ingilizce dersler   

DERS 3

İŞARET ZAMİRLERİ (Demonstrative Pronouns)

THIS, THAT, THESE, THOSE

İşaret zamirleri;

This (Diz)- Bu

That (det)- Şu

These (di:z)- Bunlar

Those (do:z)- Şunlar ‘dır.

Konuşmacının nesne(ler) veya insanlarla olan münasebetini bildirirler.

TEKİL (singular)

ÇOĞUL (plural)

This

These

That

Those

 

“This” tekil haldeki nesne veya insanlar için kullanılır. Çoğul haldeki nesneler veya insanlar için kullanılması gerektiğinde “These” şeklini alır.

“That” tekil haldeki nesne veya insanlar için kullanılır. Çoğul haldeki nesneler veya insanlar için kullanılması gerektiğinde “Those” şeklini alır.

This (diz) ve These (di:z) nesnenin veya insanın konuşmacıya yakın olduğunu bildirir.

That (det) ve Those (do:z) nesnenin veya insanın konuşmacıya uzak olduğunu, eliyle çok uzakları işaret etmesi gereken mesafede olduğunu bildirir. Bu fiziksel yakınlık veya uzaklıkta olabilir.

This is a cat. ( Bu bir kedidir.) (diz iz e ket.) (yakınınızdaki kediyi işaret ediyorsunuz veya kedi elinizde)

That is John’s house. (Bu John’un evidir.) (det iz cons haus.) (Uzakta bulunan John’un evini gösteriyorsunuz)

These are my books. (Bunlar benim kitaplarımdır.) (di:z ar may buks.) (Yakınınızda bulunan kitaplarınızı işaret ediyorsunuz)

Those are Akın’s books. (Onlar Akın’ın kitaplarıdır.) (D:z ar Akıns buks.) (Uzakta bulunan Akın’ın kitaplarını işaret ediyorsunuz.)

This is a pencil.(Bu bir kurşun kalemdir.) (diz iz e pensıl) 

This is Jane. (Bu Jane’dir.) (diz iz ceyn)

That is a house.(Bu bir evdir.) (det is e haus.)

That is Richard.(O Richard’tır.) (det is riçhırd)

These are my mother’s birds.(Bunlar benim annemin kuşlarıdır.) (di:z ar may madırs börds)

These are flowers.(Bunlar çiçektir.) (di:z ar fılavırs.)

Those are girls.(Onlar kız çocuklarıdır.) (do:z ar görls.)

Those are Tom’s shoes.(Onlar Tom’un ayakkabılarıdır.) (Do:z ar toms şu:z.)

(Not: 1) İleriki derslerimizde zamanlar konusunu işlediğimiz zaman “is” ve “are”ın  geçmiş zamanda “was” ve “were” olarak değiştiğiniz göreceksiniz. Şimdilik sadece bir bilgi olarak aklınızda tutunuz. )

2) İlk dersimizi hatırlayınız it,he,she ve they vs. konusuna tekrar gözden geçiriniz. He, She, It is alıyordu. We,You, They ise are. Burada That ve This (it=O ) anlamındadır ve mutlaka bu sözcüklerden sonra eğer geçmiş bir zamandan bahsetmiyorsak “is” kullanılırız. These ve Those (onlar =they ) anlamındadır ve mutlaka bu sözcüklerden sonra eğer zaman olarak  geçmiş bir zamanla ilgili konuşmuyorsak “are” alır.)

 

Takip eden cümlerlerde boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

 (Fill in the correct words in the following sentences.)

Evet şimdi sıra sizde. (Burada size kısa oklar ---à belirttiğimiz takdirde yakınınızdaki bir nesne(ler) veya kişi(ler) den bahsediyoruz demektir ---------------à uzun oklarla belirttiğimiz takdirde uzağınızda olan nesne(ler) veya kişi(ler)den bahsediyoruz demektir. Cevaplarınızı lütfen uzak veya yakın ilişkisine göre veriniz.

1)      ………….is an umbrella.(---à) (………iz en ambırella.)

2)      ………….are my T-shirts.(--------à) (……….ar may tişörts.)

3)      ………….are flowers.(--------à) (……….ar fılavırs.)

4)      ………….is a calculator.(---à) (………iz e kalküleytır)

5)      ………….are my dresses. (--------à) (……..ar may dıressız.)

6)      ………….is a car. (---à) (……….iz e kar.)

7)      ………….is a house. (--------à) (……….iz e hauz.)

8)      ………….are shoes. (---à) (……….ar şu:z.)

9)      ………….is a book. (--------à) (……….iz e buk.)

10)   …………are lemons. (---à) (………ar lemıns.)

