ingilizce dersler   

DERS 55

LINKING VERBS:be, appear, seem, become, get etc….

BAĞLAYICI FİLLER: Var olmak (bulunmak), Gözükmek (görünmek), olmak, almak (elde etmek…)  vb…

(Linking vörbs: bi,ıpir, siim, bikam, get. …..)

 

Tom is a butcher. (Tom bir kasaptır.) (tom iz e buçır.)

The house became Susan’s in 2000. (Ev 2000 yılında Susan’ın oldu.) (dı haus bikeym suzıns in tutasınd.)

He seemed unable to concentrate. (O, konsantre olamayacak göründü.) (hi siimd aneybıl tu kansıntreyt.)

Bu cümlelerde sıfat veya ismi fiilden sonra özneyi tanımlamak veya öznenin ne veya kim olduğunu göstermek için kullanırız. Bu şekilde kullanılan sıfat veya isimler “complement” –Tamamlayıcı (komplemınt) , fiil ise “linking vebs” –bağlayıcı fiil olarak adlandırılır.

En çok bilinen bağlayıcı fiil –be’dir.Daha sonra become, come, grow, turn, keep, remain, stay, appear, look, seem ve sound gelir.

a)      Appear, seem

She seems/appears  to be very nervous. (O çok sinirli görünüyor.) (şi siims/ıpirs tu bi veri nörvıs.)

He didn’t go in because she appeared to be asleep.  (İçeri girmedi çünkü O uyuyor gözüküyordu.) (hi didınt go in bikaus şi ıpird tu bi esilip.)

(alive, asleep, alone, awake sıfatlarından önce -to be kullanırız. )

He seems (to be) a very efficient salesperson. (O çok verimli bir satış elemanı gibi görünüyor.) (hi siims (tu bi) e veri efişınt seyılspörsın.)

(-ing forms lardan önce –to be kullanılır: moving, growing etc…..)

It seems to be growing rapidly. (O,hızla gelişiyor görünüyor.)  (it siims tu bi gıroving rapidli.)

b)      Become, come, grow, get, go, turn (into)

Become bağlayıcı fiilini süreç değişimlerini tanımlamak için kullanırız. Become fiili yerine diğer bağlayıcı fiillerden come, get, go, grow, turn (into) da kullanılır.

 

-(“Become”fiilinden ziyade” get” fiilini emir cümlelerinde,  get broken, get dressed, get killed, get lost, get married, get washed gibi sözcük öbekleriyle beraber resmi olmayan konuşma ve yazışmalarda kullanırız.)

Don’t get upset about it! (Onun için üzülme!) (dont get apset ebaut it.)

Where did you live before you got divorced?  (Boşanmadan önce nerede yaşadın?) (ver did yu liv bifor yu gat divorsd?)

- (Become fiili daha soyut veya teknik süreçlerin değişiminde kullanmak tercih edilir.)

She became recognise as the leading authority on the subject. (O, konu üzerinde öncü otorite olarak kabul edilmeye başladı.) (şi bikeym rekıgnayz ez dı liding ıthorıti on dı sabcekt.)

-(go veya turn’ü renk değişiklikleri olurken kullanırız.) (get’i kullanmayız)

The traffic lights turned red and I stopped. (Trafik ışıkları kırmızıya döndü ve ben durdum.) (dı trafik layts törnd red end ay sıtapd.)

-(go fiilini arzulanmayan durumların değişiklilerinde kullanırız. (turn veya get fiilini değil.)

Örneğin bir kimse sağır (deaf) , kör (blind), kel (bald) veya çılgınca veya heyecanlı bir şekilde davranmaya başlıyorsa go bad/go off/go mouldy (yiyecekler için ), go dead (telefon için) , go wrong  gibi sözcük gruplarını “GO” bağlayıcı fiiliyle kullanırız.)

She went completely crazy at the party. (O, partide tamamen çılgınlaştı.) (şi vent kompilitli kıreyzi et dı parti.)

My laptop has gone wrong again. (Laptop’ım gene yanlış gidiyor.(doğru çalışmıyor) ) (may leptap hez gan rong egeyn.)

-Turn fiilini bir kişi belli bir yaşa gelmişse , turn into fiilini bir materyal veya şey başka  bir şey olmaya başlamışsa kullanırız.)

She turned sixty last year. (O, geçen yıl 60 yaşına girdi.) (şi törnd siksti last yiir.)

In my dream all the sheep turned into dogs. (Rüyamda tüm koyunlar köpek oldular.) (in may dırim ol dı şip törnd into dogs.)

                        -( come, get ve grow fiillerinden sonra to- infinitive  (mastar) kullanabiliriz.

                           Come ve grow derece derece olan (aşamalı) değişikliklerde daha sık kullanılır.

                         Become ‘dan sonra to-infinitive kullanamayız.

I soon got to know their names. (Yakında isimlerini bilmem lazım.) (ay suun gat tu nov deyır neyms.)

He eventually came/grew to appreciate my work.  (O, sonunda benim işimi takdir etmeye başladı.) (Burada come and grow fiillerinden birini kullanabilirsiniz.) (hi ivençuvili keym/gru tu ıprişiyeyt may vörk.)

                    

                

 

                     Lütfen uygun olan fiili seçiniz.

1)      Sorry I’m late. I ………………lost. (became/got)

2)      Although she was young, she ……………….regarded by the people as their leader. (became/got)

3)      It’s time to go to supermarket. …………………..ready quickly! (become/get)

4)      He ……………….a minister in 1990. (became/got)

5)      The children ………………….really excited in the festival. (became/got)

6)      The mirror ……………broken when she dropped it.  (got/turn)

7)      I was going to put cheese on my sandwiches, but it had……….mouldy. (gone/went)

8)      He………..bald before he was thirty.  (went/turned into)

9)      It was so dirty, the water in the bath………..as soon as I put into it. (turned black/got black)

10)   I lived in a part of the city that people………to call ‘The Tudors”. (came/turn)

 

                  ANSWERS: 1) got 2) became 3) get 4) became 5) got 6) got 7) gone 8) went 9) turned black                                        10) came

               

Bugün Ne Öğrendik?

  Traffic lights : Trafik Işıkları (trafik layts)

 Sheep : Koyun (şip) (tekil veya çoğul koyun aynı şekilde yazılır.)

 Deaf  : Sağır (def)

Blind : Kör (bılanyd)

Bald : Kel, dazlak (bold)

Minister : Bakan (ministır)

Festival  : Festival (Festıvıl)

Mirror : Ayna (mirır)

 Mouldy : Küflenmiş , Küflü (moldi)

 bath: Küvet (bath)

Alive : Sağ, Canlı, Hayatta , Diri (ılayv)

Asleep : Uykuda olan (esilip)

Alone: Yalnız , tek başına (elon)

Awake : Uyandırmak, uyanmak (eveyk)

efficient :  İyi çalışan, verimli, becerikli  (efişınt )

salesperson   : Satış elemanı (seyılspörsın)

rapidly : Hızla, süratle (repidli)

divorce: Boşanma (divors)

lead : Rehberlik etmek, yol göstermek, liderlik etmek (lid)

leader :  Lider, rehber, klavuz, önder  (lidır)

 authority: Otorite  (ıthorıti)

eventually : Sonunda, en sonunda, nihayet ( ivençuvili)

lost : Kayıp  (lost)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.