ingilizce dersler   

DERS 64

PRESPOSITIONS AFTER ADJECTIVES:  afraid of / for…..etc….

(Sıfatlardan sonra gelen edatlar)

 

afraid of / afraid for :

Mary had always been afraid of flying. (Mary her zaman uçmaktan korkuyordu.) (Meri hed olveys biin efreyd ov fılaying.)

He tried to leave the country, afraid for his own live. (O kendi canından korktuğu için ülkeyi terk etmeye çalıştı.) (hi tırayd tu liv dı kantri efreyd for hiz ovn liv.)

 

angry about/ angry with  ; annoyed about/ annoyed with

He felt a little annoyed about the delay. (about something) (Gecikmeyle ilgili biraz rahatsız hissetti.) (hi felt e lidıl ınoyd ebaut dı diley.)

I am not angry with you. (with somebody) (Sana kızgın değilim.) (ay em nat engri vit yu.)

 

answerable for / answerable to

He is answerable for (=responsible for) the money that  has disappeared. (O, kaybolan paradan sorumludur.) (hi iz ansırıbıl for dı mani det hez disıpeyırd.)

The committee is answerable only to (=has to explain its actions to) the President. (Komite sadece Başkana karşı sorumludur.) (dı kımıti iz ansırıbıl onli tu dı prezidınt.)

 

anxious about / anxious for

They are increasingly anxious about (=worried about) the cost of health care. (Onların sağlık hizmetleri maliyeti hakkında giderek artan endişeleri vardır.) (dey ar inkırisingli angkşıs ebaut dı kost ov helt ker.)

I’m anxious for (=want very much) the work to be done as soon as possible. (Ben işin en kısa sürede tamamlanmasını istiyorum.) (aym angkşıs for dı vörk tu bi dan ez sun ez pasıbıl.)

 

bad at / bad for ; good at / good for

He is very good/ bad at foreign languages.  (O, yabancı dillerde çok iyi/kötü.) (hi iz veri gud/bed et foreyn languicıs.)

You should drink this. It’s good/ bad for you. (=health or beneficial) (Bunu içmelisin. O, senin için iyi/kötü.) (yu şuld dirink diz. Itz gud/bed for yu.)

 

good about / good to / good with

He felt good about winning the prize. (=pleased with himself) (O, ödülü kazanan olduğundan iyi hissetti.) (hi felt gud ebaut vining dı pırayz.)

Jack was good to us (=kind) when times were hard. (Jack, zor zamanlarda bize çok nazikti.(iyiydi.) (cek vaz gud tu as ven dı tayms vör hard.)

She’s very good with her hands. (=skilful) (O, elleriyle çok iyidir.(marifetlidir) (şi iz veri gud vit hör hends.)

 

concern about/ concern with

She’s  a little concerned about my exam results.(=worried)  (O, benim sınav sonuçlarım hakkında biraz endişeli.) (şiz e lidıl kınsırnd ebaut may ekzam rizalts.)

This book is concerned with (=about) adjectives. (Bu kitap sıfatlar hakkındadır.) (diz buk iz kınsırnd vit aciktivs.)

 

glad for / glad of

I’m very glad for you. (Senin için çok seviniyorum.) (aym veri gılad for yu.)

He’d be glad of some help. (O biraz yardımla çok memnun olurdu.) (hivud bi gılad ov sam help.)

 

pleased about / pleased at / pleased with

Was she pleased about/ at the news? (O, haberlerden memnun oldu mu?) (vaz şi pilizd ebaut / et dı nivs?)

She’s really pleased with the bike. (with something) (O, bisikletiyle gerçekten çok memnun.) (şiiz rili pilizd vit dı bayk.)

He felt pleased with Jane. (with somebody) (O,Jane’le memnun hissetti.) (hi felt pilizd vit ceyn.)

 

right about/ right for

She is right about Tom. He is moving to Italy. (O, Tom konusunda haklıydı. İtalya’ya taşınıyor.) (şi iz rayt eabut Tom. Hi iz muving tu İtali.)

I’m sending him to school that I think is right for him. (Onun için doğru olduğunu düşündüğümden, okula gönderiyorum.) (aym sending him tu sukul det ay tink iz rayt for him.)