 

 

Cevap Anahtarı: 1) This 2) Those 3) Those 4) This 5)Those 6) This 7) That 8) These 9) That

10) These

 

SORU ŞEKİLLERİ

A)     Is this….? Are these….? vs. şeklinde sorulan Bu bir…..mıdır? Bunlar….midir? …..anlamına gelen sorulara YES veya NO şeklindeki cevaplarla vermekteyiz.

this a cat?       -Yes, it is.

                         - No, it isn’t.

Is

that a cat       -Yes, it is.

                        - No, it isn’t.

these cats?    -Yes, they are.

                        -No, they aren’t.

Are

those cats?     -Yes, they are.

                        -No, they aren’t.

 

Tabloda soru sorma ve cevaplandırma şekillerini görmektesiniz. Lütfen dikkatle inceleyiniz. Ve çoğul nesnelerle ilgili sorularda nesnelerinde çoğul şekilde olduklarına dikkat ediniz.(Çoğul takılarını ileride öğreneceğiz.)

-          Is this a pencil? (Yes) (Bu bir kurşunkalem midir?) (iz diz e pensıl?)

-          Yes, it is. (Evet, öyledir.) (Yes,it iz.)

 

-          Is that a hospital? (No) (O bir hastane midir?) (iz det e haspitıl?)

-          No, it isn’t.(Hayır, değildir.) (No, it izınt)

 

-          Are these apples? (Yes) (Bunlar elma mıdır? ) (ar di:z epıls?)

-          Yes, they are. (Evet, öyledirler.) ( Yes, dey ar.)

 

-          Are those boys? (Onlar erkek çocukları mıdır?) (ar do:z boys?)

-          No, they aren’t. (Hayır, değildirler.) (No, dey arınt.)

 

Şimdi sıra sizde;

 

1)      Is this a table? (Yes) (Bu bir masa mısır?) (Iz diz e teybıl?)

-

        2)   Are these oranges? (No) (Bunlar portakal mıdır? (ar di:z orınçıs?)

        -

        3)   Are these buses? (Yes) (Bunlar otobüs müdür?) (ar di:z basıs?)

        -

        4)  Is that an apple? (Yes) (Bu bir elma mıdır?) (iz det en epıl?)

        -

        5)  Are those cars? (No) ( Onlar araba mıdır?) (ar do:z kars?)

        -

        6)  Is that an ashtray? (Yes) (O bir kültablası mıdır? ) (iz det en eştırey?)

        -

        7)  Is this a clock? (No) (Bu bir duvar saati midir?) (iz diz e kılok?)

        -

        8)  Is that a watch? (Yes) (O bir kol saati midir?) (iz det e voç?)

        -

        9)  Are those houses? (Yes) (Onlar ev midir?) (ar do:z hauzez?)

        -

        10) Are these lemons? (No) (Bunlar limon mudur?) (ar di:z lemıns?)

       -

 

Cevap Anahtarı: 1) Yes, it is. 2) No, they aren’t. 3) Yes, they are. 4) Yes, it is. 5) No, they aren’t.

6) Yes, it is. 7) Yes, it is. 8) Yes, it is. 9) Yes, they are. 10) No, they aren’t.

 

B)      İkinci bir soru şekli karşımıza:

Is that a pencil? (Pen) (O bir kurşunkalem midir?)( Tükenmez Kalem)

                                        (iz det a pensıl?) (Pen)

şeklinde çıkar ki, burada size bir nesne şu/bu….mıdır diye sorulmakta fakat hakkında soru sorulan nesne, maalesef başka bir nesne ise yanıtımız:

No, That’s a pen. ‘dir. (Hayır,O bir tükenmez kalemdir.) (No,Det iz e pen.)

Şimdi  konuyu örneklerle pekiştirmeye çalışalım:

Is that a hospital? (Bus Station) (O bir hastane midir?) (Otobüs Terminali)(iz det e haspitıl?) (bas sıteyşın)

-No, that’s a Bus Station. (Hayır, O bir otobüs terminali.) (no, detiz e bas sıteyşın.)

 

Is this a car? (taxi) (cab= Amerika’da taksilere cab denilir.(keb) ) (Bu bir araba mıdır?) (taksi) (iz diz e kar?) (taksi)

-No, that’s a taxi. (Hayır, o bir taksidir.) (No,detiz e taksi)

 

Is that a child? (Woman) (O bir cocuk mudur? (Kadın) (is det a çayıld?) (vumın)

-No, that’s a woman. (Hayır, o bir kadındır.) (No,detiz e vumın)

 

Are these apples? (Tomatoes) (Bunlar elma mıdır? ) (Domates) (ar di:z epıls?) (tomeytos)

-No, they are tomatoes. (Hayır, onlar dometestir.) (No, dey ar tomeytos)

 

(ÇOĞUL NESNELERDEN BAHSEDERKEN ONLAR ANLAMINA GELEN THEY KULLANILARAK CEVAP VERİLDİĞİNE DİKKAT EDİNİZ.)

