ingilizce dersler   

DERS 17

What time is it?

(vat taym iz it?)

Saat kaç?

 

Soru şekli hep aynı olmakla beraber; saat ,tam saat,çeyrek geçe,çeyrek kala,yarımlarda veya geçe ve kala’lara göre değişik şekilde söylenir.

 

(Bazen What is your time? diye bir şey duyarsanız şaşırmayın kimi ülkelerde kimi insanlar size saati bu şekilde sorarlar.)

 

What time is it? (Saat kaç?) (vat taym iz it?)

 

TAM SAATLERDE:

 

It’s one o’clock.   (Saat 1) (its van o kılok.)

It’s two o’clock.   (Saat 2) (its tu o kılok.)

It’s three o’clock. (Saat 3) (its tıri o kılok.)

It’s four o’clock.   (Saat 4) (its for o kılok.)

It’s five o’clock.    (Saat 5)  (its fayf o kılok.)

It’s six o’clock.      (Saat 6) (its siks o kılok.)

It’s seven o’clock. (Saat 7) (its sevın o kılok.)

It’s eight o’clock.  (Saat 8) (its eyt o kılok.)

It’s nine o’clock.   (Saat 9) (its nayn o kılok.)

It’s ten o’clock.     (Saat 10) (its ten o kılok.)

It’s eleven o’clock. (Saat 11) (its ilevın o kılok.)

It’s twelve o’clock. (Saat 12) (its tüvelf o kılok.) şeklinde cevap veririz.

 

 

quarter (çeyrek) (kuartır)

quarter past (çeyrek geçiyor) (kuartır past)

quarter to (çeyrek kala) (kuartır tu) demektir.

 

ÇEYREK GEÇELERDE:

 

It’s quarter past one.  (1’i çeyrek geçiyor) (its kuartır past van.)

It’s quarter past two.  (2’yi çeyrek geçiyor) (its kuartır past tu.)

It’s quarter past three.  (3’ü çeyrek geçiyor) (its kuartır past tıri.)

It’s quarter past four.  (4’ü çeyrek geçiyor) (its kuartır past for.)

It’s quarter past five.  (5’i çeyrek geçiyor) (its kuartır past fayf.)

It’s quarter past six.    (6’yı çeyrek geçiyor) (its kuartır past siks.)

It’s quarter past seven. (7’yi çeyrek geçiyor) (its kuartır past sevın.)

It’s quarter past eight.  (8’i çeyrek geçiyor) (its kuartır past eyt.)

It’s quarter past nine.  (9’u çeyrek geçiyor) (its kuartır past nayn.)

It’s quarter past ten.    (10’u çeyrek geçiyor) (its  kuartır past ten.)

It’s quarter past eleven.  (11’i çeyrek geçiyor) (its kuartır past ilevın.)

It’s quarter past twelve.  (12’yi çeyrek geçiyor) (its  kuartır past tüvelf.)

 

(Burada o’clock kelimesini kullanmadığımıza dikkat ediniz.Sadece tam saatlerde o’clock kelimesi kullanılır.)

 

Half (yarım) (half)

Half past (buçuk) (half past) demektir.

 

YARIMLARDA: (BUÇUKLU SAATLERDE)

 

It’s half past one. (Saat bir buçuk.) (its half past van.)

It’s half past two. (Saat iki buçuk.) (its half past tu.)

It’s half past three. (Saat üç buçuk.) (its half past tıri.)

It’s half past four. (Saat dört buçuk.) (its half past for.)

It’s half past five. (Saat beş buçuk.) (its half past fayf.)

It’s half past six. (Saat altı buçuk.) (its half past siks.)

It’s half past seven. (Saat yedi buçuk.) (its half past sevın.)

It’s half past eight. (Saat sekiz buçuk.) (its half past eyt.)

It’s half past nine. (Saat dokuz buçuk.) (its half past nayn.)

It’s half past ten. (Saat on buçuk.) (its half past ten.)

It’s half past eleven. (Saat onbir buçuk.) (its half past ilevın.)

It’s half past twelve. (Saat oniki buçuk.) (its half past tüvelf.)

 

ÇEYREK KALA:

 

It’s quarter to one. (1’e çeyrek var.)  (its kuartır tu van.)

It’s quarter to two. (2’ye çeyrek var.) (its kuartır tu tu.)

It’s quarter to three. (3’e çeyrek var.) (its kuartır tu tıri.)

It’s quarter to four. (4’e çeyrek var.) (its kuartır tu for.)

It’s quarter to five. (5’e çeyrek var.) (its kuartır tu fayf.)

It’s quarter to six. (6’ya çeyrek var.) (its kuarter tu siks.)

It’s quarter to seven. (7’ye çeyrek var.) (its kuarter tu sevın.)

It’s quarter to eight. (8’e çeyrek var.) (its kuarter tu eyt.)

It’s quarter to nine. (9’a çeyrek var.) (its kuarter tu nayn.)

It’s quarter to ten. (10’a çeyrek var.) (its kuarter tu ten.)

It’s quarter to eleven. (11’e çeyrek var.) (its kuarter tu ilevın.)

