ingilizce dersler   

DERS 36

SIMPLE PRESENT TENSE “BE” & VERB TO BE

 

A)     Simple Present Tense “BE” ‘yi kendimizi yani kim olduğumuzu, hava durumunu ,mekanları, insanların yaşlarını vs. anlatmak için kullanırız.

 

I ‘m Mete. I’m 21 years old. And,this is my friend Seda. She is 21 years old too. We are from Turkey and we are both students.

(Ben,Mete,21 yaşındayım.Ve bu benim arkadaşın Seda.Oda 21 yaşında.Biz Türkiye’deniz ve her ikimizde öğrenciyiz.)

(ayem Mete.ayem tüveni-van yiirz old.end diz iz may firend Seda.şi iz tüveni-van yiirz old tu.viar fırom Törkiyend vi ar boot studınts.)

She isn’t a waitress. She is a nurse. (O bir bayan garson değildir.O bir hemşiredir.) (şi izint e veytırs.şi iz e nörs.)

Are they in London? (Onlar Londra’da mı?) (ar dey in Landın?)

-No,they aren’t.(Hayır,değiller.) (No,dey arınt.)

 

It’s very cold today. (Bugün çok soğuk.) (itz veri kold tudey.)

It’s five o’clock. (Saat 5) (its fayf okılok.)

You aren’t late. (Geç kalmadın.) (yu arınt leyt.)

My brother is 30 years old. (Benim erkek kardeşim 30 yaşındadır.) (may bıradır iz törti yiirz old.)

Trabzon is in the north of Turkey. (Trabzon Türkiye’nn kuzeyindedir.) (Trabzon iz in dı nort ov Törkiy.)

 

Fill in the blanks.

1)      I…….a typist. (Ben bir daktilocuyum.) typist=daktilocu (taypist)

2)      I……..an accountant.(-) (Ben bir muhsabeciyim.) accountant=muhasebeci (ekauntınt)

3)      My mother ………Italian.

4)      He……..4 years old.

5)      She…….at home.

6)      They …….from Canada.

7)      It……..half past ten.

8)      It…..very warm today.(-) warm=ılık (vorm)

9)      We ………teachers.

10)   It……a turkey. (Turkey küçük t ile yazılırsa “turkey” hindi anlamına gelir. Bu konuda nereli olduğumuzu söylediğimizde çok espri duyarsınızJ)

ANSWERS: 1) am 2) am not 3)is 4)is 5)is 6)are 7)is 8)is 9)are 10)is

 

B)      Simple Present Tense’de “VERB TO BE” fiilini hislerimizi anlatırken, özür dilerken, nesneler veya olaylar hakkında açıklama yaparken, nesnelerin nerede olduklarını söylerken, taşıma araçlarının hareket vs. saatlerini söylerken kullanırız.

I ‘m happy.(Ben mutluyum.) (ayem hepi.)

She’s sad. (O mutsuz.) (şi iz sed.)

They’re tired.(Onlar yorgunlar.)  (dey ar tayırd.)

I’m sorry. (Üzgünüm.) (ayem sori.)

It’s very expensive. (O çok pahalıdır.) (itz veri ekspensiv.)

This bicycle is old. (Bu bisiklet eskidir.) (diz baysıkıl iz old.)

There is a post office in the street. (Caddede bir postane var.) (Der iz e post offis in dı sıtrit.)

There are lots of ants in the room.(Odada bir sürü karınca var.) (der ar lots ov ants in dır um.)

There is a train to Ankara at 6 o’clock. (Ankara’ya saat 6 da tren var.) (der iz e tıreyn tu Ankara et siks okılok.)

Are you hungry? (Aç mısın?) (ar yu hangıri?)

Is she in Munich today?(O bugün Munih’te mi?) Munich=Myunik (Almanya’da bir şehir.) (iz şi in Myunik  tudey?)

There is a baker’s shop next to the newsagent.(Gazete bayiinin yanında bir fırın var.)(der iz e beykırs şap neks tu dı nivsecınt.)