 

sorry about / sorry for

He’s sorry about giving me such a hard time. (Bana bu sıkıntılı anlar verdiği konusunda üzgün.) (hiz sori ebaut giving mi saç e hard taym.)

I really felt sorry for David. (=felt sympathy for him.) (David için gerçekten üzüldüm.) (ay rili felt sori for devid.)

 

Fiil’i  adjectives+ presposition –ing  form  takip ettiği zaman :

I don’t agree with smacking kids if they do something wrong. (Çocuklar eğer yanlış bazı şeyler yaparsa tokatlanmalarıyla aynı kanıda değilim.) (ay dont egri vit sımaking kids if dey du samting rong.)

Jane was famous for holding the world land speed record. (Jane dünya kara hız rekorunu elinde tutmasıyla ünlüydü.) (ceyn vaz feymıs for holding dı vörld lend sipid rikord.)

She was right about seeing her brother in town . (O, erkek kardeşini kasabada görme konusunda haklıydı.) (şi vaz rayt ebaut siing hör bıradır in tavn.)

I’m anxious about not having enough time. (Yeterli zaman olmadığı için endişeliyim.) (aym angkşıs ebaut nat heving inaf taym.)

 

Aşağıdaki sıfatlar ve uygun edadı seçerek cümleleri tamamlayınız.

Sorry              afraid              concerned               pleased                 angry    

1)      I’m really …………the mistake,but I had problems with my laptop.

2)      He was quite ……………….the desicion and wrote a letter of complaint.

3)      She was…………..the success of our money-raising efforts.

4)      I feel so………………the parents of children who were killed in robbery.

5)      Small kids can be terribly…………………. the dark.

 

 

ANSWERS: 1) sorry about 2) angry about 3) pleased about / at  4) sorry for / concerned about  5) afraid of

 

 

Aşağıdaki cümleleri “good” ve onu takip eden uygun edat kullanarak tekrar yazınız. Başka bir değişikliğe ihtiyaç varsa bu değişiklikleri de yapınız.

1)      At school I always did well at English. At school I was………………

2)      Scientist now say that corn-oil is healthy. Scientist now say………

3)      I like cooking because I do it well. I like cooking…………………

4)      As he worked with the animals, he became a vet. As he………..

5)      When I found the money that the old man had lost, I felt pleased. When I found the money that the old man had lost, I …………………………..

ANSWERS:

1)      At school I was  always good at English.

2)      Scientist now say that corn-oil is good for you.

3)      I like cooking because I am good at it.

4)      As he was good with animals, he became a vet.

5)      When I found the money that the old man had lost, I felt good about it.

 

 

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK?

Anxious:  Endişeli, muzdarip, sıkıntılı, vesveseli, üzüntülü (angkşıs)

anxious to  veya anxious for: çok arzulu, istekli 

Delay: ertelemek, geç kalmak, geciktirmek, sonraya bırakmak,gecikmek, teyir ….(diley)

Committee: Komisyon,heyet, komite  (kımıti)

Cost : maliyet, fiyat, eder, paha (kost)

Health : sağlık, sıhhat (helt)

Care: Bakım, kaygı, üzüntü, ilgi, dikkat,özen (ker)

Health care: Sağlık hizmetleri , Vücüt bakımı (helt ker)

Foreign : Yabancı, dış, harici (foreyn)

Beneficial:  Yararlı, faydalı, hayırlı (benıfişıl)

Prize: Ödül, ödül olarak verilen, ikramiye (pırayz)

Skilful: Marifetli, Becerikli, usta, hünerli (sikilful)

Sympathy: Acıma, şevkat, halden anlama, duygudaşlık (simpıthi)

Smack:  Tokat, şamar,tokat atmak, şaplak atmak, şamarlamak (sımak)

Land: Kara, toprak, arazi, ülke, vatan  (lend)

Speed: Hız, sürat, vites  (sipid)

Record : Rekor (buradaki anlamı),  ayrıca kayıt, dosya, sicil, plak  (rikord)

A letter of complaint : Şikayet mektubu (e letır ov kompıleynt)

Effort: Güç, gayret, çaba, emek, çabalama, çaba harcama (efırt)

 Scientist: Bilim adamı (saynsist)

 Corn: Mısır

Corn-oil: Mısır yağı

 Vet (veterinarian) : veteriner  (vet(kısaltma)= vetırineriyın)  


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.