ingilizce dersler   

DERS 58

FORMING PASSIVE SENTENCES

(forming pasiv sentınsıs)

Pasif Cümleleri Şekillendirme

A)     Nesne alan fiiller pasif form alabilirler.

Aşağıda tell fiili ile tüm zamanlarda yapılan örnekleri lütfen çok dikkatli inceleyip kavramaya çalışın.Çünkü bu tabloda tüm zamanların nasıl pasif form’a geçtiklerini ayrıntıları ile göreceksiniz.

Pasif Fiil Formları

Present Simple

Active: tell

 

Passive: am/is/are told

Deniz tells me that you’re thinking of leaving.

(Deniz senin ayrılmayı düşündüğünü söylüyor.)

(Deniz tels mi det yu ar tinking ov living.)

m told (by Deniz) that you’re thinking of leaving.

(Bana senin ayrılmayı düşündüğün söylendi.)

(aym told det yu ar tinking ov living.)

Past Simple

Active: told

 

Passive: was/were told

Deniz told me that you were leaving.

(Deniz bana sen ayrılıyordun diye söyledi.)

(Deniz told mi det you vör living.)

I was told (by Deniz) that you were leaving.

(Bana dedilerki sen ayrılıyormuşsun.)

(ay vaz told det yu vör living.)

Present Perfect

Active: have/has told

 

Passive: have/has been told

Deniz has told me that you were leaving.

(Deniz bana sen ayrılıyordun diye söylemişti.)

(Deniz hez told mi det yu vör living.)

I have been told (by Deniz) that you are leaving.

 

(Bana senin ayrılıyor olduğun söylenmişti.)

(ay hev biin told det yu ar living.)

Past Perfect

Active: had told

 

 

Passive: had been told

Deniz had already told me that you were leaving.

(Deniz bana zaten sen ayrılıyordun diye söylüyordu.)

(Deniz hed olredi told mi det yu vör living.)

I had already been told (by Deniz) that you were leaving.

(Bana zaten sen  ayrılıyordun diye söyleniyordu.)

(ay hed olredi biin told det yu vör living.)

Present Continuous

Active: am/is/are telling

 

 

Passive: am/is/are being told

Deniz is always telling me that you are leaving.

(Deniz bana daima ayrılıyorsun diye söylüyor.)

(Deniz iz olveys teling mi det yu ar living.)

I am always being told (by Deniz) that you are leaving.

(Bana daima ayrılıyorsun diye söyleniyordu.)

(ay em olveys biing told det yo ar living.)

Past Continuous

Active: was/were telling

 

 

Passive: was/were being told

Deniz was always telling me that you were leaving.

(Deniz daima bana sen ayrılıyordun diye söylüyordu.)

(Deniz vaz olveys teling mi det yu vör living.)

I was always being told (by Deniz) that you were leaving.

(Her zaman bana ayrılıyordun diye söyleniyordu.)

(ay vaz olveys biing told det yu vör living.)

Future Simple

Active: will tell

 

 

Passive: will be told

I will tell Deniz that you are leaving.

(Deniz’e senin ayrılıyor olduğunu söyleyeceğim.)

(ay vil tel Deniz det yu ar living.)

Deniz will be told (by me) that you are leaving.

(Deniz’e senin ayrılıyor olduğun söylenecektir.)

(Deniz vil bi told det yu ar living.)

Future Perfect

Active: will have told

 

 

 

Passive: will have been told

By tomorrow I will have told Deniz that you are leaving.

(Yarın Denize senin ayrılıyor olduğunu söylemiş olacağım.)

(bay tumarrov ay vil hev told Deniz det yu ar living.)

By tomorrow Deniz will have been told that you are leaving.

(Yarın Deniz’e senin gidiyor olduğun söylenmiş olacaktır.)

(bay tumarrov Deniz vil hev biin told det yu ar living.)

Present Perfect Continuous (Pasif şekli nadir kullanılır)

Active: has/have been telling

 

 

Passive: has/have been being told

Deniz has been telling me for ages that you are leaving.

(Deniz bana uzun zamandır senin ayrılıyor olduğunu söylüyordu.)

(Deniz hez biin teling mi for eycıs det yu ar living.)

I have been being told (by Deniz) for ages that you are leaving.

(Bana uzun zamandır ayrılıyor olduğun söyleniyordu.)

(ay hev biin biing told for eycıs det yu ar living.)

 

Kip Belirteçli Fiillerin Pasif Şekilleri (Modal verbs)

Active: should/could/might/ought to…… tell

 

 

Passive: should/could/might/ought to ..be told

You should tell Deniz.

(Deniz’e söylemelisin.)

(yu şuld tel Deniz.)

Deniz should be told.

(Deniz’e söylemeliydin.)

(Deniz şuld bi told.)

