary?

      10)Is ……name Eric?

      11) What ……………………………….names? (Paul and Oliver)

      12) What is ………name? (Ali)

     ANSWERS: 1) My name is…………(Adınız ne ise) 2) No,I’m not. 3) His name is Paul.(Paul:pol) 4) Yes,he is.

                        5) No,it isn’t. 6) her (Caroline:kerolayn) 7) you 8) its 9) she 10) his 11) are their (Paul and Oliver:pol end olivır)

                        12) his

 

 

Bugün ne öğrendik:  (Lütfen İngilizce söyleniş şekilleriniz ezberinizden telafuz etmeye çalışınız.)

My= Benim  

Your=Senin,Sizin    

Her=Onun (kadın) 

His=Onun (erkek)  

Its=Onun (Hayvanlar ve cansızlar)

Our=Bizim

Their=Onların

What is your name?

Are you…….?

Is he …….? (Yes, he is.) (No, he isnt.)

Is she…….? (Yes, she is.)(No,she isn’t.)

What are their names?

What is his name?

What is her name?

What is its name?

Is your name Cemile?

Is his name………?

Is her name………?

Is its name……….?

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.