ingilizce dersler   

DERS 15

IMPERATIVES

(imperıtives)

Part 2 (Part tu)

(Emir Cümleleri)

Bölüm 2

 

-Emir cümleleri bir emri vurgulamak için kullanılacaksa, cümlenin başına vurgulu olarak “Do” getirilir.

 

Do have some vegetable. (Biraz sebze yiyin.) (du hev sam vecıtıbıl.)

 

Do change this picture. (Bu resmi değiştirin.) (du çeync diz pikçır.)

 

Do shut up! (Çeneni kapa) (du şat ap)

 

Do your homework everyday. (Ödevini hergün yap) (du yor homvörk evridey.)

 

 

-Emir cümlelerini genelde karşımızdaki kişi veya kişilere söyleriz.Ancak özellikle belirtmek istersek, cümlenin başına vurgulu olarak “You” ekleriz.

 

You stay here! (Sen burada kal/siz burada kalın) (yu sitey hiyır.)

 

You go out! (sen dışarı çık/siz dışarı çıkın) (yu go aut)

 

You come here! (sen buraya gel) (yu kam hiyır)

 

-Bir gruba hitap ederken somebody, nobody, everybody ve anybody kelimeleri kullanılarak emir verilir.

 

Somebody= Biri, bazıları (sambadi)

Nobody= Hiç kimse (nobadi)

Everybody= Herkes (evribadi)

Anybody= Biri, kimse (enibadi)

 

Everybody stand up! (Herkes ayağa kalksın) (evribadi sitend ap)

 

Everybody wake up! (Herkes uyansın) (evribadi veyk ap)

 

Somebody open the door! (Biri kapıyı açsın) (sambadi opın dı dor)

 

Don’t anybody move! (Kimse kımıldamasın) (dont enibadi muv)

 

Nobody sit down! (Kimse oturmasın) (nobadi sit davn)

 

 

-Emir cümlelerini talimatlar vermek için kullanırız:

 

Turn left at the corner. (Köşeden sola dön) (törn left et dı kornır)

 

Don’t forget your passport. (Pasaportunu unutma) (dont forgıt yor pasport)

                                                                                         

Don’t leave the window open. (Pencereyi açık unutma.) (dont liv dı vindov opın)

 

 

-Emir cümlelerini ikaz etmek için kullanırız:

 

Be careful! It’s raining outside. (Dikkatli ol! Dışarıda  yağmur yağıyor) (bi keriful! İtiz reyning autsayt)

 

Look there! There’s the car coming. (Oraya bak! Araba geliyor) (Luk der! Deris dı kar kaming)

 

 

-Emir cümlelerini tavsiye vermek için kullanırız:

 

Have a rest.You look tired. (Dinlen.Yorgun görünüyorsun) (hev e rest.yu luk tayırd)

 

Take a coat. It’s cold. (Palto al.Soğuk) (teyk e kot.itiz kold)

 

 

-Emir cümlelerini karşımızdakilerden bir şey yapmalarını istemek için kullanırız:

 

Pass the salt,please. (Tuzu ver lütfen) (pes dı solt pilis)

 

Watch this film.It’s wonderful. (Bu filmi izle.Harika) (voç diz film.itiz vandırful)

 

 

-Emir cümlelerini teklif sunmak için kullanırız:

 

Have another drink . (Başka içecek al) (hev enadır dirink)

 

Have another orange juice. (Başka portakal suyu iç) (hev enadır orınç cuiz)

 

Make yourself a cup of tea. (Kendine bir fincan çay yap) (meyk yorself a kap ov ti)

 

 

-Emir cümlelerini dilekte bulunmak için kullanırız:

 

Have a good trip! (İyi yolculuklar) (hev e gud tirip)

 

Have a nice holiday! (İyi tatiller) (hev e nays holidey)

 

Have a great night! (Mükemmel gece geçir) (hev e gıret nayt)

 

 

 

 

 

Alıştırmalarla pekiştirmeye çalışalım:

 

1)      Buraya gel ve otur.

2)      Lütfen,kapıyı aç.

3)      Sigara içme.

4)      Köşeden sağa dön.

5)      Biraz elma yiyin.

6)      Herkes ayağa kalksın.

7)      Kendine kahve yap.

8)      Dinlen.Yorgun görünüyorsun.

9)      İyi yolculuklar.

10)  Bağırma.

11)  Tuzu ver lütfen.

 

 

Önce sizin cevaplandırmanızı istiyoruz.Ardından cevaplara bakarak ne kadarını öğrendiğinizi test ediniz. Lütfen her zaman yazarak ve tekrarlayarak çalışın.İngilizceyi kalıcı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız yazarak çalışmanız,tekrar etmeniz ve pratik yapmanız gerekmektedir.Lütfen tavsiyelerimizi dikkate alınız..

 

1)      Come here and sit down. (Kam hiyır end sit davn)

2)      Please, open the door. (pilis,opın dı dor.)

3)      Don’t smoke. (dont sımok.)

4)      Turn right at the corner. (törn rayt et dı kornır.)

5)      Do have some apple. (du hev sam epıl.)

6)      Everybody stand up. (evri badi sıtend ap.)

7)      Have a rest.You look tired. (hev e rest.yu luk tayırd.)

8)      Have a good trip. (hev e gud tırip.)

9)      Don’t shout. (dont şaut.)

10)  Pass the salt,please. (pes dı solt,pılis.)

 

Daha fazla emir cümlesi öğrenelim.Günlük hayatımızda emir cümlelerini sık sık kullanırız.Ne kadar çok öğrenip bilirsek kendimizi ifade etmemiz için o kadar faydalı olacaktır.

 

Tell me everything. (Bana herşeyi anlat) (tel mi evriting.)

