ingilizce dersler   

DERS 22

SIMPLE PAST TENSE

(simpıl past tens)

Di’li Geçmiş Zaman

 

Türkçede Di’li geçmiş zaman diye bildiğimiz konuşulan anla kıyaslandığında geçmişte kalmış,bitmiş,tamamlanmış olayların anlatılmasında kullanılır.

Bir önceki dersimizde Verb To Be yardımcı fiilinin Simple Past Tense’teki durumunu anlatarak  Simple Past Tense giriş yapmıştık.

 

Bu dersimizde Simple Past Tense’in takılarının (–d, -ed-, ied) hangi fiilleri aldığını Regular&Irregular Verbs (Düzenli-Düzensiz Filler) ,düzensiz fiillerin neler olduğunu, olumlu-olumsuz ve soru cümleleri yapısını öğreneceğiz.

Düzensiz fiilleri ezberlemeniz gerekmektedir.

 

Ders 19 da gördüğümüz fillerin Simple Past Tense oldukları zaman aldığı takıları ayrı bir tablo halinde,düzensiz fiilleri ayrı bir tablo olarak vereceğiz.

 

DÜZENLİ FİİLLER

 

Fiil

Telaffuzu

Geçmiş Zamanda Aldığı Takı (Verb 2)

Telaffuzu

Answer

ansır

Answered

ansırd

Arrive

erayv

Arrived

erayvd

Ask

ask

Asked

askd

Call

kol

Called

kolld

Clean

kılin

Cleaned

kılind

Close

kılos

Closed

kılozd

Cry

kıray

Cried

kırayd

Cook

kuk

Cooked

kukd

Dance

dens

Danced

densd

Finish

finiş

Finished

finişd

Hate

heyt

Hated

heytıd

Help

help

Helped

helpd

Jump

camp

Jumped

campd

Listen

lisin

Listened

lisind

Live

liv

Lived

livd

Look

luk

Looked

lukd

Love

lov

Loved

lavd

Move

muv

Moved

muvd

Offer

ofır

Offered

ofırd

Open

opın

Opened

opınd

Play

pıley

Played

pıleyd

Smile

sımayl

Smiled

sımayld

Start

sıtart

Started

sıtartıd

Stay

sitey

Stayed

siteyd

Study

sıtadi

Studied

sıtadiid

Talk

tolk

Talked

tolkd

Try

tıray

Tried

tırayd

Use

yuuz

Used

yuuzd

Visit

vizit

Visited

vizitıd

Want

vant

Wanted

vantıd

Wash

voş

Washed

voşd

Watch

voç

Watched

voçd

Work

vörk

Worked

vörkd

 

 

DÜZENSİZ FİLLER’den Bazıları

 

Fiil

Telaffuzu

Türkçe Anlamı

Geçmiş Zamandaki Durumu (Verb 2)

