ingilizce dersler   

DERS 41

REVISE OF TENSES
(Rivayz of tensıs)

(Zamanları Gözden Geçirme)

Bu dersimizden itibaren İngilizce bilgi seviyeniz “Intermediate” olarak gelişecektir.  Her İngilizce seviyesinde esas bilmeniz gereken Tense’ler yani zamanlardır. Ancak bu şekilde kelime dağarcığınızın da yardımıyla kendinizi daha doğru ifade edebilirsiniz.

Bugün size şu ana kadar öğrendiğimiz tüm zamanların genel bir tekrarını yapacağız. Çünkü bu temel zamanlar çok iyi kavranmadığı takdirde yeni zaman konularının anlaşılması sizin için karmaşık veya zor olacaktır.

Bu güne kadar:

Simple Present Tense

Simple Past Tense +verb+to be

Simple Future Tense

Present Continuous Tense

Present Perfect Tense’, i öğrendik.

 

SIMPLE PRESENT TENSE: (Geniş Zaman)

a)      Tekrar edilen olaylar ve alışkanlıklar anlatılır:

I use my laptop everyday. (Ben laptopımı her gün kullanırım.) (ay yuuz may leptap evridey.)

She usually goes to her office by car. (O genelde ofisine araba ile gider.) (şi yujıli gooz tu hör offis bay kar.)

b)      Kalıcı durumlar için kullanılır:

I live in a flat. (Ben bir apartman dairesinde yaşarım.) (ay liv in e flet.)

                They work for an insurance company. (Onlar bir sigorta şirketi için çalışıyorlar.) (dey vörk for   en insurıns kampani.)

c)       Doğal ve bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler anlatılır:

The sun rises in the East. (Güneş doğuda doğar.)  (dı san rayzıs in dı iist.)

Water boils at 100 degrees. (Su 100 derecede kaynar.) (dı votır boyils et hundırıd digriis.)

d)      Ulaşım araçları ve çeşitli programlarla ilgili planlanmış işleri anlatır. Ve gelecek zamanın zarflarını burada kullanabilirsiniz.

The bus arrives at 10 o’clock in the evening. (Otobüz akşam saat 10’da varacak.) (dı bus erayvs et ten okılok in dı ivning.)

The congress starts at 2 o’clock tomorrow afternoon. (Kongre yarın öğlen saat 2 de başlayacak.) (dı kanggris sıtarts et tu okılok tumarrov aftırnun.)

e)      Geçmiş zamandaki bir olayı veya hikayeyi anlatırken kullanırsınız:

She opens the box and sees a green sparkler necklace. (O,kutuyu açar ve pırıldayan yeşil bir kolye görür.) (şi opıns dı baks end siiz e gırin sparklır neklıs.)

He goes up to that girl and looks straight into her eyes. (O,o kıza doğru gider ve direk olarak onun gözlerinin içine bakar.) (hi goz ap tu det görl end luuks sıtreyt into hör ays.)

f)       Atasözleri ve özdeyişler simple present tense ile anlatılır.

Bad news travels fast. (Kötü haber tez yayılır.) (bed nivs travıls fest.)

Children and fools speak the truth. (Bir çocuktan bir deliden al haberi.) (çıldırın end fuls sipik dı turuth.)

 

SIMPLE PAST TENSE: Geçmiş Zaman

Kullanımı 2’ye ayrılır.

a)      Verb to be (olmak fiili) :

be: (was,were) olarak kullanılır.

I was so happy when i heard the news. (Haberleri duyunca çok sevindim.) (ay vaz so hepi ven ay hörd dı nivs.)

He was very late. (O çok geç kaldı.) (hi vaz veri leyt.)

b)      Diğer fiiller:

Düzenli fiillere –d,-ed ,ied ekleyerek olayların veya eylemlerin geçmiş zamanda olduğunu ifade ederiz.

Düzensiz fiiller için tablomuza bir kez daha bakınız.(Ders 21-22)

Olumlu cümle yapılarında düzenli fiillerse , fiilin yapısına göre kalıplaşmış takılardan biri eklenir ,düzensiz fiillerde ise fiil geçmiş zamanda olduğu şeklinde alınır.

I broke my arm last night. (Ben,dün gece kolumu kırdım.) (ay bırok may arm last nayt.)

I read the newspaper this morning. (Bu sabah gazeteyi okudum.) (ay red dı nivspeypır diz morning.)

My mum taught me Japanese when I was a child. (Ben küçük bir çocukken,annem bana Japonca öğretti.) (may mam taut mi cıpaniz ven ay vaz e çayıld.)

Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde did ve didn’t yardımcı fiili kullanılır fakat fiil yalın haldedir.

Did you sleep well? (İyi uyudun mu?) (did yu silip vel?)

I didn’t buy that mobile phone yet. (Ben daha o cep telefonunu satın almadım.) (ay didınt bay det mobayl fon yet.)

