ingilizce dersler   

DERS 59

USING PASSİVES

(Pasifleri  Kullanma)

Aktif veya pasif cümlelerden birini seçmemiz bize aynı bilgiyi 2 farklı şekilde elde etmemizi sağlar.

Şöyleki;

The storm damaged the garden. (Active) : Bu cümle fırtına ile ilgilidir.Burada “agent”: “etmen” denilen fırtınadır. (Fırtına bahçeye zarar verdi.) (dı sıtorm dımeyc  dı gardın.)

The garden was damaged by the storm. (Passive) : Bu cümle bahçe ile ilgilidir. Etmen by sözcüğünden sonra prepositional phrase (ilgeç öbeği) olur. (Bahçe fırtına tarafından zarar gördü.) (dı vaz dımeyc bay dı sıtorm.)

Burada agent diye bahsettiğimiz “etmen” öznedir.

Aşağıda aktif formdan ziyade pasif formun seçildiği durumları göreceksiniz:

·         Etken; bilinmediği zaman yani genel anlamda insanlara, önemli olmayan etkenler veya apaçık ortada olduğu durumlarda pasif cümleleri kullanırız:

 

My house was broken into when I was on a holiday.(etken bilinmiyor)

(Ben tatildeyken evime zorla girilmişti.)

(may haus vaz bırokın into ven ay vaz on e holidey)

 

An order form can be found on page 3. (etken genel anlamda insanlar)

(Sayfa 3 ‘te sipariş formunu bulacaksınız.)

(en ordır form ken bi faund on peyc tiri.)

 

The crates should be handled with care. (etken önemli değil)

(Sandıklar dikkatle taşınmalıdır.)

(dı kıreyts şuld bi hendıld vit ker.)

 

He is being treated in the hospital. (apaçık ortada olan etmen, muhtemelen doktorlar)

(O, hastanede tedavi görmeye başlamıştır.)

(hi iz biing tıritıd in dı haspitıl.)

 

·         Gerçeklere dayanan tanımlama prosedürünü veya süreci anlatırken sık sık  etkeni dahil etmemeyi umarak pasif formu kullanırız.

 

Nuclear waste will still be radioactive even  after 10.000 years, so it must be disposed of very carefully.

(Nükleer atıklar 10 bin yıl sonra bile hala radyoaktif olacaklardır bu yüzden atılmaları çok dikkatli yapılmalıdır.)

(nukliyır veyst vil sitil bi rediyoaktiv ivın aftır ten tazınd yiirs, so it mast bi dispozd ov veri kerfıliy.)

 

·         İngilizce konuşmalarda people, somebody, they, we, you ,hatta etkenin kim olduğunu bilmediğimiz zamanlarda öznelerini  kullanırız. Resmi İngilizcede özellikle yazarken pasif formu kullanmayı tercih ederiz.

 

They are installing the new computer system next week.

(Yeni bilgisayar sistemini gelecek hafta kuracaklar.)

(dey ar instolling dı niv komputır sistım nekst vik.)

 

The new computer system is being installed next week.( daha resmi)

(Yeni bilgisayar sistemi gelecek hafta kurulmuş olacaktır.)

(dı niv komputır sistım iz biing instold nekst vik.)

 

·         İngilizcede eski bilgileri cümlelerin başına , yeni bilgileri cümlelerin sonuna koymayı tercih ederiz.Pasif formu seçmemiz bize bu olanağı sağlar. (eski bilgiler italikle yeni bilgiler koyu renkle yazılmıştır.)

 

The two machines tested for the report contained different types of safety valves. The Hope Group in Holland manufactured the machines.

(Raporlama için farklı tiplerdeki emniyet vanalarını içeren iki makine test edilmiştir. Hollanda’daki Hope Grup makinaları imal etmiştir. )

(dı tu meşıns testıd for dı riport konteynd difrınt tayps ov seyfti valvs.Dı hop gurup in holınd manyıfakçırd dı meşıns.)

 

The two machines tested for the report contained different types of safety valves . The machines were manufactured by the Hope Group in Holland. (pasif form)

(Raporlama için farklı tiplerdeki emniyet vanalarını içeren iki makine test edilmiştir.Makinalar Hollanda’daki Hope grup tarafından imal edilmiştir.)

(dı tu meşıns testıd for dı riport konteynd difrınt tayps ov seyfti valvs. Dı meşıns vör manyıfakçırd bay dı hop gurup in holınd.)

 

·         Uzun anlatımlı cümlelerde etmeni cümle sonuna koymamız daha doğaldır bunu pasif formu kullanmamız sayesinde gerçekleştiririz.

 

I was surprised by John’s decision to give up his job and move to Turkey. (Daha doğal)

(John’un işini bırakma ve  Türkiye’ye taşınma kararı yüzünden şaşırdım.)

(ay vaz surprayzd bay cons desiyşın tu giv ap hiz cab end muv tu törkiy.)

 

John’s decision to give up his job and move to Turkey surprised me.

(John’un işini bırakma ve  Türkiye’ye taşınma kararı beni şaşırttı.)

(cons desıyşın tu giv ap hiz cab end muv tu törkiy suprayzd mi.)

 

Aşağıdaki cümleleri yeniden yazınız. People, they veya somebody yerine pasif cümleler  yapınız.

 

1)      People are destroying large areas of forest everyday.

 

2)      Somebody has already reported the accident before I phoned.

 

3)      Somebody introduced me to Dr.Johnson last month.

 

4)      People were using the golf course , so we couldn’t play.

 

5)      They should have finished the motel by the time you arrive.

 

6)      People expect better result soon.

 

ANSWERS: 1) – Large areas of forest are being destroyed everyday.

                    2) – The accident had already been reported before I phoned.

                    3) – I was introduced to Dr. Johnson last month.

                    4) – The golf course was being used, so we couldn’t play.

                    5) – The motel should have been finished (veya should be finished ) by the time you arrive.

                    6) – Better results are expected soon.

 

   Bugün Ne Öğrendik?

Break into:  zorla girmek  (bırek into)

Order form : Şipariş formu (ordır form)

Crate:  Sandık ,kasa (kıreyt)

Treat : tedavi etmek  (tırit)

Nuclear : Nükleer  (nukliyır)

Waste : atık, çöp (veyst)

Radioactive : Radyoaktif ( reydiyoaktif)

Dispose: atmak, kurtulmak  (dispoz)

 

Contain: İçermek,kapsamak (konteyn)

 

type : Tip,tür (tayp)

 

safety : Emniyet, güvenlik (seyfti)

 

valve : Vana , valf (valv)

 

manufacture: imal etmek, yapmak (manyıfakçır)

 

 forest :Orman (forıst)

 

golf course : Golf sahası (golf kors)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.