ingilizce dersler   

DERS 37

SIMPLE PAST TENSE

Geçmiş Zaman

Simple Past Tense’i önceki derslerimizde gördünüz. (DERS 21&22) Burada bir kez daha hatırlatıp revize etmenizi ve örneklerle pekiştirmenizi sağlayacağız. Çünkü bu tenseleri iyi öğrenmediğiniz takdirde yeni eklenecek olan zamanları anlamakta zorluk çekersiniz.

A)     Simple Past Tense’de BE ‘nin kullanımı:

I was alone. (Ben yalnızdım.) (ay vaz elon.)

She was tired. (O yorgundu.) (şi vaz tayırd.)

They were in France last month. (Onlar geçen ay Fransadaydılar.) (dey vör in firens last mant.)

She was late this morning. (O bu sabah geç kaldı.) (şi vaz lety diz morning.)

 

Was she at home last night? (O dün gece evde miydi?) (vaz şi et hom last nayt?)

-No,she wasn’t.

 

Dora and Şule were in the supermarket this morning.(Dora ve Şule bu sabah süpermarketteydiler.)  (Dora end Şule vör in dı supermarkıt diz morning.)

 

Were you late? (Geç mi kaldın?)

-No,I wasn’t.

B) Geçmişten konuşurken was/were kullanırız.

1) Geçmişle  ilgili gerçeklerden:

George Bush was an American president. (George Bush Amerikan Başkanıydı.) (corc buş vaz en amerikın prezidınt.)

My first pet was a dog. (Benim ilk evcil hayvanım bir köpekti.) (may först pet vaz e dog.)

2) Was/were+place and time: (geçmişte bir yeri  ve zamanı bildirmekte kullanırız.)

She was in Germany last summer. (O,geçen yaz Almanyadaydı.) (şi vaz in cörmani last samır.)

I was in Greece in August.(Ağustosta Yunanistandaydım.) (ay vaz in gıris in agust.)

My mother was alone at home last night.(Annem dün gece evde yalnızdı.) (may madır vaz elon et hom last nayt.)

3) Was/were+adjectives : (sıfatlarla kullanırız.)

The weather was very cold last Monday. (Hava geçen Pazartesi çok soğuktu.) (dı vedır vaz veri kold last mandey.)

The bus was late this morning. (Otobüs bu sabah geç kaldı.) (dı bas vaz leyt diz morning.)

She was very tired. (O, çok yorgundu.) (şi vas veri tayırd.)

It was very expensive but it’s cheaper now. (O çok pahalıydı fakat şimdi daha ucuz.) (it vas veri ekspensiv bat itz çipır nav.)

 

Aşağıda size verilen Simple Present Tense’teki cümleleri Simple Past Tense Yapınız:

1)      She isn’t at school.

-

2) It’s a windy day.

-

3) Susan and Tom are hungry.

-

4) Is it cheap?

-

5) I am not happy.

-

6) She is sick.

-

7) The room is warm.

-

8) They are in the office.

-

9) We are in Rome.

-

10) This butcher is good.

-

 

ANSWERS: 1) She wasn’t at school. 2)It was a windy day. 3) Susan and Tom were hungry. 4)Was it cheap? 5) I wasn’t happy. 6)She was sick. 7)The room was warm. 8)They were in the office. 9) We were in Rome. 10) The butcher was good.

 

B)      Regular and irregular verbs:

Regular verbs: (DÜZENLİ FİİLLER) :fiil+-d,-ed,ied

Sonuna geçmiş zaman takısı alan fiillerdir.

Study-studied

Walk-walked

Jump-jumped

Play-played

Stop-stopped gibi

Irregular verbs: (DÜZENSİZ FİİLLER) : değişime uğrayan fiillerdir. LÜTFEN bir önceki Simple Past Tense dersimizdeki “ Düzensiz Fiiller” Tablosunu Açınız.(DERS 22)

Eat-ate

Be-was/were

Break-broke

Find-found gibi

 

I had a toothache last night.(Dün gece diş ağrım vardı.) (ay hed e tuuteyk last nayt.)

We didn’t go to school this morning.(Biz bu sabah okula gitmedik.) (vi didınt go tu sukul diz morning.)

 

Were they in İzmir last Friday? (Onlar geçen Cuma İzmir’de miydiler? ) (vör dey in İzmir last fıraydey?)

-Yes,they were. (Evet,öyleydiler.) (yes,dey vör)

 

They hadn’t any money.(Onların hiç parası yoktu.) (dey hadınt eni mani.)

I played golf yesterday.(Ben dün golf oynadım.) (ay pıleyd golf yestırdey.)

She went to a party last night.(O,dün gece bir partiye gitti.) (şi vent tu e parti last nayt.)

My sister came to visit me last May.(Geçen Mayıs kızkardeşim beni ziyaret etmeye geldi.) (may sistır keym tu vizit mi last mey.)

I lived in Dublin in 2002.(Ben 2002’de Dublin’de yaşadım.) (ay livd in dablin in tutazındtu.)

He sent me a letter two months ago. (O,bana 2 ay ince bir mektup gönderdi.) (hi sent mi e letır tu mants ego.)

He left an hour ago.(O,bir saat önce ayrıldı.) (hi left en aur ego.)

I played piano when i was a child.(Küçük bir çocukken piyano çalardım.) (ay pileyd piyano ven i vaz e çayıld.)

Yesterday,I went to  a Museum.(Dün ben bir müzeye gittim.) (yestırdey, ay vent tu e müzyım)

My dad retired a long time ago.(Babam uzun zaman önce emekli oldu.) (may ded ritayırd e long taym ego.)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları Simple Past Tense’ e göre doldurunuz.

1)      He…….late.(be)

2)      ……you know? (do)

3)      I …….with thim 6 years ago. (meet)

4)      What ……you do? (do)

5)      I ……to a lot of American people. (talk)

6)      She……some art galleries.(visit)

7)      It…….a little this morning.(rain)

8)      I……breakfast in bed.(have)

9)      What  time did you ……..up this morning? (wake)

-I……….at six o’clock,I think.(wake up)

10)   She…..to work at eight o’clock.(go)

11)   I………and old friend on the bus.(see)

ANSWERS: 1)was 2)Did 3) met 4)did 5) talked 6) visited 7)rained 8)had 9)wake/woke up 10)went 11)saw

 

 

 

 

 

BUGÜN NE ÖĞRENDİK?

  President: Başkan (pırezıdınt)

Pet :Evcil Hayvan (pet)

 Letter :Mektup (letır)

 Museum :Müze (müzyım)

 Art gallery: Sanat Galerisi (art galeri)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.