ingilizce dersler   

DERS 33

FREQUENCY ADVERBS

(frikvınsi edvörbs)

SIKLIK ZARFLARI

Bugüngü dersimizde yaptığımız işleri, eylemleri hangi sıklıkta yaptığımızı anlatan sıklık zarfları adını verdiğimiz “Frequency Adverbs” leri işleyeceğiz.

A)     Gün boyunca veya haftalık olarak yaptığımız eylemleri (nispeten kısa süre içinde yaptığımız eylemleri) anlatmak için kullandığımız zarflar:

Frequency Adverbs

Sıklık Zarfları

Yüzdelik Dereceleri

Always (olveyz)

Daima,Her zaman

%100

Usually (yujıli)

Genellikle

%90

Often (ofın)

Sık Sık

%75

Sometimes (Samtayms)

Bazen, Ara sıra

%50

Seldom (seldım)

Nadiren,Pek az,Seyrek

%10

Never (nevır)

Asla

%0

 

Biz yüzdelikleri yazarken % işaretini rakamın önüne yazarız fakat İngilizce’de yazarken önce rakam yazılır,sonra yüzde işareti.Örn,100%, 19%,39%.Sizde İngilizce yazışırken bu şekilde yazmayı ihmal etmeyiniz.

 

I always watch Tv at night. (Gece daima televizyon seyrederim.) (ay olveyz voç tivi et nayt.)

 

I usually cook at home. (Genelde evde pişiririm.) (ay yujıli kuk et hom.)

 

I often brush my teeth. (Dişlerimi sık sık fırçalarım.) (ay ofın bıraş may tiit.)

 

She sometimes helps her mother.(O bazen annesine yardım eder.) (şi sometayms helps hör madır.)

 

He seldom plays squash . (O nadiren squash oynar.) (hi seldım pıleys sıkvaş)

 

They never smoke.(Onlar asla sigara içmezler.) (dey nevır sımok.)

 

I always get up at 8 o’clock in the morning. (Ben daima sabah saat 8 de kalkarım.) (ay olveyz get ap et eyt okılok in dı morning.)

 

We often play tenis. (Biz çok sık tenis oynarız.) (vi ofın piley tenis.)

 

My brother can never swim. (Benim erkek kardeşim asla yüzemez.) (may bıradır ken nevır sivim.)

 

I usually tired in the evening. (Genelde akşamları yorgun olurum.) (ay yujıli tayırd in dı ivning.)

 

She is never ready. (O asla hazır olamaz.) (şi iz nevır redi.)

The weather is usually rainy in Ireland. (İrlanda’da hava genellikle yağmurludur.) (dı vedır is yujıli reyni in ayırlınd.)

 

He is never late for his work.(O asla işine geç kalmaz.) (hi iz nevır leyt for hiz vörk.)

 

Sometimes I have dinner in the restaurant.(Bazen restaurantta akşam yemeği yerim.) (samtayms ay hev dinir in dı restorant.)

I sometimes have dinner in the restaurant. (Ben bazen restaurantta akşam yemeği yerim.) (ay samtayms hev dinir in dı restorant.)

I have dinner in the restaurant sometimes.(Ben restaurantta akşam yemeği bazen yerim.) (ay hev dinir in dı restoran samtayms.)

 (Aynı zamanda Sometimes cümlenin başında ve sonunda da yazılabilir.)

 

SORU ŞEKLİ:

 

Sıklık zarflarını sormak için How often……..? kullanılır.

 

How often……..? = Ne sıklıkta……..? Ne kadar sıklıkta………? Anlamındadır.(hav ofın……?)

 

How often do you go to the beach? (Ne sıklıkta plaja gidersin?) (hav ofın du yu go tu dı biiç?)

-I sometimes go to the beach.(Ben bazen plaja giderim.) (ay samtayms go tu dı biiç.)

 

How often do they go to the cinema? (Ne sıklıkta sinemaya giderler?)(hav ofın dı dey go tu dı sinema?)

-They seldom go to the cinema.(Onlar sinemaya nadiren giderler.)(dey seldım go tu dı sinema.)

 

How often do you do your homework? (Ne sıklıkta ev ödevlerini yaparsın?)(hav ofın do yu do yor homvörk?)

-I always do my homework.(Ben ödevimi her zaman yaparım.) (ay olveyz do may homvörk.)

 

EVER: (Hiç) (evır)

Ever soru cümlelerinde kullanılır ve hiç anlamını taşır.

 

Do the train ever run on the time? (Trenler hiç zamanında kalkar mı?) (do dı tıreyn evır ran on dı taym?)

-Yes,always. (Evet,her zaman.) (yes,olveys.)

 

Do you ever run 10 kms. in your life? (Hayatında hiç 10 km koştun mu) (du yu evır ran ten kilometırs in yor layf?)

-No,never.(Hayır,asla.) (no,nevır.)

 

 

 

B)      Diğer sıklık zarflarından bazıları:

Two-words Frequency Adverbs

İki kelimelik Sıklık Zarfları

On Saturdays(Sundays,Mondays….etc.)

Cumartesi(Pazar,Pazartesi…..vs.) günleri

Every year

Her yıl

At the weekends

Hafta sonları

Everyday

Hergün

Once a week,twice a week,three times a week….etc. (vans e vik,tivays e vik,tıri tayms e vik……….)

Haftada bir kez,Haftada iki kez,Haftada üç kez……vs.

Once a month,twice a month….etc….(vans e mant,tıvays e mant,……..)

Ayda bir,Ayda iki kez…..vs.

 

 

I  go to supermarket once a week. (Haftada bir kez süpermarkete giderim.) (ay go tu süpermarkıt vans e vik.)

 

She visits her uncle at the weekends.(O hafta sonları amcasını/dayısını ziyaret eder.) (şi  vizits hör ankıl et dı vikends.)

 

We go on a holiday every year.(Biz her sene tatile gideriz.) (vi go on e holidey evri yiir.)

 

I walk everyday.(Ben hergün yürürüm.) (ay volk evridey.)

 

Fill in the blanks with frequency adverbs.

1)      She ………….(100%) cooks at home.

2)      We………….(10%) go out at night.

3)      I………………(0%) drink milk.

4)      The weather is…………….(75%) sunny.

5)      He………….(90%) has lunch .

6)      I……………(50%)read a book.

 

ANSWERS: 1)always 2)seldom 3)never 4)often 5)usually 6)sometimes

 

Verilen cevaplara göre sorularının ne olduğunu siz yazın:

1)      ………………………………………………………………? I play squash once a week.

2)      ………………………………………………………………? We talk on the phone every night.

3)      ………………………………………………………………? No,I never eat.

4)      ………………………………………………………………? They seldom go to the theatre.

5)      ………………………………………………………………? No,they seldom do.

ANSWERS:1)  How often do you play squash?

                    2) How often do you talk on the phone?

                    3) Do you ever smoke?

                    4) How often do they g oto the theatre.

                    5) Do the planes ever run on time?

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK:

 

 

 

Squash:Duvar Tenisi (sıkvaş)

 

 

 

 

          Train: Tren (tıreyn)

 

 

 

         Plane:Uçak (pıleyn)

      


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.