ingilizce dersler   

DERS 30

MUST / MUSTN’T

(mast/ masınt)

-meli,-malı / -memeli,-mamalı

 

Must ile karşımızdakilere ne yapmaları gerektiğini söyleriz.

 

To get there on the time, you must leave home by 8.30.(Orada zamanında olmak için,evi saat 8.30 itibariyle terk etmelisiniz.) (tu get der on dı taym, yum ast liv hom bay eyt-törti.)

You must go to supermarket. Vegetables are cheap there.(Markete gitmelisiniz.Orada sebzeler ucuz.) (yum ast go tu supırmarkıt.Vecıtıbıls ar çiip der.)

If you don’t want to fail in the exam, you must study hard. (Sınavda başarısız olmak istemiyorsanız,çok çalışmalısınız.) (if yu dont vant tu feil in dı ekzam,yum ast sıtadi hard.)

 

Must ile kendimiz için faydalı ve gerekli şeyleri anlatırız.

 

I must save some Money.(Biraz para biriktirmeliyim.) (ay mast seyv sam mani.)

I must see the head teacher. I want to discuss something with her.(Baş öğretmeni görmeliyim.Onunla tartışmak istediğim bazı şeyler var.) (ay mast si dı hedtiçır. Ay vant tu diskas samting vit hör.)

I must buy some food.(Biraz yiyecek almalıyım.) (ay mast bay sam fu:d.)

I must  go to dentist. I have a toothache.(Dişçiye gitmeliyim.Dişim ağrıyor.) (ay mast go tu dentist.ay hev e tuuteyk.)

 

Must ‘ı şimdi ve gelecekle ilgili ifadeler için kullanırız.

 

Before you buy a house, you must check everything about the house.(Bir ev almadan önce,evle ilgili her şeyi kontrol etmelisiniz.) (bifor yu bay e haus,yum ast çek evriting ebaut dı haus.)

I have a headache.I must take an aspirin.(Başım ağrıyor.Bir aspirin almalıyım.) (ay hev e hedeyk.ay mast teyk en aspırin.)

You must take a coat tomorrow. It will be very cold. (Yarın paltonu almalısın.Hava çok soğuk olacak.) (yum ast teyk yor kot tumarrov. İt vil bi veri kold.)

We must go on a holiday next week.(Gelecek hafta tatile gitmeliyiz.) (vim ast go on e holidey neks vik.)

I am very tired. I must go to bed.(Çok yorgunum. Yatağa gitmeliyim.=yatmalıyım) (ay em veri tayır.ay mast go tu bed.)

 

 

Mustn’t ile karşımızdakilere ne yapmamaları gerektiğini söyleriz.

 

You mustn’t tell lies.(Yalan söylememelisin.) (yu masınt tel lays.)

You mustn’t be late.(Geç kalmamalısın.) (yu masınt bi leyt.)

You mustn’t drink  very cold water. (Çok soğuk su içmemelisin.) (yu masınt dirink veri kold votır.)

You musn’t shout.(Bağırmamalısın.) (yu masınt şaut.)

 

Exercises:

Please fill in the blanks with “must” or “mustn’t”. (Lütfen boşlukları must veya mustn’t ile doldurunuz.)

1)      You………arrive late.

2)      I………forget her birthday.

3)      You…….drive slow.

4)      This is a secret. You……tell anyone. (secret=sır ) (sikrıt)

5)      This is important. You……read it. (important= önemli) (importınt)

6)      I……hurry. I’m really late.

7)      I……g oto the bank. I don’t have any money.

8)      There is no food in the fridge. We………buy some.

9)      My hair is dirty.I……..wash it. (dirty=kirli,pis) (dörti)

10)   This is the last copy. You……lose it. (copy=kopya) (kopi)

 

ANSWERS: 1) mustn’t 2) mustn’t 3) must 4) mustn’t 5)must 6) must  7) must 8)must 9)must 10)mustn’t

 

Bügün ne öğrendik:

    Must=-meli –malı  (mast) (Örneğin,resimde de gördüğünüz gibi: You must  throw in the garbage bin.) (Çöpleri,çöp kovasına atmalısınız.)

 mustn’t :-memeli,-mamalı (masınt) (Örneğin,resimde de gördüğünüz gibi :You mustn’t take a picture.(Fotoğraf çekmemelisiniz.)

fail= Başarısız olmak (feil)

head teacher =Baş öğretmen (hed tiçır)

headache=Başağrısı (hedeyk)

toothache =diş ağrısı (tuuteyk)

aspirin=aspirin (aspırin)

Lie=yalan,yalan söylemek (lay)

secret=Sır (sikrıt)

important=önemli (importınt)

dirty=Kirli (dörti)

  bank=banka (benk)

copy=Kopya (kopi)


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.