ingilizce dersler   

DERS 6

WHERE ARE YOU FROM?

(Nerelisiniz?)

Bu dersimizde kişilerin nereli olduklarını sorma ve söyleme ile ilgili yapıları öğrenenceğiz.

Where are you from? (Nerelisiniz?) (Ver ar yu fırom?)

-I’m from Izmir.(Ben İzmirliyim.) (ayem fırom İzmir.)

 

a)      Kişilerin nereli olduğunu sormak için kullanacağımız soru yapısı:

Where

are

you

from?

I’m from Ankara.

Where

is

she

from?

She is from Izmir.

Where

is

he

from?

He is from Bursa.

Where

are

they

from?

They are from Antalya.

 

Where are you from? (Nerelisiniz?) (ver ar yu fırom?)

-I’m from Ankara.(Ben Ankaralıyım.)  (Ayem fırom Ankara.)

Where is she from? (O kız/kadın nerelidir?) (ver iz şi fırom?)

-She is from Izmir.(O kız İzmirlidir.) (şi iz fırom Izmir.)

Where is he from? (O erkek nerelidir?) (ver iz hi fırom?)

-He is from Bursa.(O erkek Bursalıdır.) (he iz fırom Bursa.)

Where are they from? (Onlar nereli?) (ver ar dey fırom?)

-They are from Antalya.(Onlar Antalyalılar.) (dey are fırom Antalya.)

 

Eğer soru sormak istediğiniz kişi karşınızda ise kullanmanız gereken soru kalıbı: Where are you from?

Bir bayan hakkında onun  nereli olduğunu merak edip soracaksanız: Where is she from?

Bir erkek hakkında onun nereli olduğunu merak edip soracaksanız: Where is he from?

Birden fazla kişinin mesela bir turist grubunun nereli olduğunu merak edip soracak olursanız: Where are they from? kalıbını kullanmalısınız.

Size nereli olduğunuz sorulduğunda Cevabınız: I’m from……..(nereli iseniz.I’m from Turkey. Veya I’m from Ankara.(Ankaralıysanız diye yanıt verirsiniz. Size bu soru Yurtdışında sorulduğunda I’m from Turkey. diye yanıt vermeniz gerekmektedir. Çünkü Ankara,

Bursa,İzmir vs. onların bilmediği yerler olabilir.)

Size arkadaşlarınızın veya çevrenizdeki kişilerin nerel iolduğunu sorduklarında cevabınız aynı şekilde bir erkek,bir kız veya bir grupla ilgiliyse yukarıdaki kalıplara uygun şekilde cevap verirsiniz. Arkadaşınız bir kızın nereli olduğunu size sordular:

Where is she from?

Cevabınız: She is from Aydın.(Kız nereli ise….o cevabı verirsiniz.Burada kızın Aydın’lı olduğunu varsaydık.)

b)      Kişilerin nereli olduğu hakkında bir fikriniz var ancak emin değilseniz o zaman soru şekillerimiz:

Are you from Istanbul? (İstanbullu musunuz?) (ar yu fırom İstanbul?) Cevabınız olumlu veya olumsuz olması durumuna göre

-Yes,I’m.   veya  (Evet,öyleyim.) (Yes,ayem.)

-No,I’m not.  (Hayır,değilim.) (No,ayem nat.) şeklinde olacaktır.

Is she from Ankara? (No) (O kız Ankaralı mıdır?) (İz şi fırom Ankara?)

-No, she isn’t. (Hayır,değildir). (No,şi izınt.) (Eğer Ankaralı olsaydı: Yes,she is.(Evet,öyledir.) (Yes,şi iz.))

Is he from Bursa? (Yes) (O erkek Bursalı mıdır?) (İz hi fırom Bursa?)

-Yes,he is.(Evet,öyledir.) (Yes,hi iz.) (Eğer Ankaralı olmasaydı : No,he isn’t.) (No,hi izınt.)

Are they from Bolu? (No) (Onlar Bolulu mu? ) (ar dey fırom Bolu?)

-No,they aren’t.(No,dey arınt.) (Eğer Bolulu olsalardı: Yes,they are.) (yes,dey ar.)

 

 

 

 

Şimdi size bazı ülkelerin İngilizce isimlerini öğreteceğiz ve bunları bu sorularımızla kullanarak hem ülkelerin bazılarını hemde bugünkü dersimize ilişkin konuları örneklerle pekiştirmeye çalışalım.

England-İngiltere (Inglınd)

Italy-İtalya (itali)

Germany-Almanya (cörmani)

Greece-Yunanistan (gıris)

Bulgaria-Bulgaristan  (balceriya)

Romania-Romanya (rumeniya)

Portugal-Portekiz (porçıgıl)

Spain-İspanya (sıpeyn)

China-Çin (çayna)

Russia-Rusya (raşşia)

Poland-Polonya (polınd)

Hungary-Macaristan (Hangıri)

France-Fransa (Fırens)

Ireland-İrlanda (ayrlınd)

USA- Amerika (yu-es-ey)

Turkey-Türkiye (törkiy)

 

Where are you from? (Hungary) (ver ar yu from?) (hangıri)

-I’m from Hungary.  (ay em fırom hangıri.)

Where is she from? (England) (ver iz şi fırom?) (Inglınd)

-She is from England.(şi iz fırom inglınd.)

