ingilizce dersler   

DERS 61

ADJECTIVES- Position (1)

Birçok sıfat , tanımladığı isimden önce veya birleştirme fiillerinden sonra (appear, become, feel, get ve seem gibi) kullanılır.

The hot sun beat down on us all day.   Veya        The sun was hot.

(Sıcak güneş bütün gün üzerimizdeydi.) (Dı hat san bit davn on as ol dey.) veya (Güneş sıcaktı.) (dı san vaz hat.)

The high price surprised her.  Veya     The price seemed high.

(Yüksek fiyat onu şaşırttı.) (dı hay pırayz surprayzd hör.) veya  (Fiyat yüksek göründü.) (dı pırayz siimd hay.)

Bazı sıfatlar çok nadir olarak tanımladıkları isimlerden önce kullanılır  veya asla tanımladıkları isimlerden önce kullanılmazlar:

Bazı “a”- adjectves adını verdiğimiz: afraid, alight, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake, aware. vs

The cow was alone in the field. (İnek çayırda(otlakta) yalnızdı.) (dı kav vaz elon in dı fiyıld.)

Bazı sıfatlar , sağlık veya hisleri belirten sıfatlar: content, fine, glad, ill, poorly, sorry, (un)sure, upset, (un)well.

My daughter felt unwell. (Kızım hasta hissetti.)  (may dotır felt anvel.)

Bazı “a”-adjectives ilişki sıfatlarıdır ve bunlar isimden önce veya birleştirme fiillerinden sonra kullanılırlar:

The animal was alive.  (Hayvan canlıydı.) (dı enimıl vaz ılayv.)

Unhappy her iki şekilde de kullanılır:

She’s an unhappy woman. (O, mutsuz bir kadındır.) (şiz en anhepi vumın.)

The woman felt unhappy. (Kadın mutsuz hissetti.) (dı vumın felt anhepi.)

Bazı sınıflandırma(classifying) ve pekiştirme sıfatları (emphasising adjectives) nadiren kullanılır veya asla birleştirme fiillerinden sonra kullanılmazlar.

Classifiying Adjectives (Sınıflandırma Sıfatları): atomic, cubic, digital, medical, phonetic, chief, entire, initial, main, only, whole, eventual, occasional, northern (vs), maximum, minimum, underlyind vs.

The main problem has now been solved. (Esas sorun şimdi çözülmüş oldu.) (dı mein pırablım hez nav biin solvd.)

She spent her entire savings on the project. (O, tüm birikmiş parasını projeye harcadı.) (şi sipent hör entayr sevings on dı pıracekt.)

Emphasising adjectives (Pekiştirme Sıfatları) : absolute, complete, mere, utter vs.

He  felt an absolute idiot when he found that he hadn’t got any money. (Hiç parası olmadığını keşfettiğinde tam anlamıyla aptal hissetti.) (hi felt en absolut idiyıt ven hi faund det hi hedınt gat eni mani.)

Bazı sıfatlar hemen isimlerden sonra kullanılırlar:

“-ible” ve” –able” sıfatları: available, imaginable, possible, suitable. (bunları sadece isimler first, last, next, only ve superlative adjectives (üstünlük derecesi belirten sıfatlar) veya prepositional phrase (ilgeç öbekleri) sıfatı takip ediyorsa kullanırız.)

It’s the only treatment suitable. ( Mümkün olan tek tedaviydi.) (itz dı onli tirıtmınt süitıble.)

It’s an offer available to club members only. (Sadece kulüp üyeleri için mümkün olan bir tekliftir.) (itz en ofır eveylıble tu kılab membırs onli.)

Concerned, involved, opposite, present, reponsible kelimeleri isimlerden önce veya hemen sonra kullanıldıkları zaman farklı anlamları vardır.Şöyleki;

I was asked for my present address.(=şimdiki adresim) (Bana şimdiki adresimi sordular.) (ay vaz askd for may prezınt edrıs.)

All the people present (=orada bulunanlar) approved of the desicion.  (Orada bulunan tüm insanlar kararı kabul etmiş oldular.)  (ol dı pipıl pırzınt ıpruvd dı desiyşın.)