 

Are those boys? (Men) (Onlar erkek çocukları mıdır?) (Erkek) (ar do:z boyz?) (men)

-No, they are men. (Hayır, onlar erkek.) (No, dey ar men)

 

UFAK BİR NOT:

Man (erkek)(men) kelimesinin çoğulu Men (erkekler)’(men) dir. Yazılışlarına dikkat ederek hafızanıza yerleştiriniz.

Woman (kadın) (vumın) kelimesinin çoğulu Women’(kadınlar) (vümın)’dır.(KADIN KELİMESİNİN ÇOĞULUNUN SÖYLENİŞİ FARKLIDIR LÜTFENDİKKAT EDİNİZ.)

C)      What is this? What are these? What is that? What are those?  Şeklindeki sorularla nesnelerin ne olduklarını sorarız.

What is this?= (Bu nedir?) (vat iz diz?)

What are these?= (Bunlar nedir?) (vat ar di:z?)

What is that?= (O nedir?) (vat is det?)

What are those?= (Onlar nedir?) (vat ar do:z?)

What is this? (dog)

-This is a dog.                             

-It’s a dog.=It is a dog.

What are these? (dogs)

-These are dogs.                       

-They’re dogs.=They are dogs.

What is that? (dog)

-That is a dog.

-It’s a dog.=It is a dog.

What are those? (dogs)

-Those are dogs.

-They’re dogs.=They are dogs.

 

Yukarıdaki tabloda da gördüğünüz gibi tekil bir nesnenin ne olduğunu soruyorsak yine cevabımız tekil yani “is” ile oluyor.

Eğer çoğul nesnelerin ne olduğunu soruyorsak cevabımızda “are” sözcüğü ve nesnenin çoğul şekli olmak zorundadır.(is ve are daha öncede bahsettiğimiz gibi zaman geçmiş bir zaman değil ise.)

Tablomuzun 3. Bölümünde;(Kırmızıyla yazılan bölüm) Cevaplarımızın yaygın kullanım şekilleridir.

Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz diğer bir noktada “They are” ın kısaltmasıdır=They’re

 

Konuyu pekiştirmeniz açısından örneklerimizle devam edelim:

What is that? (egg) (O nedir) (Yumurta) (vat iz det?) (eg)

-It’s an egg. (O bir yumurtadır.) (itiz en eg)

(Cevabımıza lütfen dikkat ediniz. Daha önce öğrendiğimiz bir çok konunun ufak bir tekrarı olacak sizin için: Tekil bir nesneyi sorduk.(Nesnemiz bizden mesafece uzakta-That kullandık.

Tekil nesne olduğu için cevabımızı  “It” ile verdik ve “is” geldi. Sonra egg kelimesinin ilk harfi e ile başlıyor.(Yani sesli harf) ve “an” kullandık.Bu ufak hatırlamanın sizin için mini bir tekrar olduğu kanısındayız.Hatırlamadığınız bir yer varsa lütfen ilgili konuya hemen geri dönüp tekrar inceleyiniz.)

What is this? (pencil)(Bu nedir?) (Kurşunkalem) (vat iz diz?) (pensıl)

-It’s a pencil.(O bir kurşun kalemdir.) (itiz e pensıl)

What is that? (book) (O nedir?) (kitap) (vat iz det?) (buk)

-It’s a book. (O bir kitaptır.) (itiz e buk)

 

What are these? (clocks) (Bunlar nedir?) (duvar saatleri) (vat ar di:z?) (kıloks)

-They’re clocks.(Onlar duvar saatleridir.) (dey ar kıloks.)

 

What are those? ( women) (Onlar nedir?) (kadınlar) (vat ar do:z?) (vümın)

-They’re women.(Onlar kadınlardır.) (dey ar vümın)

 

Boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 

A)     What……that? (Buraya “is” gelmesi gerekiyor. Çünkü tekil bir nesnenin ne olduğu soruluyor.)

Doğru cevap : What is that?

 

B)      Is  (1)..a cat?          ( Yes)

               Yes, …(2)…..is.

Doğru Cevap: Is this a cat?

                         Yes, it is.

 

 (Kısa ok işaretine dikkat edersek, yakında olan bir nesneyi Bu bir….mıdır? diye soruyoruz.(1) no lu boşluk için cevabımız  “this “olacaktır. (2) no lu boşluk için cevabımız tekil bir nesne olduğu için “it”olacaktır.  

C)      What ….. these? (apples)

-

Doğru cevap: What   are these?

-          They’re apples. olacaktır.(Çoğul nesnelerin ne olduğu soruluyor ve yanıtımızı yine çoğul nesnelere göre veriyoruz.

