ingilizce dersler   

DERS 34

WOULD LIKE / WANT

(vud layk / vant)

Arzu etmek, İstemek

“Would like” ve “want” her ikisi de istemek anlamında kullanılır. Fakat ikisinin arasında belirgin bir fark vardır.

“Would like” daha resmi durumlarda kullanılır, daha kibardır. Örneğin bir restaurantta şipariş verirken “would like”ı kullanırız fakat aile veya arkadaş ortamında yani samimi ortamlarda “want”ı kullanırız.

WOULD LIKE

I

You

He                                would like to    + Verb

She                              (‘d like to) kısaltılmış şekilde yazılışıdır.

We

They          

Arzu ettiğimiz eylemleri anlatmak için “to + verb” ekleriz.

I would like to have a glass of lemonade. (Bir bardak limonata istiyorum.) (ay vud layk tu hev e gılas ov lemıneyd)

I’d like to eat chicken.(Tavuk yemek istiyorum.) (ayvud layk tu iit çikın.)

She’d like to buy a new car.(O,yeni bir araba almak istiyor.) (şivud layk tu bay e niv kar.)

They would like to go on a holiday.(Onlar tatile gitmek istiyorlar.) (dey vud layk tu go on e holidey.)

We would like to give a party.(Biz bir parti vermek istiyoruz.) (vi vud layk tu giv e parti)

OLUMSUZ ŞEKLİ:

would not like  (vud nat like)

wouldn’t like (kısaltılmış şekli) (vudınt layk)

 

I wouldn’t like to eat lamb. (Kuzu eti yemek istemiyorum.) (ay vudınt layk tu iit lemb.)

She wouldn’t like to buy a new car.(O,yeni bir araba almak istemiyor.)(şi vudınt layk tu bay e niv kar.)

We wouldn’t like to go to Manisa. (Biz Manisa’ya gitmek istemiyoruz.) (vi vudınt layk tu go tu Manisa)

 

I

You

He                                would like + noun

She                              (‘d like to) kısaltılmış şekilde yazılışıdır.

We

They          

“Would like” ile arzu ettiğimiz şeyleri anlatmak istediğimizde bir isim eklememiz gerekmektedir.

 

I’d like a pint of beer. (Bir pint bira istiyorum.) (ayvud layk e paynt ov biir.)

I’d like some spaghetti bolognese please. (Biraz spagetti bolonez istiyorum lütfen.) (ayvud layk sam sıpagetti bolonez pilis.)

She would like a cup of tea.(O,bir fincan çay istiyor.) (şi vud layk e kap ov ti.)

I would like a sandwich.(Bir sandviç istiyorum.) (ay vud layk e sandviç)

 

OLUMSUZ ŞEKLİ:

would not (voud nat)

wouldn’t (vudın’t)

 

I wouldn’t like a glass of sour-cherry juice. (Bir bardak vişne suyu istemiyorum.) (ay vudınt layk e gılad ov saur çeri cuys.)

She wouldn’t like a bagel.(Bir bagel istemiyorum.) (şi vudınt layk e begıl.)

WANT

I

You                       want  to + verb

We

They

He                       wants  to + verb

She

Arzu ettiğimiz eylemleri anlatırken samimi bir şekilde(resmi olmayan ortamlarda) dile getirmek istiyorsak want “to+verb” şekliyle kullanırız.

I want to make a cake. (Bir kek/pasta yapmak istemiyorum.) (ay vent tu meyk e keyk.)

I want to eat a panini.(Bir panini yemek istiyorum.) (ay vant tu iit e panini.)

She wants to call him.(O,onu(o erkeği) aramak istiyor.) (şi vants tu kol him.)

He wants to climb the mountain.(O,dağa tırmanmak istiyor.) (hi vants tu kılamb dı mauntın.)

We want to watch DVD tonight. (Biz bu gece DVD seyretmek istiyoruz.) (vi vant tu voç dividi tunayt.)

 

OLUMSUZ ŞEKLİ:

don’t want to

doesn’t want to (he ve she için)

 

I don’t want to eat omelet.(Omlet yemek istemiyorum.) (ay dont vant tu iit amlıt.)

She doesn’t want to wear a skirt.(O,etek giymek istemiyor.) (şi dazınt vant tu viir e sikört.)

He doesn’t want to be late.(O,geç kalmak istemiyor.) (hi dazınt vant tu bi leyt.)

They don’t want to join us.(Onlar,bize katılmak istemiyor.) (dey dont vant tu coin as.)

 

I

You                       want 

We

They

He                       wants  

She


İstediğimiz şeyleri anlatmak için “want” tan sonra bir isim ekleyerek isteğimizi dile getiririz.

She wants a boyfriend.(O,bir erkek arkadaş istiyor.) (şi vants e boyfirend.)

I want pop-corn.(Popcorn istiyorum.) (ay vant popkorn.)

They want a baby.(Onlar bir bebek istiyorlar.) (dey vant e beybi.)

Tom wants a new jean.(Tom yeni bir jean istiyor.) (tom vants e niv cin.)