It’s quarter to twelve. (12’ye çeyrek var.) (its kuarter tu tüvelf.)

 

Burada bahsettiğimiz  it’s =it is ‘in kısaltılmışıdır.

 

What time is it? (Lütfen saatlerin altına saatin kaç olduğunu yazınız.)

                           

                                       

 

 

 

 

1)      It’s five o’clock.

2)      It’s quarter past seven.

3)      It’s half past twelve.

4)      It’s quarter to nine.

5)      It’s two o’clock.

6)      It’s quarter past eight.

7)      It’s half past four.

8)      It’s quarter to eleven.

 

 

Peki saatin kaç olduğunu bilmiyorsak ne deriz?

 

What time is it?

I’m sorry, I don’t know. (Üzgünüm,bilmiyorum.) (ayem sori,ay dont nov.)

 

Şu ana kadar 12 lik saat esasına göre saat söylemeyi öğrendik.24 lük sisteme göre de saati aynı şekilde söyleriz aynen Türkçe’de ki söyleyiş tarzımızla.

 

14.30 : It’s half past fourteen.(Saat 14 buçuk yani 2.30) (its half past fortiin.)

Ya da It’s fourteen-thirty. (Saat 14.30) (its fortiin törti.)

 

Birkaç örnek daha yapalım:

 

17.40: (It’s seventeen-forty.) (Saat 17:40) (its sevıntiin forty)

23.00: (It’s twenty three o’clock.) (Saat 23) (its tıveni tıri o kılok.)

 

Saatler çeyrek kala ,çeyrek geçe veya buçuk değilde diğer zamanlarda ise:

 

Burada past (geçiyor) ve to (kala) ‘yu kullanarak ve ne kadar zaman geçmiş veya varsa aşağıdaki şekillerde söyleriz.

(Ya da az önce öğrettiğimiz gibi 24 lük sisteme göre saati söyleriz. Siz hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde söylemeye gayret ederseniz hiç zorlanmazsınız.)

 

14:10 : It’s ten past two. (2’yi 10 geçiyor.) (its ten past tu.)

17:35 : It’s twenty five to six. (6’ya 25 var.) (its tıveni fayf tu siks.)

16:20 : It’s twenty past four. (4’ü 20 geçiyor.) (its tıveni past for.)

11:05 : It’s five past eleven.(11’i 5 geçiyor.) (its fayf past ilevın.)

18:40 : It’s twenty to seven. (7’ye 20 var.) (its tıveni tu sevın.)

22:55 : It’s five to eleven. (11’e 5 var.) (its fayf tu ilevın.)

 

 

Bu tip saat söyleniş tipleri daha çok iş hayatında kullanılır. Özellikle farklı zaman dilimlerinde olan müşteriler için. Örneğin sizi sizin saatinizle gece 11 de arayacağım dendiğinde saat 23.00 olarak anlamamız gerekir.

 

See you at ......(....da görüşürüz) (si yu et...........)

 

See you at 10 o’clock. (Saat 10 ‘da görüşürüz.) (si yu et ten o kılok.)

 

Birisiyle randevulaştınız o zaman see you at .....kalıbını zamanını bildirerek kullanabilirsiniz.

Fakat akşam saat 10 u kastediyorsanız mutlak surette belirtmeniz gerekiyor.

At night :Gece (et nayt)

See you at 10 o’clock at night. (Gece 10 da görüşürüz.) (si yu et ten o kılok et nayt.)

 

in the afternoon: (öğlen) (in dı eftırnun)

See you at 2 o’clock in the afternoon. (Öğlen saat 2 de görüşürüz.) (si yu et tu o kılok in dı eftırnoon.)

 

It’s midnight. (Gece yarısı) (its midnayt.) (Saat 00.00)

 

It’s midday. (Gün ortası.) (its middey.) (Saat 12.00)

 

 

Lütfen aşağıda verilen  saatlerle harflerle eşleştiriniz.

               

 

            A                                     B                               C                                  D

 

 

 

                    

 

                     E                                F                                       G                            H

 

1)      It’s midday.

2)      It’s twenty-five past two.

3)      It’s quarter past three.

4)      It’s six o’clock.

5)      It’s ten to two.

6)      It’s midnight.

7)      It’s quarter past ten.

8)      It’s half past one.

 

ANSWERS: 1) B    2) H    3) C   4) A   5) D   6) E   7) G   8) F

 

Bugün ne öğrendik:

 

What time is it? (Saat kaç?) (vat taym iz it?)

O’clock : saat (zaman anlamında) (sadece tam saatler söylenirken kullanılır.) (o kılok)

Half (yarım) (half)

Half past : buçuk (zaman anlamında)  (half past)

quarter : çeyrek (kuartır)

quarter past: çeyrek geçe (kuartır past)

quarter to: çeyrek kala (kuartır tu)

midnight : gece yarısı  (midnayt)

midday : gün ortası (middey)

see you at .......(.....da görüşürüz.) (si yu et........)

at night : gece (et nayt)

in the afternoon: öğlen (in dı eftırnun)

      What time is it?

      -I’m sorry, I don’t know. (Üzgünüm,bilmiyorum.) (ayem sori,ay dont nov.)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.