SIMPLE FUTURE TENSE: Gelecek Zaman

Türkçe’de -ecek,-acak ekleri alan zamandır.

a)      Gelecek zamanla ilgili tahminlerimizi anlatırız:

The weather will be foggy tomorrow. (Hava yarın sisli olacak.) (dı vedır vil bi fogi tumarrov.)

He will definitely phone her. (O,o kızı kesinlikle arayacak.) (hi vil definitli fon hör.)

b)      Yapmaya istekli ve gönüllü olduğumuz işleri anlatırız:

I will cook something for you. (Senin için bir şeyler pişireceğim.) (ay vil kuk samting for yu.)

Shall I make you a cup coffee? (Sana bir fincan kahve yapayım mı?) (şel ay meyk yu e kap ov kafi?)

c)       Konuşma sırasında verdiğimiz kararları, niyetleri vs. anlatırız. (Önceden planlanan, belirlenen niyetler “going to” ile anlatılır.)

I will visit you soon. (Seni yakında ziyaret edeceğim.) (ay vil vizit yu sun.)

She won’t be angry with you,don’t worry. (Sana kızgın olmayacak,endişe etme.) (şi vont bi engri vit yu,dont vöri.)

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE : Şimdiki Zaman

a)      İçinde bulunduğumuz zamanda , geçici,belli bir periyod için geçerli durumlarda kullanırız.

I am sharing my room at the moment. (Ben şu anda odamı paylaşıyorum.) (ay em şering may rum at dı mumınt.)

They are working very hard nowadays. (Onlar bu günlerde çok sıkı çalışıyorlar.) (dey ar vörking veri hard nauvıdeys.)

b)      Bulunduğumuz zaman içinde değişen durumlar için kullanırız:

The weather is getting colder and colder. (Hava gittikçe soğuyor ve soğuyor.) (dı vedır iz getting kolder end kolder.)

c)       Konuşulan an için yapılan hareketler, tekrarlanan eylemler veya alışkanlıklar için kullanılır:

I am using my sister’s mobile phone, because i left mine in the office. (Ben kızkardeşimin cep telefonunu kullanıyorum,çünkü kendiminkini ofiste bıraktım.) (ay em yuzing mey sistırs mobayl fon, bekaus ay left mayn in dı offis.)

He is eating too fast. (O çok hızlı yiyor.) (hi iz iiting tu fest.)

d)      Rahatsız eden davranışları always  gibi kelimelerle kullanırız:

You are always talking too much. (Sen her zaman çok konuşuyorsun.) (yu ar olveys tolking tu maç.)

She is always borrowing money. (O her zaman para ödünç alır.) (şi iz olveys baroving mani.)

 

PRESENT PERFECT TENSE : Yakın Geçmiş Zaman

Özne+ have (has)+Verb 3

Türkçe’de tam karşılığı olmayan bir zamandır. Ama biz onu Yakın Geçmiş Zaman diye adlandırırsak kavramanız daha kolay olacaktır. (-etmiştir,yapmıştır gibi düşünün anlamını)

a)      Yakın geçmiş zamanda başlamış olan bir olayın şimdi tamamlanmış veya etkisini hala sürdürdüğü durumlarda kullanırız.

He has repaired the drawers. (O çekmeceleri onarmıştır.) (hi hez ripeyırd dı dırovırs.)

She has broken her nails. (O tırnaklarını kırmıştır.) (şi hez bırokın hör neyils.)

b)      Tarihi önemli olmayan ya da bilinmeyen bir eylemi ifade ederken kullanırız. Burada önemli olan olayın yaşanmış veya tecrübe edilmiş olmasıdır.

I have studied German. (Ben Almanca okumuştum/çalışmıştım) (ay hev sıtadied görmın.)

c)       Doğduğumuz zamandan beri veya geçmişteki bir noktadan itibaren yaşadığımız tecrübelerimizi anlatırken kullanırız.

I have been to Russia. (Ben Rusya’da bulunmuştum.) (ay hev biin tu raşya.)

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

 Laptop :Laptop (leptap)

Flat: Apartman dairesi (fılet)

Insurance company:  Sigorta şirketi (inşurıns kampani)

Degree: Derece (dıgri)

  Congress : Kongre (kanggris)

Sparkler: Pırıldayan (sıparklır)

 Necklace :Kolye (neklıs)

Straight: Düz,direk olarak (sıtreyt)

Fool: Ahmak,budala,deli (ful)

Truth: Gerçek  (turuth)

  Arm :Kol (arm)

  Foggy  : Sisli (fogi)

Definitely : Kesinlikle (defınitli)

  Angry :Kızgın (engıri)

Don’t worry! :Endişelenme! ,Endişe Etme! (dont vöri)

Share :Paylaşmak (şer)

Nowadays: Bu günlerde( nauvıdeys)

Because :Çünkü (bikauz)

 Mobile phone :Cep Telefonu (mobayl fon)

Borrow :Ödünç Almak (barov)

 Drawer :Çekmece (dırovır)

 Nail: Tırnak (neyil)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.