We want a swing.(Biz,bir salıncak istiyoruz.) (vi vant e siving.)

 

OLUMSUZ ŞEKLİ:

don’t want

doesn’t want (he,she it için)

 

I don’t want to go to the cinema.(Ben, sinemaya gitmek istemiyorum.) (ay dont vant tu go tu sinema.)

He doesn’t want to fix the car.(O,arabayı tamir etmek istemiyor.) (hi dazınt vant tu fiks dı kar.)

 

SORU ŞEKİLLERİ:

Would like için;

Would like ‘lı sorulara en çok rastlayacağınız yerlerden biride resaturantlardır.Örneğin  bir restauranta gittiniz ve garsonla konuşuyorsunuz ve siparişinizi soruyor ,sizde ne istediğinizi söylüyorsunuz.

Waiter (veytır): What would you like to have? (Ne,yemek istersiniz?) (vat vud yu layk tu hev?)

-I would like to have steak.(Biftek yemek istiyorum.) (ay vud layk tu hev sıtek.)

 

Waitress (veitrıs): What would you like to drink?(Ne,içmek istersiniz?) (vat vud yu layk tu dirink?)

-I’d like to drink a glass of red wine.(Bir kadeh kırmızı şarap içmek isterim.) (ay vud layk tu dirink e gılas ov red vayn.)

 

 

Want için;

What do you want to have ? (Ne,yemek istersiniz?) (vat du yu vant tu hev?)

-I want to have some salads. (Biraz salata yemek istiyorum.) (ay vant tu hev sam salıds.)

 

What do you want to drink? ?(Ne,içmek istersiniz?) (vat du yu vant tu dirink?)

-I want to drink a glass of whiskey.(Bir kadeh viski içmek istiyorum.) (ay vant tu dirink e gılas ov viski.)

 

Do you want to have something?  (Bir şeyler yemek ister misiniz?) (du yu vant tu hev samting?)

-No,thanks.(Hayır,teşekkürler.) (no,tenks.)

-Yes, I want to have a slice of tiramisu.(Evet,bir dilim tiramisu yemek istiyorum.) (yes, ay vant tu hev e sılays ov tıramisu.)

Do you want to drink something? (Bir şeyler içmek ister misiniz?) (du yu vant tu dirink samting?)

-No,thanks. .(Hayır,teşekkürler.) (no,tenks.)

-Yes,I want to have a glass of gin-tonic. (Evet,bir kadeh cin-tonik içmek istiyorum.) (yes, ay vant tu hev e gılas ov cin-tonik)

PLEASE FILL IN THE BLANKS:

1)      I ……….drink coffee.

2)      I…….a can of coke.

3)      She ……….eat some pizza.

4)      Mark ………..watch TV.(-)

5)      They………stay here.

6)      I………be a fireman.

ANSWERS: 1) want to / would like to 2) want /would like 3) would like to/ wants to 4) doesn’t want to  5) would like to /want to 6) want to

Bugün ne öğrendik?

                                

       Lemonade                                   chicken                                                   chicken                        lamb 

       (lemıneyd)                                  (çikın)                                      (çikın)                            (lemb)

      Limonata                                       Tavuk eti                                  Tavuk                         Kuzu

 

 

                

              Lamb                                       a pint of beer      spaghetti bolognese           sandwich

                (lemb)                             (e paynt ov biir)    (sıpagetti bolonez)              (sandviç)

                Kuzu eti                               bir pint bira        sıpagetti bolonez                    sandviç

 

             

Sour cherry                         sour cherry juice              bagel                             pannini

(saur çeri)                           (saur çeri cuys)                 (begıl)                          (panini)

Vişne                                    Vişne Suyu                         Bagel                             Panini

            

            Mountain                                climb                       omelet                                popcorn

           (Mauntın)                                (kılaymb)                 (amlıt)                           (papkorn)

                Dağ                                        Tırmanmak               omlet                                popkorn

 

                           

            Jean                                           swing                                    steak                            red wine (a glass of)

           (cin)                                            (siving)                                 (sıtek)                         (red vayn) (e gılas ov)

        Kot Pantolon                             salıncak                                biftek                          Kırmızı şarap (bir kadeh)

 

             

                Salad                                  whiskey  (a glass of)        tiramisu                        gin-tonic (a glass of)

             (salıd)                                      (viski) (e gılas ov)            (tıramisu)                      (cin-tonik) (e gılas ov)

                Salata                                    viski (bir kadeh)               Tıramisu                        cin-tonik (bir kadeh)

 

    

Pizza                                      a can of coke                      fix                                      waiter                        waitress

(Pizza)                                  (e ken ov kok)                   (fiks)                             (veytır)                         (veytrıs)

Pizza                                      Kutu kola                             Tamir etmek             Erkek Garson         Bayan Garson

 

Join: katılmak (coin)

A slice of: bir dilim (e sılays ov)

A glass of: bir kadeh , bir bardak (e gılas ov)

Pint: 500 ml lik sıvı ölçüsü (paynt)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.