ingilizce dersler   

DERS 23

BE GOING TO

(bi going tu)

Planlanmış Gelecek Zaman

 

Planlanmış gelecek zamandan bahsetmek için kullanılan “be going to” mastarı planları,niyeti veya bir tahmini ifade eder.

 

Olumlu Cümle Yapısı

 

Özne+ (am,is,are) +going to +Fiil +Nesne

 

I am going to join a cooking class next Monday. (Ben,gelecek Pazartesi bir Pişirme Sınıfına(Aşçılık Kursu) katılacağım.) (ay em going tu coin e kuking kılas nekst mandey)

 

You are going to leave there soon. (Siz/sen orayı yakında terkedeceksin/iz.) (yu ar going tu liv der sun.)

 

We are going to move to Istanbul next year.(Biz,gelecek yıl İstanbul’a taşınıyoruz.) (vi ar going tu muv tu istanbul nekst yiir.)

 

She is going  to play tennis the day after tomorrow. (O,yarından sonraki gün tenis oynayacak.) (şi iz going tu pıley tenis dı dey eftır tumarrov.)

 

He is going to wear a tie tonight. (O bu gece kravat takacak.) (hi iz going tu viyır e tay tunayt.)

 

It is going to rain. (Yağmur yağacak.) (it iz goin tu reyn.)

 

They are going to get married on Saturday. (Onlar Cumartesi evlenecekler.) (dey ar going tu get merriyd.)

 

Olumsuz Cümle Yapısı

 

Özne+ (am,is,are)+not +going to +Fiil +Nesne

 

I am not going to cook tonight. (Ben bu gece pişirmeyeceğim.) (ay em nat goin tu kuk tunayt.)

 

She isn’t going to buy a car this year. (O bu sene bir araba almayacak.) (şi izint going tu bay e kar diz yiir.)

 

He isn’t going to change his job soon. (O yakınlarda işini değiştirmeyecek.) (hi izint going tu çeync hiz cab sun.)

 

They aren’t going to work all day long. (Onlar tüm gün boyunca çalışmayacaklar.) (dey arınt going tu vörk ol dey long.)

 

It isn’t going to rain. (Yağmur yağmayacak.) (it izint going tu reyn.)

 

We aren’t going to swim. (Biz yüzmeye gitmiyoruz.) (vi arınt going tu sivim.)

 

 

Soru Cümlesi Yapısı 

 

(am,is,are)+ Özne +going to +Fiil +Nesne?

 

Is Mary going to buy a new coat soon? (Mary yakınlarda yeni bir manto alacak mı?) (iz meri going tu bay e niv kot sun?)

-Yes ,she is.

 

Are Mike and Jane going to visit Big Ben on Saturday? (Cumartesi günü Mike ve Jane Big Ben’i ziyaret edecekler mi?) (ar mayk end ceyn going tu vizit Big Ben on saturdey?)

-No,they aren’t

 

Is she going to the beach tomorrow? (O yarın plaja gidecek mi?) (iz şi going tu dı biiç tumarrov? )

-No,she isn’t.

 

Are you going to Jane’s party tomorrow night? (Jane’in yarın geceki partisine gidecek misin?) (ar yu going tu ceyns parti tumarrov nayt?)

-Yes, I am.

 

Is it going to rain? (iz it going tu reyn?)

-Yes, it is.

 

 

Lütfen aşağıdaki alıştırmaları uygun şekilde cevaplandırınız

 

1)      Is she going to the party on Sunday? (Yes)

-

2)      Are you going to buy me a drink? (No)

-

3)      Am I going to watch Tv tonigh? (Yes)

-

4)      He........play football at the weekend.

5)      They ...........study Italian tonight.

6)      She.......... swim tomorrow.

7)      They ........... go to  Bodrum next week.

8)      I ........buy a tie for my brother.

 

ANSWERS : 1) Yes, she is. 2) No, I am not. 3) Yes, you are. 4) is going to 5) are going to

6) is going to 7) are going to 8) am going to

 

Be going to ile sık kullanılan zarflar:

Tomorrow: Yarın

Tonight : Bu gece (tunayt)

Next week: Gelecek hafta (nekst wiik)

Next month : Gelecek ay (nekst mant)

Next year: Gelecek sene (nekst yiir)

In two days : (iki gün içinde)

In three days .....: (3 gün içinde)

The day after tomorrow : Yarından sonraki gün (dı dey eftır tumarrov)

Soon : Yakında ,yakın zamanda,yakınlarda (sun)

In a week: Bir hafta içinde (in e vik)

In a month......Bir ay içinde (in e mant)

 

Bügün ne öğrendik:

 

 

 

             

 

Big Ben                       Cooking Class             Get married              Swim

                                    (kuking kılas)             (get merriyd)            (sivim)

(İngiltere’nin               Pişirme Sınıfı             (Evlenmek)              (Yüzmek)

sembollerinden Big Ben

Saat Kulesi)

      

 

Beach                                      Party                        Tie

(biiç)                                        (parti)                      (tay)

Plaj                                          Parti                         Kravat


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.