 

Fill in the blanks.

1)      They ……….bored.

2)      It…….cheap.(-)

3)      My shoes……..very old.

4)      Those photos……..bad.

5)      Are……thiry  years old?

6)      She……Spanish

7)      There …….some beautiful flowers in the garden.

8)      It….very cold day.

9)      There ……another fly to Chicago today.(-)

10)   ……..she at home?

ANSWERS: 1) are 2)is 3) are 4) are 5)you 6)is 7)are 8)is 9)isn’t 10)is

 

C)      Simple Present Tense’ i  daha önce Beginner Seviyesinde öğrendiniz.Burada bir kez daha tekrar edip pekiştirmenizi sağlayacağız.

Simple Present tense 3.Tekil şahıslarda fiilin sonuna –s,-es,-ies takılarından biri fiilin durumuna göre gelirdi.(Lütfen daha önceki konuyu ve tabloları revize ediniz.)

He needs,she wants,it flies,she drinks,he studies ……..

Soru sorarken he,she,it “Does” yardımcı fiilini,diğerleri(I,you,we,they) “Do” yardıcı fiilini alır.

Do you smoke?

Does she want?

Do they ready? gibi

Sonu –y ile biten fiillerde (eğer –y den önce sessiz harf varsa)  –s eklenir ve bu –y kalkarak –i ye dönüşür.Böylece –ies olarak kullanılır.(3.Tekil şahıslarda)

Study-studies

Fly-flies

Cry-cries

Try-tries

Fakat  -y den önce sesli harf varsa, sadece –s takısı alır. (3.tekil şahıslar) Şöyleki:

Play-plays

Pray-prays    gibi

Sonu –ss,-x,-sh,-ch ile biten fiillere 3.Tekil şahıslarda –es takısı eklenir.

Fix-fixes

Pass-passes

Push-pushes    gibi

 

Yine hatırlayınız Simple Present Tense’i alışkanlıklarımızı, tekrarlanan hareketleri veya sabit-değişmez durumları, duygu ve dileklerimizi anlatırken, talimat ve yön tarifleri verirken,şimdi ve gelecek zamanda saatleri belirlenmiş düzenlemeler için vs. kullanırız.

I drink cola at lunch. (Ben öğle yemeklerinde kola içerim.) (ay dirink kola et lanç.)

We watch TV every night.(Biz her gece televizyon izleriz.) (vi voç tivi evri nayt.)

She smokes. (O sigara içer.) (şi sımoks.)

He lives in London. (O Londra’da yaşar.) (hi livs in Landın.)

They work in Istanbul. (Onlar stanbul’da çalışır.) (dey vörk in İstanbul.)

Your quiz starts at 10 o’clock.(Mini sınavınız saat 10’da başlar.) quiz=kısa sınav,mini sınav (kuiz) (yor kuiz sıtarts et ten okılok.)

His holiday  starts on the 21st of August.(Onun tatili 21 Ağustos’ta başlar.) (hiz holidey sıtarts on dı tüveni first ov agust.)

After,when,before,as soon as,until gibi bağlaçlar sonra gelecek zaman ifadelerinde kullanılır:

We will invite her when she arrives. (O vardığı zaman,biz onu davet edeceğiz.) (v ivil invayt hör ven şi erayvs.)

I will call her as soon as she gets home. (O eve varır varmaz ben onu arayacağım.) (ay vil kol hör es suun es şi gets home.)

 

Bugün ne öğrendik?

  Typist= Daktilocu (taypist)

Both = her ikisi,ikisi (boot)

Too=de da takısı (tu)

As soon as=yapar yapmaz,eder etmez (es suun es)

 Accountant =Muhasebeci (ekauntınt)

Warm = Ilık (vorm)

 turkey=Hindi (törkiy)

 post office=Postane (post offis)

  ant=Karınca (ant)

 baker’s shop =unlu mamüller satan dükkan,fırın (beykırs şap)

  newsagent=Gazete bayii (nivsecınt)

photo =Fotoğraf (foto)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.