ingilizce dersler   

DERS 48

FUTURE PERFECT TENSE

 

Future Perfect Tense, Türkçe’de fiilin sonuna –mış olacak, -miş olacak şeklinde ek getirilerek yapılan zamandır.

Olumlu Cümle Yapısı:

Subject + will + have+ Verb3

 

Olumsuz Cümle Yapısı

Subject + will not (won’t)  + have+ Verb3

 

Soru Cümlesi Yapısı

Will + Subject + have+ Verb3 ?

 

a)      Bir eylemin gelecek zaman diliminde belli bir zamandan önce yapılacağını veya yapılmış olacağını anlatırken kullanılır.

b)      İhtimal ve varsayım ifade ederken kullanılır.

I’ll have finished this assignment by Friday. (Ben bu görevi Cuma itibariyle bitirmiş olacağım.) (ayl hev finişd diz ısaynmınt bay fıraydey.)

When I finish this book, it means I will have read all of her books. (Ben bu kitabı bitirdiğim zaman, bunun anlamı onun tüm kitaplarını okumuş olacağımdır.) (ven ay finiş diz buk, it miins ay vil hev red ol ov hör buks.)

Wake me up by 9 o’clock, I will have slept long enough. (Beni saat 9 civarında uyandır, yeteri kadar çok uyumuş olacağım.) (veyk mi ap bay nayn okılok, ay vil hev slept long inaf.)

When we get to Sydney,we will have flown half way round the world. (Sidney’e vardığımız zaman, dünyanın yarısı kadar yol uçmuş olacağız. (ven vi get tu sidniy, v ivil hev fılovn half vey raund dı vörld.)

By the time you get home,I will have cleaned the house from top to bottom. (Eve varana kadar,ben evi baştan aşağı temizlemiş olacağım.) (bay dı taym yu get hom, ay vil hev kılind dı haus fırom tap tu batım.)

She will have paid her debt by this time next week. (Gelecek hafta bu vakte kadar borcunu ödemiş olacak.) (şi vil hev payd hör det bay diz yatm nekst vik.)

 

Bu zamanda kullanılan zaman zarfları:

By……….: …….’ye kadar (by Monday: Pazartesiye kadar)

By the end of…….: ………nın sonuna kadar (by the end of this year: Bu yılın sonuna kadar)

Before the end of…….: …………..bitmeden önce (before the end of this week: Bu hafta bitmeden önce)

Before……….: ……….dan önce (before this month: bu aydan önce)

At this time tomorrow (next week,next year……):  yarın (gelecek hafta,gelecek yıl) bu zamanda ,bu vakitte

 

Fill in the blanks :

1)      Before he get home from school tonight; James …………………..two bars of chocolate.(eat)

2)      By the time the software goes on sale, the company …………………………$2 million on developing it.(spend)

3)      When you get back, I ………………….the front door. (paint)

4)      Let’s hope the volcanic eruption …………………….before we arrive on the island.(finish)

5)      ………they…………………..from Newyork  by this time next month? (return)

6)      By noon I……………………………..an exam.(take)

 

ANSWERS: 1) will have eaten  2) will have spent 3) will have painted 4) will have finished 5) will/have returned 6) will have taken

Bugün Ne Öğrendik?

Assignment:  Görev (ısaynmınt)

Debt : borç (det)

 Volcanic: Volkanik,yanardağ içinden çıkmış (valkanik)

Eruption: püskürtü, patlama (ırapşın)

 Island: Ada (ayrlınd)

Software: Program,Yazılım (softver)

Develop: Geliştirmek (dıvelıp)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.