The party was excellent, and I’d like to thank all the people concerned. (=Karışan, dahil olan) (Parti mükemmeldi ve dahil olan tüm insanlara teşekkür etmek isterim.) (dı parti vaz eksılınt end ay vud layk tu tenk ol pipıl kınsırnd)

Cars drive too fast past the church and concerned (=endişelenen) people have complained to the police.  (Kiliseden geçen arabalar çok hızlı sürülüyor ve endişelenen insanlar polise şikayette bulundular.) (kars dırayv tu fest past dı çörç end kınsırnd pipıl hev kompleind tu dı polis.)

Aşağıda verilen sözcükleri isimlerden önce veya sonra uygun şekilde yerleştiriniz.(sadece bir boşluk doğru yeri ifade ediyor.)

1)      Mark always seemed such a…….boy………….. . (responsible)

2)      Most of the…….people………..in the battle are now dead. (involved)

3)      There were over four hundred ……………..people…………at the meeting. (present)

4)      This……process…………takes four days.It’s very complex. (involved)

5)      The………….situation………………cannot be allowed to continue. (present)

6)      Sam and Adam were the…………children……………….for the damage. (responsible)

ANSWERS:

1)      responsible (1.boşluk)  Mark always seemed such a responsible boy.

2)      involved (2. Boşluk) Most of the people involved in the battle are now dead.

3)      present (2. Boşluk) There were over four hundred people present at the meeting.

4)      involved (1. Boşluk) This involved process takes four days.It’s very complex.

5)      present (1. Boşluk) The present situation cannot be allowed to continue.

6)      responsible (2. Boşluk) Sam and Adam were the children responsible for the damage.

 

Bugün Ne Öğrendik:

Afraid : Korkmuş, -den korkan (efreyd)

Alight : Tutuşmuş, yanan, ışıl ışıl (elayt)

Alike:  Aynı, benzer (elayk)

Alive:  Canlı, diri (ılayv)

Alone: Tek başına, yalnız, sadece, tek (elon)

Ashamed:  Utanmış, mahçup, üzülmüş (eşeymd)

Asleep:  Uykuda, uyuşmuş, uyuşuk (esilip)

Awake:  Uyanık (evek)

Aware: Farkında, haberdar (ıver)

Content: Memnun, hoşnut, mutlu (kıntent)

Glad: Mutlu, memnun, mutluluk verici, sevinçli (gılad)

Poorly: Hasta, rahatsız (purli)

Unsure: belirsizlik, emin olmamak, emin olmayan, güvensiz (anşur)

Upset: Üzgün, tedirgin, hasta, (midesi) bulanmış, bozuk (apset)

Unwell: Hasta, rahatsız , kötü (anvel)

 Field: Tarla,kır, otlak, çayır (fiyıld)

Atomic:  Atomik (ıtamik)

Cubic: Kübik (kyubik)

 Digital: Dijital (dijitıl)

 Medical: Tıbbi (medikıl)

Phonetic: Sesçil, fonetik (fonetik)

Chief: Baş, en önemli, ana (çif)

 Entire: Bütün , tüm, tam (entayr)

Initial:  ilk, önceki  (iniyşıl)

Main: Ana, başlıca ,esas (meyin)

Whole: Tüm,bütün (hol)

Eventual: Sonuç olarak,sonunda (ivençuvıl)

Occasional: Arada sırada olan (okeyşınıl)

 Underlyind: Önde gelen, öncelikli (undırlaying)

Absolute: Tam, mükemmel, sonsuz, mutlak, kesin, saf, katıksız (ıbsolut)

Complete: Tam, eskizsiz, tamam, bitmiş (kompilit)

Mere: Sırf, sadece, yalnız (mir)

Utter: Halis, tam, su katılmadık (yutır)

Idiot:  Aptal, salak, ahmak, doğuştan geri zekalı (idiyıt)

Imaginable:  Düşünülebilen, akla gelen, düşlenebilen (imecıneybıl)

 club members: Kulüp Üyeleri (kılab membırs)

approved: Tasdikli, kabul edilmiş  (ıpruvd)

concerned: İlgili,ilişkli, endişeli, kaygılı (kınsırnd)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.