Active: should/could/might/ought to…have told

 

Passive: should/could/might/ought to…have been told

You should have told Deniz.

(Deniz’e söylemiş olmalıydın.)

(yu şuld hev told Deniz.)

Deniz should have been told.

(Deniz’e söylenmiş olmalıydı.)

(Deniz şuld hev biin told.)

Active: should/could/might/ought to….have been telling

 

 

 

Passive: should/could/might/ought to….have been being told

You should have been telling Deniz while I was in my room.

(Ben odamdayken Deniz’e söylüyor olmalıydın.)

(Yu şuld hev biin teling Deniz vayl ay vaz in may rum.)

Deniz should have been being told while I was in my room.

(Ben odamdayken Deniz’e söylenmiş olmalıydı.)

(Deniz şuld hev biin biing told vayl ay vaz in may rum.)

 

Active ve passive’ler başlangıçta karmaşık gözükse de hangi zamanlarda olduklarına dikkat edersek ve bu tabloyu zamanlara göre hatırlayabilirsek zorlanmayız. Çünkü fiilin hangi zamanda olduğu ve ne şekil alacağı çok önemlidir.

We destroyed the building. (Biz binayı yıktık.) (vi distroyd dı buyilding.)(Fiil simple past tense) Hemen tabloya bakalım. (fiil tekil veya çoğul olmasına göre was veya were alıp yine past şekilde olacak.Ve özne başa geçecek. )

The building was destroyed.  (Bina yıkıldı.) (dı buyilding vaz distroyd.) Şeklinde olacaktır.

Bir örnek daha yapalım.

The news surprised him. (Haberler onu şaşırttı.) (dı nivs surprayzd him.) (past tense de)

He was surprised by the news. (O haberlerle şaşırdı.) (hi vaz surprayzd bay dı nivs.)Şeklinde olacaktır.

Not: Nesne almayan filler pasif yapılamazlar.

B)      Object+Object  veya Object+ Prepositional Object  ‘i aktif şeklinde alırlarsa 2 farklı pasif form alabilirler.

Active

Passive

 • He handed me the plate.

(Bana tabağı verdi.)

 • He handed the plate to me.

(O,tabağı bana verdi.)

 • I was handed the plate.

(Bana tabak verildi.)

 • The plate was handed to me.

(Tabak bana verildi.)

 

C)      2 veya 3 kelime fiilleri olan cümleleri pasif yapabiliriz.

John talked me into buying a car. (V+ object + Preposition) (John bana araba satın almak için konuştu.) (John tolkd mi into baying e kar.)

I was talked into buying a car by John. (Ben araba satın almak için John’la konuştum.) (ay vaz tolkd into baying a kar bay Con.)

 

She gave over the whole programme to a report from Greece. (verb+adverb+ object)

(O,Yunanistan’dan tüm programı rapor etmekten vazgeçti.) (şi gev ovır dı hol pırogram tu e riport fırom Gıris.)

The whole programme was given over to a report from Greece.

(Tüm program Yunanistan’dan rapor edilmekten vazgeçildi.) (dı hol pırogram vaz givın ovır tu e riport fırom Gıris.)

 

Aşağıdaki cümleleri passive cümle yapınız. Kimi cümleleri 2 farklı şekilde passive yapabilirsiniz.

1)      Someone threw a lifebelt to me.

-

2)      Someone mentioned the problem to me.

-

3)      Someone had reported the theft to the police.

-

4)      Someone told the story to me.

-

5)      Someone has given $1.000 to the charity.

-

6)      Someone will demonstrate the the children.

-

7)      Someone was offering the procedure to me.

-

8)      Someone explained the procedure to me.

-

9)      Someone sold the car to Sarah.

-

ANSWERS: 1) – I was thrown a lifebelt.

-          A lifebelt was thrown to me.

                     2) – The problem was mentioned to me.

                     3) – The theft had been reported to police.

                     4) – I was told the story.

                         - The story was told to me.

                    5)- The charity has been given $ 1.000.

                       - $1.000 has been given to the charity.

                    6)-The game will be demonstrated to the children.

                    7)- The guests were been offered drinks.

                       - Drinks were being offered the guests.

                    8)- The procedure was explained to me.

                    9)- Sarah was sold the car.

                      - The car was sold to Sarah.

Bügün Ne Öğrendik?

Give over: vazgeçmek (giv ovır)

Throw: Fırlatmak (tırov)

Lifebelt: Can kurtaran kemeri (layfbelt)

Mention: Bahsetmek, -den söz etmek (menşın)

Report: Rapor (riport)

Charity: Hayır kurumu, hayırseverlik, sadaka (çeriti)

Demonstrate: Göstermek, kanıtlamak, gösteri yapmak (demınstıreyt)

Procedure:  işlem, muamele, prosedür (prısicır)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.