Where is he from? (Russia) (ver iz hi fırom?) (raşşia)

-He is from Russia. (he iz fırom raşşia.)

Where are they from? (China) (ver ar dey fırom?) (çayna)

-They are from China. (dey ar fırom çayna.)

Are you from France? (Yes) (ar yu fırom fırens?) (yes)

-Yes,I’m. (yes,ayem.)

Is she from Ireland? (No) (iz şi fırom ayrlınd?) (no)

-No,she isn’t. (no,şi izınt.)

Is he from Poland? (Yes) (iz hi fırom polınd?) (yes)

-Yes,he is. (yes,he iz.)

Are they from Spain? (No) (ar dey fırom sıpeyn?)

-No,they aren’t. (no,dey arınt.)

 

Şimdi sıra sizde:

1)      Where are you from? (Nereli iseniz onu söyleyiniz)

-

      2)    Where are they from? (Germany)

         -

      3)     Is she from Italy? (Yes)

         -

      4)    Are you from Turkey? (Yes)

        -

      5)    Where is she from?  (USA)

        -

      6)    Are they from Bulgaria? (No)

       -

      7)    Where is he from? (Greece)

      -

Answers: 1) I’m from……….. 2) They are from Germany. 3) Yes,she is. 4) Yes,I am. 5) She is from USA. 6) No,they aren’t. 7)He is from Greece.

 

Ayrıca bir başka soru-cevap şekli var ki; örneğin size sordular:

Is she from Turkey? (O kız Türkiye’den mi?) (iz şi fırom Törkiy?)(O bayan Türkiye’den değil fakat siz onun nereli olduğunu biliyorsunuz. Yunanistan’dan.)

-No,she isnt.  She is from Greece. (No,şi izınt.şi iz fırom gıris.)

 

Is he from Germany? (No-Italy)

-No,he isn’t.He is from Italy.

 

Are they from USA? (No-England)

-No,they aren’t. They are from England.

 

Bugün ne öğrendik:

Where are you from?

Where is he from?

Where is she from?

Where are they from?

Are you from …….?

Is she/he from……….?

Are they from………?

Countries (Ülkeler) (Kauntıriis)  

Country=Ülke (kauntıri)

 

                        

ITALY                                             ENGLAND                       GERMANY                  TURKEY

(itali)                                         (inglınd)                           (cörmani)                   (törkiy)

(İtalya)                                      (İngiltere)                        (Almanya)                  (Türkiye)

 

                 

BULGARIA                                  ROMANIA                             PORTUGAL              SPAIN

(Balceria)                                    (Rumeniya)                          (Porçıgıl)                  (Sıpeyn)

(Bulgaristan)                              (Romenya)                            (Portekiz)                 (İspanya)

 

                         

CHINA                                      RUSSIA                                  POLAND                           HUNGARY

(Çayna)                                (raşşia)                                  (polınd)                            (hangri)

Çin                                        Rusya                                     Polonya                            Macaristan

 

 

                         

 

FRANCE                                IRELAND                             USA                                       GREECE

(Fırens)                                 (ayrlınd)                             (yu-es-ey)                             (gıris)

Fransa                                   İrlanda                                Amerika                                Yunanistan


Ingilizce.com Ders Seti Index


Beginner
 1. Ingilizce cümle Yapısı
 2. A ve An
 3. Demonstrative Pronouns
 4. Greetings - Selamlasmak
 5. Names - Isimler
 6. Where are you from?  Nerelisiniz?
 7. Alphabet - Alfabe
 8. There is / There are - Vardır
 9. Some / Any - Bazı
 10. Countable Nouns
 11. Possessives
 12. Colors
 13. Numbers
 14. Imperatives
 15. Imperatives (2)
 16. How many?
 17. Time
 18. Days of the week
 19. Simple Present Tense
 20. Simple Present Tense(2)
 21. To be
 22. Simple Past Tense
 23. Be going to
 24. Simple Future Tense
 25. Can & Can't                              TEST
Elementary
 1. At It On
 2. Have Got
 3. Directions
 4. Subject Pronouns
 5. Must
 6. Adjectives
 7. Gerunds
 8. Frequency Adverbs
 9. Would Like
 10. Conditionals
 11. Be & To-be
 12. Simple Past Tense
 13. Present Continuous Tense
 14. Present Perfect Tense
 15. Simple Future Tense                TEST

 

Intermediate
 1. Tenses
 2. Since / For
 3. Present Perfect Continuous
 4. Present Perfect Tense
 5. Past Perfect Continuous
 6. Going to
 7. Future Continuous
 8. Future Perfect Tense
 9. Future Perfect Continuous Tense
 10. Too / Enough
 11. Would / Could                              TEST
Advanced
 1. Wish / If
 2. As
 3. As If
 4. Linking Verbs
 5. Have /  Have Got
 6. Do Make
 7. Passive
 8. Passives (2)
 9. Questions
 10. Adjectives
 11. Gradable Adjectives
 12. Adverbs
 13. Prepositions After Adjectives
 14. Comparison with Adjectives
 15. Comparison with Adjectives(2)
 16. Prepositions after Verbs
 17. It and What
 18. Phrasal Verbs
 19. Phrasal Verbs(2)                             TEST

 

ingilizce.com 2012  Her Hakkı Saklıdır.