ingilizce dersler   

DERS 45

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
(past pörfekt kontinyus tens)

 

Türkçe’de anlamı –mekteydi, -maktaydı’ dır ve Geçmişte bir şeyin ne kadar zaman sürmüş olduğunu ifade etmek için Past Perfect Continuous Tense’i kullanırız.

Cümle yapısı:

Olumlu cümle yapısı : Subject+ had been+Verb-ing

Olumsuz cümle yapısı: Subject+ hadn’t been (had not been)+Verb-ing

Soru cümlesi yapısı: Had+subject+been+verb-ing?

 

We  had been expecting her news for sometime. (Biz bazen ondan haber beklemekteydik.) (vi hed biin ekspekting hör nivs for samtaym.)

I had been wearing high-heeled shoes and my feet hurt.(Yüksek  topuklu ayakkabı giymekteydim ve ayaklarım acıdı.) (ay hed biin viring hay-hiild şuuz end may fiit hört.)

He was arrested, even though he hadn’t been doing anything wrong. (Hiçbirşeyi yanlış yapmamasına rağmen,onu tutukladılar.) (h ivaz ırestıd, ivın doğ hi hedınt biin doing eniting rong.)

Had she been suffering from the flu? (O,gripten mi ızdırap çekmekteydi? ) (hed şi biin safırring fırom dı fulu?)

-No,she hadn’t been suffering from the flu.(Hayır, o gripten ızdırap çekmemekteydi.) (no,şi hedınt biin saffıring fırom dı fulu.)

My dad had been finishing some work in the garden and hadn’t seen I come home.(Babam bahçede bazı işler yapmaktaydı ve benim geldiğimi görmedi.) (may ded hed biin finishing sam vörk in dı gardın end hedınt siin ay kam hom.)

He had been saving money since Christmas to buy a new canoe.(Noelden beri yeni bir kano almak için para biriktirmeyteydi.) (hi hed biin seving mani sins kıristmıs tu bay e niv kınu.)

They had been working hard, so they had felt that they deserved a holiday.(Çok sıkı çalışıyorlardı bu yüzden bir tatile ihtiyacı olduklarını düşündüler.) (dey hed biin vörking hard,so dey hed felt det dey dizörvd e holidey.)

I had been travelling for about 18 hours. (18 saatten beri seyahat etmekteydim.) (ay hed biin tıraveling for ebaut eyttiin haurs.)

She has been looking at the painting for about 10 minutes before she realised who the artist was. (Sanatçının kim olduğunu anlamadan önce 10 dakika kadar tabloya bakmaktaydı.) (şi hez biin luking et dı peinting for ebaut ten minits bifor şi rielayzd hu dı artist vaz.)

When I got home water had been leaking through the sink.(Eve geldiğim zaman su lavabodan sızmaktaydı.) (ven ay gat hom votır hed biin liking tırov dı sink.)

Fill in the blanks.

1)      Susan and Bob ………… for 4 hours before they reached the top of the mountain.(climb)

2)      I …………………for 1 hour when you called. (wait)

3)      He ……………..on the phone while we were waiting for him.(talk)

4)      My hands were covered in oil because I…………………….to fix the car.(try)

5)      I was happy to see it………….lightly.(snow)

6)      When I last went to Moscow, they ……………….. St Basil’s Cathedral. (renovate)

ANSWERS:

1)      had been climbing 2) had been waiting 3) had been talking 4) had been trying 5) had been snowing 6) had been renovating

Bugün ne öğrendik:

Expect:

 High-heel: Yüksek topuk (hay-hil)

Arrest:  tutuklama ( ırest)

Suffer: eziyet çekme,acı çekme (safır)

Flu: Grip (fulu)

 Canoe: Kano (kınu)

 Painting :Tablo (Peinting)

 Artist: Ressam (artist)

 Leak : Sızmak (lik)

 Sink: Lavabo,evye (sink)

Lightly: Hafifçe (laytli)

Renovate: yenileştirmek (renıveyt)

Oil: Yağ (oyil)

Top :Üst,tepe,zirve (tap)

  Cathedral : Katedral ,Büyük kilise(kıthidrıl)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.