Telaffuzu

be

bi

Olmak,bulunmak

was/were

Vas/vör

become

bikam

Olmak,uymak

became

bikeym

begin

bigin

Başlamak

began

bigan

bet

bet

Bahse girmek

bet/betted

Bet/betıd

bite

bayt

Isırmak

bit

bit

bleed

bilid

kanamak

bled

biled

blow

bılo

patlamak

blew

bılu

break

bırek

kırmak

broke

bırok

bring

biring

getirmek

brought

bırout

build

build

İnşa etmek

built

built

burn

börn

yanmak

burnt/burned

börnt/börnd

bust

bast

Kırmak,parçalamak

bust/busted

bast/basted

buy

bay

Satın almak

bought

bouht

catch

keç

yakalamak

caught

kauht

choose

çuuz

seçmek

chose

çoz

come

kam

gelmek

came

keym

cost

kost

Mal olmak

cost

kost

cut

kat

kesmek

cut

kat

deal

diyıl

Dağıtmak,paylaştırmak

dealt

diyılt

do

du

yapmak

did

did

draw

dırov

çizmek

drew

dru

dream

dırim

Hayal kurmak,rüya görmek

dreamt/dreamed

Dıremt/dırimd

drink

dirink

içmek

drank

dırank

drive

dırayv

sürmek

drove

dırov

eat

iit

yemek

ate

eyt

fall

fol

düşmek

fell

fel

feed

fid

beslemek

fed

fed

feel

fiil

hissetmek

felt

felt

fight

fayt

Kavga etmek

fought

fot

find

find

bulmak

found

faund

fly

fılay

uçmak

flew

flu

forget

forgıt

unutmak

forgot

forgat

forgive

forgiv

affetmek

forgave

forgeyv

freeze

firiz

donmak

froze

fıroz

get

get

Almak,elde etmek,olmak,varmak

got

gat

give

giv

vermek

gave

geyv

go

go

gitmek

went

vent

grow

gırov

Büyümek,gelişmek

grew

gru

have

hev

Sahip olmak

had

hed

hear

hiyır

duymak

heard

hörd

hide

hayd

Saklanmak,saklamak

hid

hid

hit

hit

Vurmak,çarpmak

hit

hit

hold

hold

Tutmak,saymak,içine almak

held

held

hurt

hört

İncitmek,incinmek,acıtmak

hurt

hört

keep

kiip

Almak,saklamak,korumak

kept

kept

knit

nit

örmek

knit/knitted

nit/nittıd

know

nov

bilmek

knew

niv

learn

lörn

öğrenmek

learned/learnt

lörnd/lörnt

leave

liv

Terketmek,ayrılmak

left

left

lend

lend

Ödünç vermek,borç vermek

lent

lent

let

let

İzin vermek,bırakmak

let

let

lie

lay

Yatmak,uzanmak

lay

ley

light

layt

Yakmak,yanmak,aydınlatmak

lit/lighted

Lit/laytıd

lose

lus

Kaybetmek,yitirmek

lost

lost

make

meyk

Yapmak,meydana getirmek

made

meyd

meet

miit

Buluşmak,rastlamak,tanışmak

met

met

mistake

misteyk

Yanlış anlamak

mistook

mistook

misunderstand

misandırsıtend

Yanlış anlamak

misunderstood

misandırsıtood

pay

pey

Ödemek,karşılığını vermek,cezasını çekmek

paid

peyd

put

put

Koymak,yerleştirmek

put

put

ride

rayd

Sürmek,binmek,ata binmek

rode

rod

ring

ring

Çalmak,zil çalmak

rang

rang

run

ran

koşmak

ran

ran

say

sey

söylemek

said

seid

see

si

görmek

saw

sav

sell

sel

satmak

sold

sold

send

send

göndermek

sent

sent

set

set

Koymak,kurmak,saptamak

set

set

show

şov

göstermek

showed

şovd

sing

sing

(şarkı) söylemek

sang

sang

sit

sit

Oturmak,oturtmak

sat

set

sleep

silip

uyumak

slept

silept

swim

sivim

yüzmek

swam

sıvam

 

 

 

 

 

OLUMLU CÜMLE YAPISI

 

Subject +Verb 2+ Object

 

He played football.(O futbol oynadı.) (hi pileyd fuutbol.)

 

I bought a new car.(Ben yeni bir araba aldım.) (ay bout e niv kar.)

 

She washed her skirts. (O eteklerini yıkadı.) (şi vaşd hör sikörts.)

 

They worked in a bank. (Onlar bir bankada çalıştılar.) (dey vörkd in e benk.)

 

We ran 5 kms.(Biz 5 kilometre koştuk.) (vi ran fayf kilometırs.)

 

I forgot to buy shampoo. (ay forgat tu bay şampu.)

 

It climbed the tree.(O ağaca tırmandı.) (it kılambd dı tıri.)

 

 

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI

 

Subject + didn’t (did not) +Verb 1 +Object

 

Olumsuz cümle yapısında her zaman her özne için “didn’t “ (did not) olumsuzluk eki gelir ve fiil 1.haliyle kullanılır. (Hiçbir takı almaz veya düzensiz fiil durumunda olmaz.)

 

Didn’t (didint)

Did not (did nat)

 

Tom didn’t say Hello. (Tom Merhaba demedi.) (tom didint sey helo.)

 

I didn’t do my homework yesterday. (Ben dün ev ödevimi yapmadım.) (ay didint du may homvörk.)

 

She didn’t go to Spain. (O İspanya’ya gitmedi.) (şi didint go tu sıpeyn.)

 

They didn’t find a wallet. (Onlar bir cüzdan bulmadılar.) (dey didint faynd e volıt.)

 

We didn’t go to cinema. (Biz sinemaya gitmedik.) (vi didint go tu sinema.)

 

It didn’t drink milk.(O süt içmedi.) (it didint dirink miylk.)

 

You didn’t study very hard last night. (Sen/siz dün gece çok sıkı çalışmadınız.) (yu didint sıtadi veri hard last nayt.)

 

 

 

SORU CÜMLESİ YAPISI

 

Did + Subject + Verb 1 + Object?

 

 

Soru cümlelerinde her zaman did yardımcı fiili soru cümlesinin en başına gelir ve ardından öznelerden herhangi biri ve yine olumsuz cümle yapısında da olduğu gibi fiilin 1. hali kullanılır.

 

Did Tom say Hello? (No)

-No,he didn’t. (No, he did not)

 

Did he play football? (Yes)

-Yes, he did.

 

Did she go to Spain? (No)

-No,she didn’t.

 

Did it climb the tree? (Yes)

-Yes, it did.

 

Did you do your homework yesterday? (No)

-No, I didn’t.

 

Lütfen aşağıda verilen cümleleri istenildiği şekilde forma sokunuz.

 

Example: My sister- write- a letter (+)

           My sister wrote a letter.

 

1)      Sally- go – to Çeşme –last year (+)

-

2)      Mark-sing- a song. (-)

-

3)      I- stay- at home-last night. (?)

-

4)      We-study-English.(+)

-

5)      They-buy-hamburgers.(-)

-

6)      She-read-a book.(?)

-

7)      He-play-tennis.(+)

-

 

ANSWERS: 1) Sally went to Çeşme last year. 2) Mark didn’t sing a song. 3) Did you stay at home last night? 4) We studied English. 5) They didn’t buy hamburgers. 6) Did she read a book? 7) He played tennis.

 

 

 

Not: Sonu –e ile biten fiillere –d takısı gelir.

        Arrive-arrived

        Smile-smiled

 

Sonu –y ile biten fiillerde “y” kalkar –ied takısı gelir.”y” den önce gelen harfin sessiz olması gerekir.

Study-studied

Bury-burried

 

             Fiiller genelde –ed takısı alır.

 

 

Bugün ne öğrendik:

 

Di’li geçmiş zamanda düzenli fiiilerden bazılarını ve aldıkları takılar.

Düzensiz fiillerden bazılarını (ki bunları ezberlemeniz gerekmektedir.)

 

 

Song: Şarkı (sang)

 

Skirt: Etek (sikört)

 

Bank : Banka (benk)

 

Hamburger: (Hamburger) (hemburgır)

 

Tennis: Tenis (tenis)

 


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.