D)      Is ………your book?                 (No)

-No, it ……..

Doğru Cevap: Is that your book?

                          -No, it  isn’t.  (Ok uzun olduğu için uzaktaki bir nesneyi sorduk o yüzden “That” ve olumsuz bir yanıt olduğu  için “isn’t” kullanmamız gerekiyor.

 

Bu gibi sorularda ne sorulduğuna dikkat ederek cevap vermemiz gerekiyor. Yakındaki bir nesne mi? Uzaktaki nesne veya nesneler mi işaret edilip soru soruluyor? Bu nesne tekil mi? Yoksa çoğul mu? Tekil ise ne kullanıyorduk? Çoğul ise ne kullanıp nasıl cevap veriyorduk ? Cevap olumlu mu? Olumsuz mu? Tüm bu kriterlere dikkat etmemiz gerekmektedir.

Mini Test:

Lütfen aşağıdaki sorulara cevap veriniz:

      1)     Are these your keys? (Yes) (Bunlar senin anahtarların mı?) (ar di:z yor kiyz?)

-

     2)    Is this your bag? (No) (Bu senin çantan mı?) (iz diz yor beg?)

             -

     3)    Is that your  car? (Yes) (O senin araban mı? (iz det yor kar?)

             -

     4)    Are those his children? (No) (Onlar o adamın çocukları mı? ) (ar do:z hiz çıldırın?)

             -

     5)   What is that? (Tree) (O nedir?)(Ağaç) (vat iz det?) (tıri)

            -

     6)   What are these? (bananas) (Bunlar nedir?) (muzlar) (vat are di:z?) (bananas)

           -

     7)   Is that a school? (Hospital)(O bir okul mudur?) (Hastane) (iz det e sukul?) (haspitıl)

          -

     8)   Are those cars? (Buses) (Onlar araba mıdır?) (Otobüsler) (ar do:z kars?) (basıs)

         -

 Boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

    9)   Is………… a lemon?                        (iz……..e lemın?)

  10)  What ………..these? (vat……di:z ?)

         – ……….. are apples.(……..ar epıls)

11)   Are …………oranges?                               (Lemons)  (Ar………orınçıs?)    (lemıns)

         -……..,they are………….. (……,dey ar………)

       12) Are ………….pens?       (ar………pens?)

       13) ………..are those? (………ar do:z?)

       14) ……….this a cat? (……..diz e ket?)

       15) ……..those pencils? (……..do:z pensıls?)

 

Cevap Anahtarı: 1) Yes, they are.  2)No,it isn’t.  3) Yes,it is. 4) No,they aren’t. 5) It’s a tree. 6) They are bananas. 7)No,that is a hospital. 8) No, they are buses. 9) that 10) are/they (2 boşluk var)  11) those /No/ lemons (3 boşluk var) 12) these  13) What 14) Is 15) Are

 

 

 

 

VOCABULARY:

                          

 

PEN                                             PENCIL                                FLOWER                                   TABLE

(Pen)                                           (Pensil)                                (Fılavır)                                     (Teybıl)

(Tükenmez Kalem)                (Kurşun Kalem)                  (Çiçek)                                      (Masa)

 

 

 

 

 

 

                       

 

SHOES                                         SHOES                                           T-SHIRT                        CALCULATOR

(Şu:z)                                           (Şu:z)                                            (Tişört)                         (Kalküleytır)

Ayakkabı                                    Ayakkabı                                        Tişört                            Hesap Makinası

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

DRESS                                        HOUSE                                        BOY                              GIRL

(Dıres)                                        (Hauz)                                        (boy)                              (görl)

Elbise                                          Ev                                               Erkek çocuğu               Kız çocuğu

 

 

                              

 

BUS                                                           CLOCK                              WATCH                      ASHTRAY

(Bas)                                                           (Kılok)                              (voç)                           (eştırey)

Otobüs                                                 Duvar Saati                    Kol Saati                       Küllük                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                 

 

BUS STATION                                              WOMAN                                          WOMEN

(Bas Sıteyşın)                                               (vumın)                                            (vümın)

Otobüs Terminali                                        Kadın                                                Kadınlar

 

 

 

 

                                   

MEN                                      MEN                                              TAXİ                                                              KEY

(men)                                 (men)                                       (Taksi)                                                    (kiy)

Erkek                                  Erkekler                                   Taksi                                                       Anahtar

 

 

 

                                              

BAG                                                           TREE                                                    CHILDREN

(Beg)                                                    (tıri)                                                     (çıldırın)

Çanta                                                    Ağaç                                                    Çocuklar

 

 

 

                                                        

LEMON                                         BANANA                                                        TOMATO

(Lemın)                                         (Banana)                                                        (Tomeyto)

Limon                                            Muz                                                                 Domates


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.