 

Sleep eight hours a night. (Bir gecede 8 saat uyu) (silip eyt haurs e nayt.)

 

Help me with my suitcase. (Bana valizim için yardım et.) (help mi vit may suitkeys)

 

Don’t touch.It’s hot. (Dokunma. O sıcak.) (dont taç.itiz hat.)

 

Have breakfast every morning.(Her sabah kahvaltı et.) (hev bırekfıst evri morning)

 

Listen to me,please. (Beni dinle,lütfen.) (lisın tu mi,pilis.)

 

Eat more fish. (Daha fazla balık yiyin.) (iit mor fiş.)

 

Eat vegetables.(Sebze yiyin.) (iit vecitibıls.)

 

Don’t wait for me. (Beni bekleme.) (dont veyt for mi.)

 

Hurry up,please.We are late. (Acele et,lütfen.Geç kaldık.) (höri ap pilis.vi ar leyt.)

 

Pass the butter,please. (Tereyağı ver lütfen.) (pes dı batır,pilis.)

 

Turn on the light. (Işığı aç) (törn on dı layt.)

 

Turn off the light. (Işığı kapat.) (törn of dı layt.)

 

Get on the car. (Arabaya bin.) (get on dı kar.)

 

Read this book. (Bu kitabı oku.) (riid diz buk.)

 

Drink your milk.(Sütünü iç.) (dirink yor miylk.)

 

Write your name. (Adını yaz.) (rayt yor neym.)

 

Write your address.(Adresini yaz.) (rayt yor edrıs.)

 

Take your umbrella. (Şemsiyeni al.) (teyk yor ambırella.)

 

Don’t drink too much coffee. (Çok fazla kahve içme.) (dont dirink tu maç kafi.)

 

Don’t tell lies. (Yalanlar söyleme.) (dont tel lays.)

 

Put it on the table.(Onu masanın üstüne koy.) (put it on dı teybıl.)

 

Don’t drink alcohol.(Alkol içme.) (dont dirink alkohol.)

 

Don’t do it. (Onu yapma)(dont du it.)

 

Read there again. (Orayı tekrar oku.) (riid der egeyn.)

 

Keep quite please. (Sessiz olun lütfen.) (kiip kuayt pilis.)

 

Don’t speak loudly. (Yüksek sesle konuşma.) (dont sipik laudly.)

 

Don’t drive fast.(Hızlı sürme.) (dont dırayv fest.)

 

Don’t walk on the grass. (Çimlerin üstünde yürümeyiniz.) (dont volk on dı gıras.)

 

Go to bed early. (Yatağa erken gidin.) (go tu bed örli.)

 

Don’t cry. (Ağlama.) (dont kıray.)

 

Open your book. (Kitabını aç.) (opın yor buk.)

 

Don’t open the window.I’m cold. (Pencereyi açma.Üşüyorum.)(dont opın dı vindov.ayem kold.)

 

Study English everyday. (Hergün İngilizce çalışın.) (sıtadi ingliş evridey.)

 

Leave me alone. (Beni rahat bırak.) (liv mi elon.)

 

Listen to me, This is very important. (Beni dinle, bu çok önemli )(lisın tu mi,diz iz veri importınt.)

 

 

Bugün ne öğrendik:

           

VEGETABLES          HOMEWORK            STAND UP                      WAKE UP

(vecitibıls)                   (homvörk)                   (sıtend ap)                          (veyk ap)

Sebzeler                       Ödev (Ev ödevi)         (Ayağa Kalk)                     (Uyan)

 

 

          

 

 MOVE                          PASSPORT                   RAIN                    TIRED

(muv)                              (pasport)                         (reyn)                     (tayırd)

Hareket, Kımıldama       Pasaport                         Yağmur                 Yorgun

 

 

 

         

HAVE A REST               COAT                    COLD             I’M COLD            DRINK

(hev e rest)                       (kot)                       (kold)              (ayen kold)            (dirink)

Dinlen                              Palto                       Soğuk              Üşüyorum              İçki

 

 

                 

 

ORANGE JUICE       HAVE A GOOD TRIP          SUITCASE     HAVE A NICE HOLIDAY

(orinç cuiz)                  (hev e gud tirip)                      (suitkeys)         (hev e nays holidey)

Portakal Suyu              İyi Yolculuklar                        Valiz                İyi Tatiller      

  

BREAKFAST                                    BUTTER                     BED                LISTEN TO ME

(bırekfıst)                                (batır)                          (bed)                (lisin tu me)

Kahvaltı                                  Tereyağ                       Yatak              Beni Dinle

 

Everyday (Hergün) (evridey)

Change (Değiştirmek) (çeync)

Stay (Kal) (sitey)

Here (Burada) (hiyır)

Somebody (Biri, bazıları) (sambadi)

Nobody (Hiç kimse) (nobadi)

Everybody (Herkes) (evribadi)

Anybody (Biri, kimse) (enibadi)

Corner (Köşe) (kornır)

Forget (Unutmak) (forgıt)

Be careful! (Dikkatli ol!) (bi keriful)

Outside (Dışarı-Dışarısı) (autsayd)

Watch (İzlemek) (voç)

Have a great night! (Mükemmel gece geçir.) (hev e gıret nayt)

Everything (Herşey) (evriting)

Hour (Saat) (haur)

Night (Gece) (nayt)

Touch (Dokunmak) (taç)

Hot (Sıcak) (hat)

Every (Her) (evri)

Late (Geç) (leyt)

Address (Adres) (edrıs)

Alcohol (Alkol) (alkohol)

Drive (Sürmek) (dırayv)

Fast (Hızlı) (fest)

Early (erken) (örli)

Leave me alone.(Beni rahat bırak) (liv mi elone)  Important(Önemli) (importınt)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.